Node (informàtica)

Un node és una estructura que consisteix en un o més enllaços cap a altres nodes i un camp de dades. La utilització de nodes ens permet construir jerarquies, estructures com llistes enllaçades o encadenades, arbres i grafs. Un tipus de node és el sentinella.

Exemples en pseudocodi Modifica

Un node amb una referència i un camp de dades

struct NodeEncadenat {
seguent, // Referència al següent node
dades// Dades o refèrencia a les dades
}

La representació d'aquesta estructura amb tres nodes és la següent:

 
Estructura encadenada

Un node amb dues refèrencies

record NodeDoblementEncadenat {
anterior, // Referèrencia al node anterior
seguent, // Referència al següent node
data // Dades o refèrencia a les dades
}

La representació d'aquestra estructura amb tres nodes és la següent:

 
Estructura doblement encadenada

Una altra utilització dels nodes és per representar arbres binaris, on cada node dispondrà d'una referència al seu pare, i als dos fills.

record NodeBinari {
pare, // Referència al pare 
fill_esquerre, // Referència al fill esquerre
fill_dret, // Referència al fill dret
data // Dades o refèrencia a les dades
}

Vegeu també Modifica