Segons la metodologia SEEPROS (Sistema europeu d'estadístiques de protecció social, ESSPROS en les seves sigles en anglès), el concepte de protecció social inclou totes les intervencions d'organismes públics o privats destinades a alleugerir les càrregues que suposen per a les llars un conjunt de situacions de risc o necessitat, sempre que no hi hagi un acord simultani i recíproc ni individual.

D'acord amb aquesta definició s'inclou com a protecció social el conjunt del sistema de la Seguretat Social, els serveis socials, tant públics com privats, les indemnitzacions per acomiadament de les empreses, les mutualitats de previsió social, les prestacions l'Institut Nacional d'Ocupació (INEM), així com altres prestacions que actuen sobre aquesta àrea tant per part de l'administració pública com del sector privat.

Cal destacar especialment que malgrat sovint l'educació es considera com a "despesa social" aquesta realment no s'hauria de comptabilitzar com a tal i no està inclosa en la metodologia SEEPROS, que és la que s'usa per a comparacions internacionals.

Les prestacions socials es poden classificar segons les següents funcions protectores:

  • malaltia/assistència sanitària: inclou les prestacions de manteniment de la renda o prestacions monetàries a causa d'una malaltia física o mental. No s'inclouen els casos d'invalidesa ni l'atenció sanitària destinada a conservar, restablir o millorar l'estat de salut de les persones protegides.
  • invalidesa: inclou les prestacions de manteniment de la renda (pensions per invalidesa) així com altres prestacions, ja siguin monetàries o en espècies (excepte l'atenció sanitària), relacionades amb la incapacitat de les persones amb disminució física o psíquica.
  • vellesa: inclou les prestacions de manteniment de la renda (pensions de jubilació) així com altres prestacions, ja siguin monetàries o en espècies (excepte l'atenció sanitària), relacionades amb la vellesa.
  • supervivència: inclou les prestacions de manteniment de la renda (pensions de viduïtat i orfandat) així com altres prestacions, ja siguin monetàries o en espècies (excepte l'atenció sanitari), relacionades amb la mort d'un membre de la família.
  • família/fills: inclou les prestacions monetàries i/o en espècies (exceptuant l'atenció sanitària) relacionades amb l'embaràs, el naixement, l'adopció i l'atenció als infants.
  • atur: inclou les prestacions de manteniment de la renda (prestacions d'atur) així com l'assistència a la situació d'atur que proporcionen els serveis públics de col·locació.
  • habitatge: inclou els ajuts per al finançament de l'habitatge.
  • exclusió social: inclou les prestacions monetàries i/o en espècies (exceptuant l'atenció sanitària) destinades a lluitar contra l'exclusió social i que no estiguin classificades dins de cap altra categoria.

Enllaços externs

modifica