Intèrpret d'ordres en Linux

interfície entre usuari i sistema operatiu

L'intèrpret d'ordres és la interfície entre l'usuari i el sistema operatiu. Per aquesta raó, se li dona el nom anglès "shell", que significa "closca". Per tant, la shell actua com un intermediari entre el sistema operatiu i l'usuari gràcies a línies d'ordres que aquest últim introdueix. La seva funció és la de llegir la línia d'ordres, interpretar el seu significat, dur a terme l'ordre i després llançar el resultat per mitjà de les sortides. Existeixen diversos shells en Linux. La més comuna és sh (cridada "Bourne shell"), bash, csh ("C Shell"), Tcsh ("Tenex C shell"), ksh ("Korn shell") i zsh ("Zero shell"). Generalment, els seus noms coincideixen amb el nom de l'executable.

Les comandes o ordres de linux són una part molt important quan es vol entrar a l'administració i programació d'aquest sistema operatiu. Hi ha una immensa quantitat de comandes ja siguin per a ajuda, per a maneig d'arxius i directoris, per maneig d'usuaris, de processos, de disc, de sistema, de xarxa, d'impressores, etc. A continuació una llista d'algunes d'elles (cal recordar que totes tenen ordres de més per quan els invoquem tipus ls -l per saber-les totes feu servir les comandes d'ajuda):

Llistat d'ordresModifica

 
Shell de línia d'ordres

AjudaModifica

Comanda Descripció
man mostra manual de la comanda que li indiquem
--help dona una ajuda de les ordres

Nota: per exemple podem escriure: man ls

Arxius i directorisModifica

Comanda Descripció
ls llista els arxius
sort ordena alfabèticament una llista d'arxius
cd canvi de directori
pwd mostra la ruta absoluta al directori actual
tree mostra l'estructura de directoris i arxius de forma gràfica
mkdir crea un directori
rmdir esborra directoris/carpetes si són buits
rm -r esborra directoris i tot el que hi hagi dintre (recursivitat)
cp copia arxius
rm esborra arxius
mv mou o canvia el nom d'arxius i directoris
cat visualitza el contingur d'un o més arxius
more mostra el contingut dels arxius
less mostra el contingut dels arxius
split divideix arxius
find busca arxius
locate localitza arxius segons una llista generada
updatedb actualitza la llista dels arxius existents
whereis mostra la ubicació d'un arxiu
file mostra el tipus d'arxiu
whatis mostra la descripció d'un arxiu
wc compta línies, paraules o caràcters en un arxiu
grep busca un text en arxius
head mostra l'inici d'un arxiu
tail mostra el final d'un arxiu
tailf mostra el final d'un arxiu i el que s'afegeixi a l'instant (logs)
tr reemplaça caràcters en un fitxer de text
sed canvia una cadena de caràcters per una altra
join creua la informació de dos arxius i mostra les parts que es repeteixen
paste pren la primera línia de cada arxiu i les combina per formar una línia de sortida
uniq elimina línies repetides adjacents de l'arxiu d'entrada quan copia l'arxiu de sortida
cut selecciona columnes d'una taula o camps de cada línia del fitxer
ln crea enllaços a arxius o carpetes
diff mostra les diferències entre dos fitxers
fuser mostra el que un usuari té en ús o bloquejat un arxiu o recurs
tar empaqueta arxius
gzip comprimeix en arxius .gz
gunzip descomprimeix arxius .gz
compress comprimeix arxius Z
uncompress descomprimeix arxius Z
chmod canvia permisos a arxius i directoris
chown canvia de propietari
chgrp canvia de grup
vi obre l'editor de text vi
pico edita un fitxer de text • Instal·lació/desinstal·lació de programari en SO que funcionen amb arxius .apt
  • apt-get update (actualitza la informació del nostre servidor de paquets)
  • apt-cache search <paràmetre> (busca <paràmetre> en les definicions dels paquets)
  • apt-cache search paquet (descripció del paquet)
  • apt-cache depend paquet (mostra les dependències)
  • apt-get install <paquets> (descàrrega i instal·la els paquets sol·licitats)
  • apt-get remove <paquets> (desinstal·la els paquets sol·licitats)
  • apt-get upgrade (actualitza els paquets instal·lats a la nova versió)
  • apt-get clean (elimina tots els paquets descarregats)
  • apt-build install paquet (compila el tarball, crea el paquet deb i ho instal·la)
 • Instal·lació/desinstal·lació de paquets .DEB
  • dpkg -i paquet - Instal·lació de paquets .deb
  • dpkg -r paquet - Desinstal·la un paquet.
  • dpkg --purge paquet - Desinstal·la a més els fitxers de configuració.
  • dpkg --force -r paquet - Força la desinstal·lació.
  • dpkg -c paquet - Mostra el contingut d'un paquet.
  • dpkg -L paquet - Mostra tots els fitxers.
  • dpkg -S fitxer - Mostra a quin paquet pertany.
  • dpkg --get-selections - Llistat tots els instal·lats.
  • dpkg-reconfigure paquet - Reconfigura paquets.
 • Consoles virtuals
  • Alt+F1 a Alt+F6 fora de l'entorn gràfic
  • Ctrl+Alt+F1 a Ctrl+Alt+F6 si estem en entorn gràfic
  • Alt+F7 tornar a les X
 • Cerca de fitxers
  • Mode d'ús: find [ruta_accés...] [expressió] exemple: find . -name “*module*”
  • whereis executable - Busca un executable
  • type ordre- Mostra la ubicació de l'ordre.
 • Permisos, usuaris i grups
  • chmod Modificar permisos
  • chown Modificar propietari
  • chgrp Modificar grup
  • adduser o useradd crega un usuari nou.
  • adduser user group – afig un usuari a un grup.
  • deluser borra un usuari del sistema.
  • delgroup group elimina un grup
  • deluser user group – elimina un usuari d'un grup
 • Manuals
  • man <PalabraClave> – mostra el man determinat
  • man -f <PalabraClave> - busca la <paraula clau>
  • man -k <PalabraClave> - busca en el contingut.
  • man <secció> <PalabraClave> - flama la secció del man
  • apropos paraula_clau -Busca dins de les man
 • Configuració de xarxa
  • ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 up
  • ifconfig eth0 down
  • ifconfig eth0 hw ether 00:01:02:03:04:05
  • ifconfig eth0:1 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 up
  • dhclient eth0
  • route add default gw 161.116.32.254
  • route add -net 192.168.2.0/24 gw 192.168.1.254
  • netstat -nr Mostra la taula de routing.
  • Eines sense fils per a Linux

Enllaços externsModifica


A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Intèrpret d'ordres en Linux