Latitud celeste

La latitud celeste és una de les coordenades eclíptiques d'un cos celeste. És la distància angular des del cos fins al pla de l'eclíptica i s'acostuma a simbolitzar amb .

L'altra coordenada del sistema eclíptic és la longitud celeste.