President del Consell Insular de Mallorca

article de llista de Wikimedia

El President del Consell Insular de Mallorca també conegut com a President del Consell de Mallorca és el cap i ostenta la representació màxima del Consell Insular de Mallorca. El President del consell de Mallorca és elegit pel ple entre els seus membres; dirigeix el govern i l'administració insulars, i designa i separa lliurement la resta dels membres del consell executiu, en coordina l'acció i és políticament responsable davant el ple.

Infotaula de càrrec políticPresident de Mallorca
Tipusarticle de llista de Wikimedia Modifica el valor a Wikidata
TitularCatalina Cladera Crespí
des del 6 de juliol de 2019
Designat perPle del Consell Insular de Mallorca
InstitucióConsell Insular de Mallorca
Creació1978
Primer titularJeroni Albertí i Picornell
Segon en el càrrecIsabel Busquets Hidalgo
Lloc webhttps://web.conselldemallorca.cat/ca/la-presidencia

Funcions[cal citació]Modifica

Les seues funcions per llei són:

 • Dirigir el govern i l'administració insulars.
 • Convocar les sessions del Ple, de la Comissió de Govern i del Consell Executiu, presidir-les i dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.
 • Establir les directrius generals de l'acció de govern i donar les instruccions pertinents als membres del Consell Executiu perquè en mantenguin la unitat de direcció política i administrativa.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres, la titularitat dels quals correspongui al consell insular.
 • Vetllar pel compliment de les disposicions i els acords del Ple, de la Comissió de Govern i del Consell Executiu.
 • Dictar decrets que suposin la creació o l'extinció de departaments del Consell Executiu, en el marc del Reglament orgànic, i fixar les atribucions dels diferents òrgans de cada departament.
 • Nomenar i separar el vicepresident o vicepresidents, els membres de la Comissió de Govern, els membres del Consell Executiu, els directors insulars i els secretaris tècnics, així com resoldre sobre la seva suplència.
 • Ordenar la publicació de les normes i dels acords del Ple en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, quan sigui preceptiu.
 • Plantejar davant el Ple la qüestió de confiança.
 • Proposar debats generals al Ple del consell.
 • Aprovar l'oferta d'ocupació pública, d'acord amb el pressupost; aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per a la provisió de llocs de feina; distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
 • Exercir la direcció superior de tot el personal i acordar-ne el nomenament; resoldre sobre les seves situacions administratives o laborals; adoptar les sancions del personal, incloent-hi la separació del servei o l'acomiadament del personal laboral.
 • Desenvolupar la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat; concertar les operacions de crèdit i autoritzar les despeses quan això no sigui competència del Ple; ordenar els pagaments.
 • Contractar i atorgar concessions en els supòsits que això no sigui competència del Ple.
 • Aprovar els projectes d'obres i serveis en els casos en què tengui atribuïda la competència per contractar-los o aprovar-ne la concessió.
 • Adquirir béns o drets, o alienar-los, en els mateixos supòsits de l'article 34.1.m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
 • Signar els convenis i els acords de cooperació.
 • Sol·licitar el dictamen del Consell Consultiu en els supòsits prevists a la legislació vigent.
 • Exercir accions i recursos en via jurisdiccional o administrativa en matèries de la seva competència i, en casos d'urgència, en matèries de la competència del Ple, i donar-ne compte al Ple a la primera sessió que dugui a terme perquè en faci la ratificació.
 • Acordar la revisió d'ofici dels seus actes nuls i proposar al Ple la declaració de lesivitat dels actes dictats pel mateix president o pels òrgans inferiors.
 • Resoldre els recursos d'alçada interposats contra els actes dels consellers executius, dels secretaris tècnics i dels directors insulars.
 • Sancionar les infraccions administratives, sempre que això no correspongui a altres òrgans, segons la legislació aplicable i les ordenances insulars.
 • Exercir totes aquelles facultats i atribucions que li corresponguin de conformitat amb la legislació vigent.
 • Exercir aquelles altres atribucions que la legislació assigni al consell insular i que no estiguin expressament conferides a altres òrgans.

El president pot delegar l'exercici de les seves atribucions en el vicepresident o vicepresidents, en la Comissió de Govern o els seus membres, i en el Consell Executiu o els seus membres. No obstant això, no poden ser objecte de delegació les atribucions assenyalades a les lletres a), b), c), g), s) i t) del número anterior, com tampoc les de concertar operacions de crèdit, la direcció superior del personal, la separació del servei dels funcionaris i l'acomiadament del personal laboral. El Reglament orgànic podrà desconcentrar competències del president, a proposta prèvia d'aquest, en els òrgans prevists en el número anterior, amb les mateixes limitacions que s'hi estableixen per a la delegació.

Llista de presidentsModifica

No. Retrat Nom Termini Partit
1   Jeroni Albertí i Picornell
(1927-)
24 d'abril 1979 27 de setembre de 1982 UCD
&00000000000000030000003 anys, &0000000000000156000000156 dies
2   Maximilià Morales Gómez
(1948-2017)
27 de setembre de 1982 23 de juny de 1983 UCD
&00000000000000000000000 anys, &0000000000000269000000269 dies
3   Jeroni Albertí i Picornell
(1927-)
23 de juny de 1983 16 de juny de 1987 UM
&00000000000000030000003 anys, &0000000000000358000000358 dies
4   Joan Verger Pocoví
(1944-2013)
16 de juny de 1987 7 de juliol de 1995 PPB
&00000000000000080000008 anys, &000000000000002100000021 dies
5   Maria Antònia Munar i Riutort
(1955-)
7 de juliol de 1995 27 de juny de 2007[1] UM
&000000000000001100000011 anys, &0000000000000355000000355 dies
6   Francesca Lluch Armengol Socías
(1971-)
7 de juliol de 2007 25 de juny de 2011 PSIB
&00000000000000030000003 anys, &0000000000000353000000353 dies
7   Maria Salom Coll
(1967-)
25 de juny de 2011 4 de juliol de 2015 PPB
&00000000000000040000004 anys, &00000000000000090000009 dies
8   Miquel Ensenyat Riutort
(1969-)
4 de juliol de 2015 6 de juliol de 2019 MÉS
&00000000000000040000004 anys, &00000000000000020000002 dies
9   Catalina Cladera Crespí
(1972-)
6 de juliol de 2019 - PSIB
En el càrrec

ReferènciesModifica

 1. Va haver de dimitir per ocupar el càrrec de presidenta del Parlament de les Illes Balears. Durant aquest interval, Miquel Nadal i Buades va ser president en funcions.