El terme anomenat octí es refereix a un tipus d'alquí de fórmula empírica C8H14. Es compon de diversos compostos isòmers. Aquest compost consta de vuit àtoms de carboni i per la presència d'un triple enllaç C = C(1)(2). El nom IUPAC es compon del prefix oct_ que indica la presència de vuit àtoms de carboni i de _í sufix que indica la presència d'un triple enllaç.

Depenent de la posició del triple enllaç pot tenir els següents isòmers lineals:

  • 1-Octí: CH≡C-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
  • 2-Octí: CH3-C≡C-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
  • 3-Octí: CH3-CH2-C≡C-CH2-CH2-CH2-CH3
  • 4-Octí: CH3-CH2-CH2-C≡C-CH2-CH2-CH3