La hipotenusa d'un triangle rectangle és el costat més llarg del triangle; el costat oposat a l'angle recte.

Un triangle rectangle i la seva hipotenusa, h, i els seus catets, c1 i c₂.

La longitud de la hipotenusa d'un triangle rectangle es pot trobar utilitzant el teorema de Pitàgores, que diu que el quadrat de la longitud de la hipotenusa és igual a la suma dels quadrats de les longituds dels altres dos costats.