Llista de termes italians en música

article de llista de Wikimedia
(S'ha redirigit des de: Llista de termes musicals en italià)

La llista de termes italians en música és força llarga degut al domini que van exercir els músics italians durant els segles XVII i XVIII.

Les raons històriques

modifica

Itlia va tenir un paper primordial en el desenvolupament de la música a Europa durant segles, especialment des del Renaixement i el Barroc. En canvi, en el Classicisme, els centres de gravetat de la música es desplaçaren a altres indrets del continent, però molts elements de l'estil italià –especialment en l'òpera- van mantenir la seva preeminència. Fou sobretot durant els segles xvii i xviii que els músics (sobretot els compositors) italians van dominar i controlar l'escena musical europea, amb la qual cosa van imposar la seva llengua en la terminologia musical. En aquells moments, l'italià era una mena de lingua franca dels músics i des de llavors la majoria de termes musicals de caràcter més tècnic s'han mantingut –en la majoria de llengües europees- en la seva forma original italiana. Altres termes ja no tan tècnics han quedat incorporats al lèxic de cada llengua (piano, violí, oratori ...) però tenen un origen italià evident.

Llista de termes italians en música

modifica

A continuació hi ha un petit lèxic musical italià amb la traducció corresponent i, en alguns casos, el concepte que implica a la pràctica, si el significat no és del tot coincident.

Terme italià Traducció A la pràctica
A cappella com en una capella cant sense l'acompanyament d'instruments
A capriccio lliurement
A piacere a plaer amb llibertat en l'execució del tempo
A tempo a temps retorn al tempo previ
Accelerando accelerant
Accentuato accentuat
Acciaccatura appoggiature breu
Acceso inflamat
Accompagnato acompanyat lacompanyament ha de seguir el solista
Acuto fort
Ad libitum lliurement amb llibertat en l'execució del tempo (abreviació: ad.lib)
Adagietto força lent una mica menys lent que adagio
Adagio lent menys lent que lento
Affabile afable
Affanoso ou Affanato angoixat
Affettuoso afectuós
Affretando apressant el tempo
Affannato angoixat
Agitato agitat
Alcuni algun(e)s
Alla breve a la blanca portar la pulsació prenent com a unitat la blanca, a voltes la rodona
Alla marcia com una marxa
Alla pollaca com una polonesa
Alla tedesca a l'alemanya en l'estil alemany
Alla zingarese a la zíngara en l'estil zíngar
Allargando allargant alentint el tempo
Allegretto força ràpid una mica menys ràpid que allegro
Allegro alegre Força ràpid
Al segno al signe tornar a interpretar des del signe
Altissimo molt alt
Amabile imable
Amoroso amorós
Andante caminant a un tempo moderat
Andantino - una mica menys lent que andante
Animato animat a un tempo (més) animat
Aperto obert
Appassionato apassionat interpretar-ho amb passió
Appogiato recolzat interpretar-ho emfasitzant
Appoggiatura - nota breu anteposada a la principal
Arco arc/arquet interpretar utilitzant l'arc (en contraposició al Pizzicato que s'ha d0haver indicat abans)
Ardito hardi ardit
Aria ària cant acompanyat d'instruments (a l'òpera i altres gèneres vocals acompanyats)
Arietta petita ària ària de durada breu
Arioso quasi una ària entre l'ària i el recitatiu
Arpeggio com en l'arpa tocar un acord interpretant una nota després de l'altra
Assai força, bastant Reforça el sentit de la paraula que acompanya: ‘allegro assai' és més ràpid que ‘allegro'
Attacca ataca començar la secció següent sense fer cap mena d'interrupció
Aumentando augmentant augmentar progressivament el so
Ballabile ballable interpretar de manera que es pugui entendre bé el ritme i que es pogués ballar
Barbaro com un bàrbar Normalment, amb un cert desenfrè
Basso continuo baix continu acompanyament greu amb els acords sobreentesos indicats amb xifres
Basso ostinato baix obstinat un baix de durada breu repetit sense interrupció mentre les altres veus fan melodies lliures o variacions
Battaglia batalla música que evoca els sons d'una batalla
Bel canto cant bonic estil d'òpera a Itàlia als segles xviii i xix
Bergamasca A l'estil de Bèrgam dansa pastoral
Bocca chiusa Boca closa cantar amb la boca cantada, com fent una M
Brillante brillant
Bruscamente bruscament
Burlando burlant-se'n
Burletta farsa es troba al es òperes còmiques italianes
Cabaletta - A l'òpera italiana, segona part virtuosística d'una ària solista, sovint després d'una interrupció que la separa de la primera part
Cadenza Cadància passatge solista i virtuosístic abans del final d'un moviment
Calando minvant disminuint progressivament el so i la velocitat
Caldamente calorosament
Cambiare canviar canviar dinstrument
Cantabile cantable com si ho cantessis
Canzone cançó peça instrumental de caràcter vocal
Capriccioso capriciós
Chiuso tancat tancar el pavelló d'un instrument de metall amb la mà
Coda cua un passatge al final d'una peça o d'un moviment la funció del qual és donar un bon acabament al moviment o a la peça
Col l'arco amb l'arc tocar-ho amb l'arc (en contraposició al pizzicato)
Col legno amb la fusta tocar-ho amb l'arc però passant-lo al revés, fregant amb la fusta
Coloratura acoloriment ornamentació àmplia d'una part vocal
Comodo còmodament a un tempo moderat
Comprimario amb el primer rol d'acompanyant
Con affetto amb afecte
Con allegrezza amb alegria
Con anima amb ànima
Con amore amb amor
Con bravura amb bravesa
Con brio amb brillantor tocar amb velocitat, amb so, amb esperit
Con calore amb calor
Con delicatezza amb delicadesa
Con dolore amb dolor
Con espressione amb expressió
Con fuoco amb foc ràpid i ardent
Con grazia amb gràcia
Con moto amb moviment al darrere d'un indicador de tempo, el reforça: allegro con moto és més ràpid que allegro
Con spirito amb esperit
Con tenerezza amb tendresa
Concertino petit concert 1. grup de solistes en un concerto grosso
Concertino petit concert 2. un concert de reduïdes dimensions
Concertino petit concert 3. Primer violí d'una orquestra, amb uns rols específics
Concerto grosso gran concert forma del concert Barroc
Concerto concert Obra per a un instrument solista i orquestra
Continuo baix continu acompanyament greu amb els acords sobreentesos indicats amb xifres
Coperti cobert cobrir un tambor amb un drap
Crescendo creixent augmentant progressivament el volum del so
Da Capo des del principi tornar-ho a tocar des del començament (sovint sense repeticions, si n'hi ha) (abr. DC)
Dal Segno des del signe recomençar a partir del signe
Deciso decidit
Decrescendo decreixent interpretar disminuint progressivament el volum del so
Delicato delicat
Diminuendo disminuint interpretar disminuint progressivament el volum del so
Disperato desesperat
Divisi dividit els instruments iguals d'una orquestra (per exemple, els violoncels) s'han de dividir en dos grups i interpretar coses diferents
Dolce dolç
Dolcissimo molt dolç
Doloroso dolorosament
Doppio (movimento) el doble de ràpid
Drammatico dramàtic
Due corde Dues cordes tocar lleugerament el pedal del piano perquè només sonin dues cordes en lloc de tres
Energico enèrgic
Expressivo expressiu
Forte fort tocar fort (indicat amb ƒ a la partitura)
Forte piano fort seguit de fluix
Forte subito fort de sobte
Fortissimo molt fort interpretar-ho molt for (indicat amb ƒƒa la partitura)
Fortississimo extremadament fort (indicat amb ƒƒƒ a la partitura, a voltes ƒƒƒƒ)
Fuocoso inflamat
Furioso furiós
Garbato amb gràcia
Giocoso enjogassat
Glissando lliscant lliscant d'una nota a l'altra, com fent una sirena
Grazioso graciós
Grave greu, seriós molt lent
Imperioso imperiós
Intermezzo intermedi
Istesso tempo el mateix temps a la mateix velocitat (que abans)
Lagrimoso plorant
Largamente llargament
Larghetto quasi largo una mica menys lent que largo
Largo llarg lent, ample, greu
Legatissimo molt lligat interpretar-ho sense deixar cap interrupció entre les notes
Legato lligat interpretar-ho sense interrupció entre les notes
Leggiero lleuger
Legno - la fusta de l'arquet
Lento lent lentament
Lusingando acaronant
Ma non tanto però no tant
Ma non troppo però no gaire aplicat a un indicador de tempo tendeix a minvar-ne l'efecte
Maestoso majestuós
Malinconico melancòlic
Marcato marcat
Martellato martellejat tocar-ho amb petits cops dels dits o de l'arc
Meno menys
Meno vivo menys viu menys de pressa
Mesto trist
Mezza voce a mitja veu
Mezzo forte moderadament fort
Mezzo piano moderadament dolç
Moderato moderat
Molto molt
Morendo morint disminuint molt el volum i la velocitat
Nobile noble
Opera buffa opera còmica
Opera seria opera seriosa més aviat un drama
Opera Obra una obra de teatre cantada, amb instruments
Ostinato Obstinat repetició insistent d'un petit grup de notes
Pacato tranquil·litzat
Patetico patètic
Perdendosi deixant perdre el so
Pesante pesant
Piagendo planyent-se
Pianissimo molt fluix (indicat amb pp a la partitura)
Pianissimo quanto possible el més fluix possible (indicat amb ppp a la partitura, a voltes pppp)
Piano fluix (indicat amb p a la partitura)
Piano subito fluix de sobte
Pichiettato picat i lleuger
Più més
Più mosso més animat
Più moto més mogut
Pizzicato pessigar o pinçar o polsar la corda
Poco poc
Poco a poco poc a poc
Pomposo amb pompa
Ponticello pont (del violí, etc.)
Portamento lliscant duna nota a l'altra tocar o cantar com fent una sirena
Prestissimo molt ràpid
Presto molt ràpid
Prima donna primera dona la veu femenina més important dins d'una òpera
Quasi quasi
Quieto calmat tranquil
Rallentando alentint
Religioso religiós
Rinforzando reforçant de cop el so
Ripieno farciment tutti o grup gran, oposat al concertino en un concerto grosso
Risoluto resolt decidit
Ritardando retardant alentint, més que no pas Ritenuto
Ritenente retenint cf. Ritenuto
Ritenuto retenant alentint, menys que no pas Ritardando
Rubato robat escurçar una mica cada una de les notes, robant-los temps a cada una.
Rustico camperol
Scherzando jugant
Scherzo joc
Scordatura desafinació cnaviar l'afinació d'una o més cordes d'un instrument
Semplice simple
Sempre sempre
Sentito sentit sentint el que s'interpreta
Senza tempo sense tempo sense fer cas de la indicació de tempo
Sfogato desfogat
Sforzando reforçant el so de cop
Slargando allargassant
Smorzando fonent-se interpretar fent minvar el so i la velocitat
Sonata sonada una composició per ser tocada amb determinats instruments, o en forma musicalforma de sonata
Sostenuto sostingut
Sotto voce murmurat
Spianato anivellat
Spiccato saltat détaché, sautillé tocar-ho desenganxat, com fent salts entre nota i nota
Staccato destacat, separat
Staccatissimo molt separat amb notes molt breus i separades entre elles
Stretto apressat
Stringendo apressant-se
Sul ponticello sobre el pont (del violí, etc.) passar l'arc el més prop possible del pont
Tasto (sul) sobre la tecla
Tempo temps, moviment
Tempo frettoloso moviment amb corredisses
Tempo giusto moviment exacte
Tempo ordinario moviment normal
Tempo primo moviment primer tornar a la velocitat anterior o primera
Tenando mantenint
Teneramente tendrament
Tenuto mantingut interpretar-ho mantenint el so de les notes en tota llur durada
Toccata tocada peça per ser tocada amb determinats instruments
Tranquillo tranquil
Tremendo terrible
Tristamente tristament
Tutta forza amb tota la força tan fort com sigui possible
Tutte le corde totes les cordes
Tutti tots tots els instruments de l'orquestra
Un poco forte una mica fort
Un poco piano una mica fluix
Una corda una corda tocar al piano pitjant el pedal per tal que només soni una corda a cada tecla
Vezzoso graciós
Vigoroso vigorosament
Vivace viu
Vivacissimo extremadament viu

Bibliografia

modifica
  • International Vocabulary of Music. Editions Transatlantiques. Paris, 1979