Llengües Central Delta

família lingüística

Les llengües Central Delta és una subfamília lingüística de les llengües del riu Cross, que són de la família de llengües Benué-Congo.

Les llengües Central Delta són parlades als estats de Rivers i de Bayelsa. La seva llengua amb més parlants és l'ogbia, que té més de 200.000 parlants.

ClassificacióModifica

La classificació interna del grup difereix segons l'autor, tot i que es considera que les llengües Central Delta són: l'abua, l'odual, el kugbo, l'abureni, l'obulom, l'o'chi'chi' (extingida), l'ogbia, l'ogbogolo i l'ogbronuagum.

Comparació lèxicaModifica

Els numerals per a diferents llengües del riu Cross Central són:[1]

GLOSA Abua Odual Ogbia Ogbro-
nuagum
PROTO-
CROSS Cen.
'1' ònîːn oɲíːn onin òníní *o-nin
*<-ɗin
'2' ɪ̀yàl ɪ́záːl ɛwal ɪ̀yàːlʊ̀ *-waːl
'3' ɪ̀ráːr ɪ́ráːr ɛsar nɪ̀ːrà *-taːr
'4' ɪ̀ɲà ɪ́ɲə́ː iɲə ɪ̀ːɲɔ̀ *-na(i)
'5' òːɣ ə́əːɣ ɔwʊ ɲòːwò *-woʔ
<(*-gbo?)
'6' òdiːɲ ódíːǹ odin nòdì *oɗ+diːn
'7' òɗùal óɗúə́ːl oɗuən nùɗyòù *oɗ+wal
'8' òβàːɲâ aβɪɲá ɛɲa~
ɛβɪβɪɛɲa
nɔ́ɓɛ́nâ *-ba-i-na(i)
'9' ésúɣá ésúɣó ɛsuwo nèsùò *-suwo
'10' ɗɪ̀oβ ɗɪ́ə́ːβ iɗioβ kúɗyòù *-ɗi-oβ

ReferènciesModifica

Enllaços externsModifica