Normalitat

La normalitat és una unitat de concentració utilitzada en química. S'indica amb la lletra N. Està relacionada amb la reacció en la qual participa l'espècie que està en dissolució. Actualment és poc utilitzada.

Es calcula a partir de l'equació:

on n és el nombre d'equivalents de solut i V el volum de la dissolució en L. Cal per tant definir el concepte d'equivalent en química.

Equivalent en reaccions àcid-baseModifica

En el cas dels àcids és el nombre d'ions oxoni ( ) que s'obtenen per mol d'àcid en dissolució aquosa segons l'equació química associada:

  •       +   1 equivalent/mol àcid
  •       +   2 equivalents/mol d'àcid
  •       +   3 equivalents/mol d'àcid

En el cas de les bases és el nombre d'ions hidroxil ( ) que s'obtenen per mol de base en dissolució aquosa segons l'equació química associada:

  •       +   1 equivalent/mol base
  •       +   2 equivalents/mol base

Equivalent en reaccions redoxModifica

És el nombre d'electrons implicats en la semirreacció d'oxidació-reducció per cada mol de compost.

  •       2 equivalents/mol   però 1 equivalent/mol