Un intró és una regió del DNA compresa en la regió codificant d'un gen però que no s'arriba a expressar, és a dir, la seva seqüència no s'utilitza quan se sintetitza la corresponent proteïna.

Explicació gràfica de l'eliminació d'introns per splicing, procés de maduració del RNA

Als organismes procariotes només es troben introns en els gens dels tRNA i rRNA.

S'han proposat dues teories per explicar l'aparició d'introns. La primera considera que inicialment també es trobaven en procariotes però es van perdre, ja que resultaven prescindibles, mentre que els eucariotes els conservarien. La segona proposa que inicialment no hi havia introns i que aquests s'haurien incorporat tardanament al DNA eucariòtic.