Mòdul:Ka-trans

Icona de documentació de mòdul Documentació del mòdul [ mostra ] [ modifica el codi ] [ mostra l'historial ] [ refresca ]

Mòdul Ka-trans (codi · ús · discussió · proves · tests · casos prova | subpàgines · enllaços)

A continuació es mostra la documentació transclosa de la subpàgina /ús. [salta a la caixa de codi]


Transcripció del georgià al català segons els criteris de Viquipèdia:Transcripció del georgià. Actualment s'usa només com a eina de consulta, vegeu Viquipèdia:Transcripció del georgià#Consulta.

local p = {}

local u = mw.ustring.char
local GR = u(0x0300) -- grave =  ̀
local AC = u(0x0301) -- acute = ˊ
local DI = u(0x0308) -- diaeresis = ¨

local tt = {
	["ა"]="a", ["ბ"]="b", ["გ"]="g", ["დ"]="d", ["ე"]="e", ["ვ"]="v", ["ზ"]="z", ["ჱ"]="eï",
	["თ"]="t", ["ი"]="i", ["კ"]="k", ["ლ"]="l", ["მ"]="m", ["ნ"]="n", ["ჲ"]="i", ["ო"]="o",
	["პ"]="p", ["ჟ"]="j", ["რ"]="r", ["ს"]="s", ["ტ"]="t", ["ჳ"]="uï", ["უ"]="u", ["ფ"]="p",
	["ქ"]="k", ["ღ"]="g", ["ყ"]="k", ["შ"]="x", ["ჩ"]="tx", ["ც"]="ts",
	["ძ"]="dz", ["წ"]="ts", ["ჭ"]="tx", ["ხ"]="kh", ["ჴ"]="kh", ["ჯ"]="dj", ["ჰ"]="h", ["ჵ"]="o",
	["ჶ"]="f", ["ჷ"]="ə", ["ჸ"]="ʾ", ["ჺ"]="ʿ" 
}

local function wtr(cyr)
	local latin = mw.ustring.gsub(cyr, '.', tt)
	
	-- regles d'accentuació
	if not mw.ustring.find("[" .. AC .. GR .. "]", latin) then
		local sil = mw.text.split(require("Mòdul:ca-trans").sil(latin), "·")
		if #sil == 2 then -- accent en primera síl·laba
			latin = mw.ustring.gsub(latin, "[AEIOUaeiou]", "%1" .. AC, 1)
		elseif #sil > 2 then -- esdrúixola
			sil[#sil - 2] = mw.ustring.gsub(sil[#sil - 2], "[AEIOUaeiou]", "%1" .. AC, 1)
			latin = table.concat(sil)
		end
	end
	latin = require("Mòdul:ca-trans").accents(latin)
	local char_acc = {["A"..AC]="À", ["E"..AC]="È", ["I"..AC]="Í", ["O"..AC]="Ò", ["U"..AC]="Ú", 
		["a"..AC]="à", ["e"..AC]="è", ["i"..AC]="í", ["i"..DI]="ï", ["o"..AC]="ò", ["u"..AC]="ú", ["u"..DI]="ü"}
	latin = mw.ustring.gsub(latin, ".[" .. AC .. DI .. "]", char_acc)
	
	-- correcció gue/gui
	latin = mw.ustring.gsub(latin, "([Gg])([eèií])", "%1u%2")
	
	-- correcció intervocàlica ss, ix
	latin = mw.ustring.gsub(latin, "([AEIOUaeiouÀÉÍÓÚàéíóú])s([aeiouàéíóú])", "%1ss%2")
	latin = mw.ustring.gsub(latin, "([AEOUaeouÀÉÓÚàéóúü])x", "%1ix")
	
	return latin
end

-- Transliterates text, a single word or phrase.
function p.tr(text)
	if type(text) == "table" then text = text.args[1] end
	local trwords = {}
	for word in mw.text.gsplit(text, '%s') do
		table.insert(trwords, wtr(word))
	end
	
	return table.concat(trwords, ' ')
end

return p