Les sefirot són les deu emanacions de Déu segons la càbala jueva, que es representen mitjançant l'arbre de la vida i serveixen per assolir el coneixement més profund. En tractar-se d'atributs divins, mitjançant les sefirot es pot arribar a posar en contacte el món físic i el metafísic.

Les deu sefirot

modifica

Les sefirot es dedueixen del llibre del Gènesi, equivalen a cada cop que l'escrit diu "I Déu va dir", entenent que la paraula divina és un acte creador.

 
Posició de les sefirot

Les deu sefirot són, ordenades de més alta a més baixa:

  • I. Keter: significa corona i representa la suprema compassió i allò que està per sobre de la capacitat humana de comprensió
  • II. Chokmah: simbolitza la saviesa, ajuda a arribar Keter a la resta de sefirot. S'identifica amb la intuïció, l'ànima i la creativitat
  • III. Binah: simbolitza la raó i la dona.
  • IV. Chesed: és l'atribut de l'amor
  • V. Gevurah: indica judici. També indica la força de Déu, que pot plasmar-se en càstigs als que no el segueixen
  • VI. Tipheret: connecta totes les altres sefirot i les equilibra
  • VII. Netzach: simbolitza la persistència i el lideratge
  • VIII. Hod: indica sinceritat i pregària
  • IX. Yesod: Indica la manifestació divina en el món
  • X. Malkuth: aquesta sefirot emana de la creació divina, no de Déu mateix, equival al seu Regne

Una altra tradició, encapçalada per Isaac Luria, elimina Keter i col·loca una sefirot anomenada Da'at entre Binah i Chesed, que equival a un món invisible. Entre les sefirot, a l'arbre de la vida hi ha vint-i-dues connexions, que equivalen a les lletres de l'alfabet hebreu. Aquests camins són també els del Tarot.

Agrupacions de les sefirot

modifica

Les sefirot ubicades amb els nombres parells representen la part del sentiment, mentre que les de l'esquerre la racionalitat, en paral·lel a les atribucions atorgades a cada hemisferi del cervell humà. Les dues són necessàries per assolir el coneixement suprem (I) i les dues són presents en el món físic (IX i X).

Si l'arbre de les sefirot s'iguala a la figura d'una persona, les tres primeres estan al cap, serien la ment i els dos ulls. Les sefirot IV i V serien les mans, per això se les anomena d'acció (l'amor impulsa a perdonar, estimar mentre que el judici força a posicionar-se davant un fet moralment i obrar en conseqüència). Les sefirot VII i VIII serien els peus, ja que són mitjans per assolir els fins, igual que l'home usa els peus per caminar i arribar a algun lloc. La IX equival als òrgans sexuals, perquè d'ells sorgeix la vida, com de Déu.