Penetrància

En genètica, la penetrància és la probabilitat que un gen tingui alguna expressió fenotípica. Si és del 100% parlem de penetrància completa i quan és menor del 100% de penetrància incompleta.

En medicina, la penetrància determina la proporció d'individus portadors d'un al·lel mutat (si la malaltia hereditària és dominant) o dels dos al·lels mutats (si la malaltia hereditària és recessiva) i que manifesten l'efecte fenotípic d'aquest gen.