Un hiat (o hiatus) és la concurrència de dues vocals successives que pertanyen a dues síl·labes diferents, i que per tant, no formen diftong.


En català pot haver-hi hiat en els casos següents:

  • Dues vocals fortes seguides (po-e-ta, ca-os).
  • Una vocal dèbil i una forta (dic-ci-o-na-ri, con-ti-nu-a-rà).
  • Dues vocals que formarien diftong on la segona porta accent (ve-í).
  • Dues vocals que formarien diftong on la segona porta dièresi (ve-ïns, pe-ücs).
  • I/u entre consonant i vocal (his-tò-ri-a).
    • Un accent o una dièresi marquen la no formació del diftong: veí, països.