Registre lingüístic

El registre lingüístic[1] o varietat diafàsica són tipus de llenguatges emprats en funció de la situació d'ús o de context. Va estretament lligada a la precisió lèxica i es detecta segons la relació que tenen l'emissor i el receptor.

Se'n poden distingir principalment cinc, que s'agrupen en dos grans grups: els formals i els informals.

Els registres formals s'adeqüen a la normativa i són propis de situacions comunicatives distants o compromeses: són el registre literari, el científico-tècnic i l'estàndard.

Els registres informals no sempre s'adeqüen a la normativa i són propis de situacions comunicatives properes o no compromeses: són el registre col·loquial i el vulgar.

a) El registre literari és el propi de la literatura. És un registre culte que normalment inclou mots poc corrents, mots que hom considera cultes, i, en alguns casos, també mots dialectals.

b) El registre científico-tècnic és el propi de la ciència i la tecnologia. Normalment inclou mots poc corrents, propis del camp de la ciència o la tecnologia que hom tracta, i en general fuig dels trets dialectals.

c) El registre estàndard també s'adequa a la normativa, però fuig tant dels trets dialectals com de mots poc corrents o d'altres de propis del registre científic i tècnic, de tal manera que pot ser entès per la majoria de parlants.

d) El registre col·loquial és el propi dels usos informals, amb la inclusió de trets dialectals, així com d'altres de considerats incorrectes, però fugint del paraules i expressions que hom considera malsonants o grolleres.

e) El registre vulgar és també propi dels usos informals, però amb una total manca de refinament, amb la possibilitat d'incloure no només paraules i expressions considerades incorrectes, sinó també de malsonants o grolleres.

ReferènciesModifica

  1. Castellà, Josep M. TXT, la lingüística textual aplicada al comentari de textos. Edicions Universitat Barcelona, 2005, p. 6. ISBN 8447529932.