Relativitat

«Relativitat» té aquests significats:

  • Relativitat doblement especial o relativitat especial deformada – és una teoria modificada de relativitat especial en la que hi ha un observador-velocitat màxima independent i també un observador-escala d'energia màxima independent i escala de longitud mínima (el Planck energia i Planck longitud)
  • Relativitat d'escala, teoria física desenvolupada inicialment per Laurent Nottale, que amplia la relativitat especial i general amb una nova formulació d'invariància d'escala que preserva una longitud de referència, que és la longitud de Planck
  • Relativitat especial, teoria especial de la relativitat o relativitat restringida, va ser publicada per Albert Einstein el 1905, i descriu la física del moviment en absència de camps gravitacionals
  • Relativitat Galileana, principi segons el qual «dos sistemes de referència en moviment relatiu de translació rectilínia uniforme són equivalents des del punt de vista mecànic; és a dir, els experiments mecànics es desenvolupen de la mateixa manera en tots dos, i les lleis de la mecànica són les mateixes»
  • Relativitat general, o teoria de la relativitat general, teoria geomètrica de la gravitació publicada per Albert Einstein
  • Teoria de la relativitat, teories que Albert Einstein va publicar entre 1905 i 1916, que tenen en comú el principi de relativitat, que afirma que les lleis de la física són les mateixes per a tots els observadors