LAPB (Link Access Procedure, Balanced) és un protocol de nivell d'enllaç de dades dins el conjunt de protocols de la norma norma X.25. LAPB està orientat al bit i deriva de l'HDLC, del qual n'és un subconjunt. HDLC treballa amb 3 tipus d'estacions, en canvi LAPB només amb una, la balancejada; fa servir un tipus balancejada asíncrona.

Diagrama d'estat LAPB