Tonicitat: diferència entre les revisions

248 bytes afegits ,  fa 10 anys
Ampliació
m (Robot elimina tags – i —)
(Ampliació)
{{inacabat}}
[[Image:Osmotic pressure on blood cells diagram.svg|thumb|250px|right|Efecte de diferents solucions sobre les cèl·lules sanguínies]]
[[File:Human Erythrocytes OsmoticPressure PhaseContrast Plain.svg|thumb|250px|Micrografias de la pressió osmòtica sobre els glòbuls rojos]]
 
===Hipertònica===
Una solució hipertònica és aquella que té una concentració més gran de substància que la que es troba en les matiexes cèl·lules. Quan una cèl·lula s'exposa a una solució hipertònica, l'aigua es dirigirà fora de la cèl·lula i dins la solució que l'envolta. Si les molècules d'aigua continuen la difussió fora de la cèl·lula, faran que la cèl·lula s'arronsi o es creni. En l'[[osmoteràpia]] es fa servir una solució hipertònica. <ref>[http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Osmotherapy Medical definition]</ref> per tractar l'[[hemorràgia cerebral]].
 
===Hipotònica===
 
Una solució hipotònica és una solució que té menor pressió osmòtica que qualsevol altra solució. Conté menor concentració de soluts impermeables en la banda externa de la membrana. Quan el citoplama de la cèl·lula es banya en una solució hipotònica l'aigua es dirigirà fora de la solució i dins de la cèl·lula per osomosi. Si les molècules d'aigua continuen la seva diffusió dina la cèl·lula causaran que la cèllulacèl·lula s''toinfli swell,fins upal topunt theque pointpot thatocórrer la [[cytolysiscitòlisi]] (ruptureruptura) may occur.En les In plantcèl·lules cellsvegetals, thela cellcèl·luka willno notsempre alwayses rupturetrenca. Quan Whenes placedcol·loca inen auna hypotonicsolució solutionhipotònica, thela cellcèl·lula will havetindrà [[Turgorpressió de Pressureturgència]] andi proceedcontinuarà withamb itsles normalseves functions''funcions normals.
 
===Isotònica===
Una condició o propietat d'una solució en la qual la seva concentració osmòtica és la mateixa que la concentració de solut d'una altra solució amb la qual es compara. ''ItÉs isuna aconcentració concentrationen ofla bothqual watertant andl'aigua totalcom soluteles moleculesmolècules arede thesolut sametotals inés anla externalmateixa solutionen asuna insolució theexterna cellcom contenten el contingut dins la cèl·lula. WaterLesmolècules moleculesd'aigua diffusefan throughla thedifusió plasmaa través de lamembrana plasmàtica membraneen inles bothdues directiondireccions. TheLa ratetaxa ofde waterdifusió diffusionde isl'aigua theés samela inmateixa bothen directionles thatdues celldireccions willde neithermanera gainque norla losecèl·lla water''ni guanyarà ni perdrà aigua.
 
==Efecte en les cèl·lules==
En les cèl·lules animals un ambient hipertònic força l'aigua a abandonar la cèl·lula i per tant la forma de la cèl·lula es distorsiona i s'arruga, un estat conegut com [[crenació]]. En les cèl·lules vegetals l'efecte és més dramàtic . ''TheLa flexible [[cellmembrana membranecel·lular]] pullss'allunya awayde fromla the rigidrígida [[cellparet wallcel·lular]],però butroman remainsunida joineda tola theparetr cellcel·lular wallen atpunts points calledanomenats [[plasmodesmata]]. TheLa cellcèl·lula takespren onl'aparença the appearance of ad'un [[pincushioncoixinet]], andi theel plasmodesmata almostgairebé ceasedeixa tode functionfuncionar becauseperqué theyes becomecontrau— constricteduna condició aconeguda condition known ascom [[plasmolysisplasmòlisi]]. En Inles plantcèl·lules cellsvegetals theels termstermes isotonicisoòonic, hypotonichipotònic andi hypertonichipertònic cannotno strictlyes bepoden usedusar accuratelyamb becauseprecisió theperquè pressurela exertedpressió byexercid theper cellla wallparet significantlycel·lular affectsafecta thesignificativament el [[osmoticpunt equilibriumd'equilibri pointosmòtic]]''.
 
''Some organisms have evolved intricate methods of circumventing hypertonicity. For example, [[Seawater|saltwater]] is hypertonic to the [[fish]] that live in it. They need a large surface area in their [[gill]]s in contact with seawater for [[gas exchange]], thus they lose water osmotically to the sea from gill cells. They respond to the loss by drinking large amounts of saltwater, and actively [[excretion|excreting]] the excess salt. This process is called [[osmoregulation]]''.
 
Alguns organismes han desenvolupat mètodes complicats d'eludir la hipertonicitat. Per exemple, l'[[Aaigua de mar|aigua salada]] és hipertònica per als [[peixos]] que hi viuen. Ells necessiten una gran superfície en les seves [[brànquies]] en contacte amb aigua de mar per l'[[intercanvi de gasos]], de manera que perden aigua osmòticament cap el mar a partir de les cèl·lules branquials. Responen a la pèrdua d'aigua bebent grans quantitats d'aigua salada, i excretant activament l'excés de sal. Aquest procés es diu [[osmoregulació]].
''In a hypotonic environment, animal cells will swell until they burst, a process known as [[cytolysis]]. [[Fresh water fish]] [[urinate]] constantly to prevent cytolysis. Plant cells tend to resist bursting, due to the reinforcement of their [[cell wall]], which provides effective [[osmolarity]] or [[osmolality]]''.
 
En un ambient hipotònic, les cèl·lules animals s'inflaran fins que esclatin, en el procés conegut com [[citòlisi]]. Els [[Peixos d'aigua dolça]] [[orinar|orinen]] constantment per evitar la citòlisi. Les cèl·lules vegetals tendeixen a resistir-se a esclatar, a causa del reforç de la seva [[paret cel·lular]], que proporciona una efectiva [[osmolaritat]].
''In some cases of suspensions intended for [[intramuscular injection]], a slightly hypotonic solution is preferred in order to increase the dissolution and absorption of the drug by absorbing water from the surrounding tissues''.
 
En alguns casos de suspensions destinades a una [[injecció intramuscular]], es preferix una solució lleugerament hipotònica per tal d'augmentar la dissolució i absorció del fàrmac mitjançant l'absorció d'aigua dels teixits circumdants.