President del Consell Insular de Mallorca

article de llista de Wikimedia

El President del Consell Insular de Mallorca també conegut com a President del Consell de Mallorca és el cap i ostenta la representació màxima del Consell Insular de Mallorca. El President del consell de Mallorca és elegit pel ple entre els seus membres; dirigeix el govern i l'administració insulars, i designa i separa lliurement la resta dels membres del consell executiu, en coordina l'acció i és políticament responsable davant el ple.

Infotaula de càrrec políticPresident de Mallorca
Tipusarticle de llista de Wikimedia Modifica el valor a Wikidata
TitularLlorenç Galmés Verger
des del 8 de juliol de 2023
Designat perPle del Consell Insular de Mallorca
InstitucióConsell Insular de Mallorca
Creació1978
Primer titularJeroni Albertí i Picornell
Lloc webhttps://web.conselldemallorca.cat/ca/la-presidencia

Funcions[cal citació] modifica

Les seues funcions per llei són:

 • Dirigir el govern i l'administració insulars.
 • Convocar les sessions del Ple, de la Comissió de Govern i del Consell Executiu, presidir-les i dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.
 • Establir les directrius generals de l'acció de govern i donar les instruccions pertinents als membres del Consell Executiu perquè en mantenguin la unitat de direcció política i administrativa.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres, la titularitat dels quals correspongui al consell insular.
 • Vetllar pel compliment de les disposicions i els acords del Ple, de la Comissió de Govern i del Consell Executiu.
 • Dictar decrets que suposin la creació o l'extinció de departaments del Consell Executiu, en el marc del Reglament orgànic, i fixar les atribucions dels diferents òrgans de cada departament.
 • Nomenar i separar el vicepresident o vicepresidents, els membres de la Comissió de Govern, els membres del Consell Executiu, els directors insulars i els secretaris tècnics, així com resoldre sobre la seva suplència.
 • Ordenar la publicació de les normes i dels acords del Ple en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, quan sigui preceptiu.
 • Plantejar davant el Ple la qüestió de confiança.
 • Proposar debats generals al Ple del consell.
 • Aprovar l'oferta d'ocupació pública, d'acord amb el pressupost; aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per a la provisió de llocs de feina; distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
 • Exercir la direcció superior de tot el personal i acordar-ne el nomenament; resoldre sobre les seves situacions administratives o laborals; adoptar les sancions del personal, incloent-hi la separació del servei o l'acomiadament del personal laboral.
 • Desenvolupar la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat; concertar les operacions de crèdit i autoritzar les despeses quan això no sigui competència del Ple; ordenar els pagaments.
 • Contractar i atorgar concessions en els supòsits que això no sigui competència del Ple.
 • Aprovar els projectes d'obres i serveis en els casos en què tengui atribuïda la competència per contractar-los o aprovar-ne la concessió.
 • Adquirir béns o drets, o alienar-los, en els mateixos supòsits de l'article 34.1.m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
 • Signar els convenis i els acords de cooperació.
 • Sol·licitar el dictamen del Consell Consultiu en els supòsits prevists a la legislació vigent.
 • Exercir accions i recursos en via jurisdiccional o administrativa en matèries de la seva competència i, en casos d'urgència, en matèries de la competència del Ple, i donar-ne compte al Ple a la primera sessió que dugui a terme perquè en faci la ratificació.
 • Acordar la revisió d'ofici dels seus actes nuls i proposar al Ple la declaració de lesivitat dels actes dictats pel mateix president o pels òrgans inferiors.
 • Resoldre els recursos d'alçada interposats contra els actes dels consellers executius, dels secretaris tècnics i dels directors insulars.
 • Sancionar les infraccions administratives, sempre que això no correspongui a altres òrgans, segons la legislació aplicable i les ordenances insulars.
 • Exercir totes aquelles facultats i atribucions que li corresponguin de conformitat amb la legislació vigent.
 • Exercir aquelles altres atribucions que la legislació assigni al consell insular i que no estiguin expressament conferides a altres òrgans.

El president pot delegar l'exercici de les seves atribucions en el vicepresident o vicepresidents, en la Comissió de Govern o els seus membres, i en el Consell Executiu o els seus membres. No obstant això, no poden ser objecte de delegació les atribucions assenyalades a les lletres a), b), c), g), s) i t) del número anterior, com tampoc les de concertar operacions de crèdit, la direcció superior del personal, la separació del servei dels funcionaris i l'acomiadament del personal laboral. El Reglament orgànic podrà desconcentrar competències del president, a proposta prèvia d'aquest, en els òrgans prevists en el número anterior, amb les mateixes limitacions que s'hi estableixen per a la delegació.

Llista de presidents modifica

No. Retrat Nom Termini Partit
1   Jeroni Albertí i Picornell
(1927-)
24 d'abril 1979 27 de setembre de 1982 UCD
3 anys, 156 dies
2   Maximilià Morales Gómez
(1948-2017)
27 de setembre de 1982 23 de juny de 1983 UCD
0 anys, 269 dies
3   Jeroni Albertí i Picornell
(1927-)
23 de juny de 1983 16 de juny de 1987 UM
3 anys, 358 dies
4   Joan Verger Pocoví
(1944-2013)
16 de juny de 1987 7 de juliol de 1995 PPB
8 anys, 21 dies
5   Maria Antònia Munar i Riutort
(1955-)
7 de juliol de 1995 27 de juny de 2007[1] UM
11 anys, 355 dies
6   Francesca Lluch Armengol Socías
(1971-)
7 de juliol de 2007 25 de juny de 2011 PSIB
3 anys, 353 dies
7   Maria Salom Coll
(1967-)
25 de juny de 2011 4 de juliol de 2015 PPB
4 anys, 9 dies
8   Miquel Ensenyat Riutort
(1969-)
4 de juliol de 2015 6 de juliol de 2019 MÉS
4 anys, 2 dies
9   Catalina Cladera Crespí
(1972-)
6 de juliol de 2019 8 de juliol de 2023 PSIB
4 anys, 2 dies
10   Llorenç Galmés Verger
(1983-)
8 de juliol de 2023 - PPB
En el càrrec (0 anys, 281 dies)

Referències modifica

 1. Va haver de dimitir per ocupar el càrrec de presidenta del Parlament de les Illes Balears. Durant aquest interval, Miquel Nadal i Buades va ser president en funcions.