La factura és el document emès pel venedor quan es produeix la venda de mercaderies o la prestació de serveis, en el qual s'especifiquen els productes o serveis, les seves característiques i l'import de l'operació.

És obligatori emetre una factura [cal citació]Modifica

L'art 2 del reglament de facturació estableix que els empresaris o professionals estan obligats a emetre factura i còpia d'aquesta pels lliuraments de béns i prestació de serveis que realitzin en el desenvolupament de la seva activitat.

En els següents casos és obligatori emetre una factura:

 • El destinatari és un empresari o professional.
 • Si el destinatari ho demana.
 • Lliurament intracomunitari de béns. Si un empresari d'un altre país de la CEE fa una compra, l'IVA se sol liquidar en el país de destí i per deduir-se l'IVA suportat necessita la factura.
 • Vendes a distància. És un supòsit un poc especial. Si el venedor realitza el transport fora d'Espanya, el destinatari és particular i l'import total de l'operació ha superat els 35.000 € durant l'any natural.
 • Exportació de béns fora de la CEE. La factura i el document de sortida de la mercaderia fet a l'aduana permeten la justificació de l'exempció de l'impost. Si un turista que no és empresari o professional realitza compra superior a 90,15 € i resideix fora d'Espanya, pot enviar la factura segellada per l'aduana conforme el productes han estat transportats i el venedor li retornarà l'IVA.
 • Lliurament de béns a altres països de la CEE quan han de ser instal·lats o muntats. Si el cost supera el 15% de la contraprestació total dels béns instal·lats es necessita la factura per demostrar l'operació.
 • El destinatari és una persona jurídica que no actua com empresari o professional.

Ex.: fundacions, comunitats religioses, administracions públiques com estat, comunitat autònoma, etc.

Qui pot emetre una factura [cal citació]Modifica

En principi, qui emet la factura és el venedor d'un bé o qui presta els serveis. La modificació del reglament de facturació que es va dur a terme l'any 2005, va introduir la novetat que el client o una tercera persona pot emetre la factura. Aquesta modalitat s'empra per a grans empreses. Els requisits que s'han de complir perquè el client emeti la factura són:

 • Un acord escrit entre les dues parts que ha de ser previ a la realització de les factures. S'ha d'especificar quines són les operacions que pot facturar el client. Encara que el client faci les factures, el responsable final és el proveïdor. El client ha de fer la factura igual que la faria el proveïdor, amb les mateixes dades, però utilitzant una sèrie de facturació especial per cada client en el cas de tenir-ne diversos que fan les factures.
 • Enviament d'una còpia al proveïdor. El client ha d'enviar una còpia al proveïdor en el termini màxim d'un mes des del moment en què es realitza l'operació i sempre abans del dia 16 del mes següent a la data de finalització del període impositiu (trimestre o mes). Si les empreses estan sotmeses al període de liquidació mensual s'haurà d'enviar sempre la factura abans del dia 16 del mes següent.
 • Acceptació de la factura. Cada factura s'ha d'acceptar en el període de 15 dies a partir de la data de recepció de la còpia. La no acceptació d'una factura de forma expressa suposa que la factura no s'ha emès i per tant, l'obligació del proveïdor de realitzar una nova factura.

Contingut de la factura [cal citació]Modifica

La legislació no estableix un model de factura predeterminat, per tant hi ha llibertat quant al format, al disseny i a la possibilitat d'incloure altres continguts no obligatoris, a més no és necessari signar-les.

L'art. 6 del reglament de facturació estableix uns continguts mínims obligatoris que són els següents:

a) El número i, en cas necessari, sèrie. Els números han de ser correlatius i mai poden existir dues factures amb el mateix número. Hi ha empreses que empren l'any al número de la factura, Ex.: 001/09 Es poden emprar sèries quan l'empresa té diferents establiments o fa operacions diferents. És obligatori emprar sèries específiques a les factures següents: - Les factures rectificatives. - Les factures realitzades pels clients o per tercers. Dins de cada sèrie la numeració ha de ser correlativa. Però el reglament no especifica cada quant de temps el número d'aquestes sèries tornarà a començar per 1.

b) Data d'expedició que es correspon amb el moment de la realització de les operacions.

c) Nom i cognoms o raó social tant del proveïdor com del client. En el cas de ser persones jurídiques s'ha d'indicar la denominació social sense abreviatures i no s'ha d'emprar la denominació comercial (nom del comerç distint de la raó social). Es poden fer factures amb el nom de diverses persones però s'ha d'especificar la base imposable que correspon a cadascuna.

d) Número d'identificació fiscal espanyol o l'atribuït per un país de la Comunitat Europea. És obligatori tant el del proveïdor com el del client.

e) Domicili. És obligatori indicar el domicili fiscal tant del proveïdor com del client, si aquest és persona física i no és empresari o professional no és necessari indicar el domicili.

f) Descripció de les operacions. La descripció és important i ha de ser clara. Inclourà totes les dades necessàries per determinar la base imposable, incloent el preu unitari sense impost i tots els descomptes que no estiguin inclosos en el preu unitari.

g) El tipus impositiu aplicat a l'operació. Quan hi hagi diferents tipus impositius s'ha d'especificar la base imposable que correspon a cada tipus. S'ha s'especificar el recàrrec d'equivalència en cas d'estar sotmès a aquest.

h) La quota tributària. És la quota que s'obté de multiplicar la base imposable pel tipus i sempre ha d'aparèixer de manera separada.

i) Data de realització de les operacions. S'ha d'indicar la data en què s'han realitzat les operacions o s'ha rebut un pagament anticipat en el cas que sigui diferent a la data d'expedició de la factura.

Ex.: una empresa de venda de materials de construcció que factura cada quinze dies. Hi haurà les dates de realització de les operacions, 1 a 15, i la data d'expedició que serà el dia 15. És necessari indicar la data en què es realitza l'operació, ja que serà diferent del dia en què es fa la factura.

A vegades és difícil determinar el dia en el qual es realitza l'operació però en principi, és el dia que neix l'obligació de pagar. En el cas d'un pagament anticipat, la data de realització de l'operació serà el dia del pagament.

Termini per emetre una factura [cal citació]Modifica

L'art 9 del reglament de facturació regula el termini. Les factures o documents substitutius s'han de fer en la mateixa data en què es realitza l'operació.

S'ha previst un termini especial en el cas que el destinatari de les operacions sigui empresari o professional. En aquest cas el termini màxim és d'un mes a partir de la data de realització.

Existeix una excepció al termini especial d'un mes, ja que la factura s'ha d'emetre abans del dia 16 del mes següent al període de liquidació de l'impost (trimestral o mensual segons l'empresa).

Tipus de factures [cal citació]Modifica

Podem classificar les factures en: senzilles, rectificatives i recapitulatives.


 • Senzilles

1. Factures quan es té autorització d'Administració Tributària. Art. 6.7 del Reglament de facturació estableix en quins casos es poden emetre factures que no contenguin tot el contingut que estableix l'art. 6.1. S'ha de realitzar una sol·licitud per part de l'interessant al Departament de Gestió Tributària de l'AEAT, i aquest ho ha d'autoritzar. Aquestes factures han de tenir els següents requisits:

a) Data d'expedició.

b) Identitat de qui l'emet.

c) Identificació del béns entregats o serveis oferts.

d) La quota tributària o les dades necessàries per calcular-la.

Aquestes factures permeten la deducció de l'IVA al comprador, però s'ha de comprovar que l'Administració Tributària hagi concedit l'autorització.

2. Factures quan el destinatari no és empresari o professional. Aquestes factures es poden emetre quan el destinatari no és empresari o professional. La diferència amb la factura normal (que té tot el contingut) és que no s'han d'indicar les dades del destinatari Aquestes factures es poden emetre quan:

 • El destinatari és un particular i l'import és inferior als 100 €, IVA no inclòs.
 • Excepció. Els casos en què l'Administració Tributària ho autoritza.


 • Factures recapitulatives

Es poden incloure en una mateixa factura distintes operacions realitzades en distintes dates per a un mateix destinatari, sempre que les operacions s'hagin realitzat dins d'un mes natural.

Termini: s'han d'emetre com a màxim el darrer dia del més natural en el qual s'hagin realitzat les operacions. Però si el destinatari és un empresari o professional es pot esperar un termini màxim d'un mes des del dia anterior però sempre abans del dia 16 del mes següent al període de liquidació.

Ex.: En el cas que el destinatari hagi realitzat operacions durant el mes de gener, el termini per emetre-li factura acaba dia 31 de gener. En canvi, si aquest destinatari és un empresari o professional el termini acabaria dia 28 de febrer. No és necessari que els períodes facturats siguin sempre mensuals, se’n poden fer de períodes més curts, com per exemple: quinzenals.

Ex.: Les operacions fins dia 15 de gener es poden facturar com a màxim el 15 de febrer, si és empresari o professional.


 • Factures rectificatives

L'art 13 del Reglament de facturació regula les factures o documents substitutius rectificatius. Aquest article va ser modificat pel Reial decret 87/2005 de 31 de gener. S'ha de fer una factura rectificativa o documents substitutiu en els següents casos:

a) Si no es compleixen els requisits mínims que exigeix el reglament de facturació.

b) Les quotes impositives de l'IVA s'han determinat de forma incorrecta o que es produeixin circumstàncies de modificació de la base imposable de l'IVA (devolucions, descomptes i bonificacions, ...).

EXCEPCIÓ: es preveu que no és obligatori fer una factura o tiquet rectificatiu sempre que es produeixin les tres següents circumstàncies.

1. Que la rectificació sigui a causa d'una modificació de la base imposable de l'IVA que sigui conseqüència de:

a. Una devolució de mercaderies.

b. Retornar envasos o embalatges.

2. Que posteriorment a la devolució es produeixi un altre subministrament amb el mateix destinatari, al qual se li hauria de fer la factura rectificativa.

3. El tipus impositiu de l'IVA de totes les operacions (tant dels nous lliuraments de mercaderies com de les mercaderies o envasos o embalatges retornats) sigui el mateix.

Si es compleixen les 3 circumstàncies anteriors es podrà realitzar la rectificació a la factura o document substitutiu que es faci per mou subministrament, restant de l'import de la nova operació, l'import de les mercaderies, envasos o embalatges retornats, sense tenir en compte que el resultat sigui positiu o negatiu. Aquesta possibilitat de rectificar una factura sense necessitat de realitzar factura rectificativa és opcional, i per tant si es vol emprar la factura rectificativa es pot fer.

Termini per expedir la factura rectificativa:

Quan es tengui coneixement que s'ha produït les circumstàncies que obliguen a fer una factura rectificativa. Sempre que no hagin passat 4 anys des de: la meritació de l'IVA (normalment, data d'expedició de la factura que s'ha de rectificar) o des de la data en què es varen produir les circumstàncies de modificació de la base imposable de l'impost. Es poden rectificar diverses factures en una única factura rectificativa, sempre que s'identifiquin totes les factures rectificades.

En el supòsit que la modificació de la base imposable sigui conseqüència de l'aplicació de descomptes o bonificacions per volum d'operacions (ràpels) i quan ho autoritzi l'Administració Tributària, no serà necessari identificar les factures rectificatives basta indicar el període al qual es refereixen.

Ex.: S'ha de realitzar una factura rectificativa perquè s'ha aplicat un descompte per volum per totes les operacions realitzades en el 2008. No s'hauran d'identificar tots els nombres de les factures sinó que s'especificarà: Per import dels descomptes concedits pel volum de vendes de l'any 2008. Només es consideren factures rectificatives les que s'emeten per una de les causes previstes per a fer-ho, ja que les factures que s'emetin en substitució d'un tiquet no tenen la consideració de factures rectificatives, sempre que el tiquet compleixi tots els requisits obligatoris.

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Factura