Impost sobre successions i donacions

(S'ha redirigit des de: Impost sobre Successions i Donacions)

L'impost sobre successions i donacions és un tribut pertanyent al sistema tributari espanyol. El seu objecte és la renda que suposa l'increment patrimonial produït per l'acceptació d'una herència o d'una donació. Aquests actes jurídics funcionen com el fet imposable de l'impost.

La figura està regulada a la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions.

Malgrat que es tracti bàsicament de dos fets imposables diferents, successions, d'una banda, i donacions, de l'altra, es considera una sola figura impositiva que inclou les transmissions a títol gratuït, mortis causa en el cas de la successió, i inter vivos en el de la donació. Així doncs, dins de l'impost sobre successions i donacions, hi ha dues grans branques amb una regulació desigual però relacionada, i el nexe de les quals és en el caràcter gratuït de l'adquisició que realitza el subjecte passiu.

Característiques modifica

Impost sobre successions modifica

Impost directe, personal, subjectiu i progressiu que té per objecte els increments patrimonials obtinguts per les persones físiques a títol gratuït i mortis causa.

Impost sobre donacions modifica

Impost directe, personal, subjectiu i progressiu que té per objecte els increments patrimonials inter vivos obtinguts per les persones físiques a títol gratuït. Si la transmissió patrimonial tingués caràcter onerós, la figura impositiva aplicable seria l'Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses.

Càlcul de l'impost. Delegació de competències en les comunitats autònomes. modifica

La Llei estatal estableix com calcular la base imposable de l'impost. Tanmateix, el càlcul de la base liquidable i la tarifa aplicable depèn de la comunitat autònoma específica, ja que aquestes poden modificar les reduccions i els tipus que estableix l'Estat de forma subsidiària. Aquestes competències les poden exercir per delegació de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb Estatut d'Autonomia. La principal conseqüència de l'esmentada cessió és que l'Impost sobre Successions i Donacions no és homogeni per a tot el territori espanyol, sinó que varia en funció del lloc en el qual es produeixi el fet imposable.

A Catalunya modifica

L'impost de successions és un tribut estatal, que l'Estat ha cedit a les comunitats autònomes la facultat de recaptar-lo i de regular-ne per Llei certs aspectes.

Una de les especificitats de Catalunya és que un cop calculat el total de l'herència, s'ha d'incrementar amb el 3% del total calculat, en concepte d'aixovar o parament de la llar. Igualment, el valor cadastral dels immobles es multiplica per uns coeficients,[1] gràcies als quals la valoració a efectes de l'impost pot superar el valor actual de mercat.[2]

L'impost de successions arreu modifica

Hi ha moltes casuístiques, tant en les altres comunitats autònomes, com en altres països del món[3]

Referències modifica

  1. vegeu enllaços externs
  2. [enllaç sense format] http://www.nosuccessions.org/sabies.html EL que cal saber sobre l'impost de successions]
  3. [enllaç sense format] http://www.nosuccessions.org/almon.html L'impost arreu

Vegeu també modifica

Enllaços externs modifica

Coeficients immobles a Catalunya modifica