Senyals de trànsit d'indicació

Tornar a: Senyal de trànsit

Els senyals de trànsit d'indicació són aquells que informen el conductor sobre quelcom d'interès. Aquests senyals són quadrats o rectangulars, de color blau amb els elements i la vora en blanc.

A continuació es llisten els senyals amb la seva referència i la seva llegenda corresponent.

Senyals d'indicacions generals modifica

Imatge Nom i significat
  Autopista
S-1

Indica el principi d'una autopista i, per tant, el lloc a partir del qual s'apliquen les regles especials de circulació en aquest tipus de via. El símbol d'aquest senyal pot anunciar la proximitat d'una autopista o indicar el ramal d'una intersecció que condueix a una autopista.
  Autovia
S-1a

Indica el principi d'una autovia i, per tant, el lloc a partir del qual s'apliquen les regles especials de circulació en aquest tipus de via. El símbol d'aquest senyal pot anunciar la proximitat d'una autovia o indicar el ramal d'una intersecció que condueix a una autovia.
  Fi d'autopista
S-2

Indica el final d'una autopista.
  Fi d'autovia
S-2a

Indica el final d'una autovia.
  Via reservada per a automòbils
S-3

Indica el principi d'una via reservada a la circulació d'automòbils.
  Fi de via reservada per a automòbils
S-4

Indica el final d'una via reservada a la circulació d'automòbils.
  Túnel
S-5

Indica el principi i, eventualment, el nom d'un túnel, d'un pas inferior o d'un tram de via equiparat a túnel. Podrà dur a la part inferior la indicació de la longitud del túnel en metres.
  Fi de túnel
S-6

Indica el final d'un túnel, d'un pas inferior o d'un tram de via equiparat a túnel.
  Velocitat màxima aconsellada
S-7

Recomana una velocitat aproximada de circulació, en quilòmetres per hora, que s'aconsella no sobrepassar, encara que les condicions meteorològiques i ambientals de la via i de la circulació siguin favorables. Quan està col·locada sota un senyal d'advertència de perill, la recomanació es refereix al tram en què aquest perill subsisteixi.
  Fi de velocitat màxima aconsellada


S-8
Indica el final d'un tram en què es recomana circular a la velocitat, en quilòmetres per hora, indicada al senyal.

  Interval aconsellat de velocitats
S-9

Recomana mantenir la velocitat entre els valors indicats, sempre que les condicions meteorològiques i ambientals de la via i de la circulació siguin favorables. Quan està col·locada sota d'un senyal d'advertència de perill, la recomanació es refereix al tram en què aquest perill subsisteixi.
  Interval aconsellat de velocitats
S-10

Indica el lloc des d'on deixa de ser aplicable una anterior senyal d'interval aconsellat de velocitats.
  Calçada de sentit únic
S-11

Indica que, a la calçada que es perllonga en la direcció de la fletxa, els vehicles han de circular en el sentit indicat per aquesta, i que està prohibida la circulació en sentit contrari.
  Calçada de sentit únic
S-11

Indica que, a la calçada que es perllonga en la direcció de les fletxes (dos carrils), els vehicles han de circular en el sentit indicat per aquesta, i que està prohibida la circulació en sentit contrari.
  Calçada de sentit únic
S-11b

Indica que, a la calçada que es perllonga en la direcció de les fletxes (tres carrils), els vehicles han de circular en el sentit indicat per aquesta, i que està prohibida la circulació en sentit contrari.
  Tram de calçada de sentit únic
S-12

Indica que, en el tram de calçada que es perllonga en la direcció de la fletxa, els vehicles han de circular en el sentit indicat per aquesta, i que està prohibida la circulació en sentit contrari.
  Situació d'un pas de vianants
S-13

Indica la situació d'un pas per a vianants.
  Pas superior per a vianants
S-14

Indica la situació d'un pas superior per a vianants.
  Pas inferior per a vianants
S-14b

Indica la situació d'un pas inferior per a vianants.
  Presenyalització de calçada sense sortida
S-15

Indiquen que, de la calçada en què figura en el senyal amb un requadre vermell, els vehicles només poden sortir pel lloc d'entrada.
  Presenyalització de calçada sense sortida
S-15b

Indiquen que, de la calçada en quà figura en el senyal amb un requadre vermell, els vehicles només poden sortir pel lloc d'entrada.
  Presenyalització de calçada sense sortida
S-15c

Indiquen que, de la calçada en què figura en el senyal amb un requadre vermell, els vehicles només poden sortir pel lloc d'entrada.
  Presenyalització de calçada sense sortida
S-15d

Indiquen que, de la calçada en què figura en el senyal amb un requadre vermell, els vehicles només poden sortir pel lloc d'entrada.
  Zona de frenada d'emergència
S-16

Indica la situació d'una zona d'escapament de la calçada, condicionada perquè un vehicle pugui ser detingut en cas de fallada del sistema de frenada.
  Estacionament
S-17

Indica un emplaçament on està autoritzat l'estacionament de vehicles.

Una inscripció o un símbol, que representa certes classes de vehicles, indica que l'estacionament està reservat a aquestes classes. Una inscripció amb indicacions de temps limita la durada de l'estacionament assenyalat.

  Lloc reservat per a taxis
S-18

Indica el lloc reservat a la parada i l'estacionament de taxis lliures i en servei. La inscripció d'un nombre indica el nombre total d'espais reservats a aquest fi.
  Parada d'autobusos
S-19

Indica el lloc reservat per a parada d'autobusos.
  Parada de tramvies
S-20

Indica el lloc reservat per a parada de tramvies.
  Port de muntanya
S-21

Indica la situació de transitabilitat del port o tram definit en la part superior de el senyal. El panell 1 de el senyal S-21. Portarà una d'aquestes dues indicacions: «obert» (1a), «tancat» (1.b).

El plafó 2 de el senyal S-21. Podrà anar en blanc, en aquest cas no indica cap prescripció; o bé pot indicar que l'ús de cadenes per a neu és obligatori o està recomanat.

Durant el plafó 1 de el senyal S-21, indica «tancat», el panell 3 podrà portar la indicació del lloc fins al qual la carretera estigui transitable, en les condicions que s'indiquin en el panell 2.

  Hospital
S-23

Indica, a més, als conductors de vehicles la conveniència de prendre les precaucions que requereix la proximitat d'establiments metges, especialment la d'evitar la producció de soroll.
  Fi d'obligació d'enllumenat de curt abast
S-24

Indica el final d'un tram en què és obligatori l'enllumenat d'encreuament o curt abast i recorda la possibilitat de prescindir d'aquest, sempre que no vingui imposat per circumstàncies de visibilitat, horari o il·luminació de la via.
  Canvi de sentit a diferent nivell
S-25

Indica la proximitat d'una sortida a través de la qual es pot efectuar un canvi de sentit a diferent nivell.
  Panell d'aproximació a sortida (300 m)
S-26

Indica en una autopista, en una autovia o en una via per a automòbils que la propera sortida està situada, aproximadament, a 300 metres.
  Panell d'aproximació a sortida (200 m)
S-26B

Indica en una autopista, en una autovia o en una via per a automòbils que la propera sortida està situada, aproximadament, a 200 metres.
  Panell d'aproximació a sortida (100 m)
S-26c

Indica en una autopista, en una autovia o en una via per a automòbils que la propera sortida està situada, aproximadament, a 100 metres.
  Auxili en carretera
S-27


Indica la situació del pal o lloc de socors més pròxim des del qual es pot demanar auxili en cas d'accident o avaria. El senyal pot indicar la distància a la qual aquest es troba.

  Carrer residencial
S-28

Indica les zones de circulació especialment condicionades que estan destinades, en primer lloc, als vianants i en les quals s'apliquen les normes especials de circulació següents: la velocitat màxima dels vehicles està fixada en 20 quilòmetres per hora i els conductors han de concedir prioritat als vianants. Els vehicles no poden estacionar exceptuant els llocs designats per senyals o per marques.

Els vianants poden utilitzar tota la zona de circulació. Els jocs i els esports estan autoritzats en ella. Els vianants no han de destorbar inútilment als conductors de vehicles.

  Fi de carrer residencial
S-29

Indica que s'apliquen de nou les normes generals de circulació.
  Zona a 30
S-30

Indica la zona de circulació especialment condicionada que està destinada en primer lloc als vianants. La velocitat màxima dels vehicles està fixada en 30 quilòmetres per hora. Els vianants tenen prioritat.
  Fi de zona a 30
S-31

Indica que s'apliquen de nou les normes generals de circulació.
  Telepeatge
S-32

Indica que el vehicle que circuli pel carril o carrils així senyalitzats pot efectuar el pagament del peatge mitjançant el sistema de peatge dinàmic o telepeatge, i en les quals a més s'admet el pagament amb targeta o en efectiu.
  Senda ciclable
S-33

Indica l'existència d'una via per a vianants i cicles, segregada del trànsit motoritzat, i que discorre per espais oberts, parcs, jardins o boscos.
  Apartador en túnels
S-34

Indica la situació d'un lloc on es pot apartar el vehicle en un túnel, per tal de deixar lliure el pas.
  Apartador en túnels
S-34

Indica la situació d'un lloc on es pot apartar el vehicle en un túnel, per tal de deixar lliure el pas, i que disposa de telèfon d'emergència.
  Inici de tram de concentració d'accidents (punt negre)
Indica l'inici d'un punt negre a la carretera.
  Fi de tram de concentració d'accidents (punt negre)
Indica el final d'un punt negre a la carretera.

Senyals de carrils modifica

Aquests senyals indiquen la finalitat dels carrils o el pas d'un a diversos, etc.

Imatge Nom i significat
  Carrils reservats per al trànsit en funció de la velocitat senyalitzada


S-50
Indica que el carril sobre el qual està situada el senyal de velocitat mínima només pot ser utilitzat pels vehicles que circulin a velocitat igual o superior a la indicada, encara que si les circumstàncies ho permeten han de circular pel carril de la dreta. El final de l'obligatorietat de velocitat mínima vindrà establert pel senyal S-52 o R-506.

  Carrils reservats per a trànsit en funció de la velocitat senyalitzada


S-50b
Indica que el carril sobre el qual està situada el senyal de velocitat mínima només pot ser utilitzat pels vehicles que circulin a velocitat igual o superior a la indicada, encara que si les circumstàncies ho permeten han de circular pel carril de la dreta. El final de l'obligatorietat de velocitat mínima vindrà establert pel senyal S-52 o R-506.

  Carrils reservats per a trànsit en funció de la velocitat senyalitzada


S-50c
Indica que el carril sobre el qual està situada el senyal de velocitat mínima només pot ser utilitzat pels vehicles que circulin a velocitat igual o superior a la indicada, encara que si les circumstàncies ho permeten han de circular pel carril de la dreta. El final de l'obligatorietat de velocitat mínima vindrà establert pel senyal S-52 o R-506.

  Carrils reservats per a trànsit en funció de la velocitat senyalitzada


S-50D
Indica que el carril sobre el qual està situada el senyal de velocitat mínima només pot ser utilitzat pels vehicles que circulin a velocitat igual o superior a la indicada, encara que si les circumstàncies ho permeten han de circular pel carril de la dreta. El final de l'obligatorietat de velocitat mínima vindrà establert pel senyal S-52 o R-506.

  Carrils reservats per a trànsit en funció de la velocitat senyalitzada


S-50è
Indica que el carril sobre el qual està situada el senyal de velocitat mínima només pot ser utilitzat pels vehicles que circulin a velocitat igual o superior a la indicada, encara que si les circumstàncies ho permeten han de circular pel carril de la dreta. El final de l'obligatorietat de velocitat mínima vindrà establert pel senyal S-52 o R-506.
Aquest senyal no apareix en el BOE.

  Carril reservat per a autobusos


S-51
Indica la prohibició als conductors dels vehicles que no siguin de transport col·lectiu de circular pel carril indicat. La menció taxi autoritza també als taxis la utilització d'aquest carril. En els trams en què la marca blanca longitudinal estigui constituïda, al costat exterior d'aquest carril, per una línia discontínua, es permet la seva utilització general exclusivament per realitzar alguna maniobra que no sigui la de parar, estacionar, canviar el sentit de la marxa o avançar, deixant sempre preferència als autobusos i, si escau, als taxis.

  Final de carril destinat a la circulació


S-52
Presenyaliza el carril que va a cessar de ser utilitzable, indicant el canvi de carril precís.

  Final de carril destinat a la circulació


S-52
Presenyaliza, en una calçada de doble sentit de circulació, el carril que va a cessar de ser utilitzable, i indica el canvi de carril precís.

  Final de carril destinat a la circulació


S-52b
Presenyaliza, en una calçada de doble sentit de circulació, el carril que va a cessar de ser utilitzable, i indica el canvi de carril precís.

  Pas d'un a dos carrils de circulació


S-53
Indica, en un tram amb un sol carril en un sentit de circulació, que en el pròxim tram passarà a disposar de dos carrils en el mateix sentit de la circulació.

  Pas de dos a tres carrils de circulació


S-53b
Indica, en un tram amb dos carrils en un sentit de circulació, que en el pròxim tram passarà a disposar de tres carrils en el mateix sentit de circulació.

  Bifurcació cap a l'esquerra en calçada de dos carrils


S-60
Indica, en una calçada de dos carrils de circulació en el mateix sentit, que en el pròxim tram el carril de l'esquerra es bifurca cap aquest mateix costat.

  Bifurcació cap a la dreta en calçada de dos carrils


S-60B
Indica, en una calçada de dos carrils de circulació en el mateix sentit, que en el pròxim tram el carril de la dreta es bifurca cap aquest mateix costat.

  Bifurcació cap a l'esquerra en calçada de tres carrils


S-61
Indica, en una calçada de tres carrils de circulació en el mateix sentit, que en el pròxim tram el carril de l'esquerra es bifurca cap aquest mateix costat.

  Bifurcació cap a la dreta en calçada de tres carrils


S-61b
Indica, en una calçada de tres carrils de circulació en el mateix sentit, que en el pròxim tram el carril de la dreta es bifurca cap aquest mateix costat.

  Bifurcació cap a l'esquerra en calçada de quatre carrils


S-62
Indica, en una calçada de quatre carrils de circulació en el mateix sentit, que en el pròxim tram el carril de l'esquerra es bifurca cap aquest mateix costat.

  Bifurcació cap a la dreta en calçada de quatre carrils


S-62b
Indica, en una calçada de quatre carrils de circulació en el mateix sentit, que en el pròxim tram el carril de la dreta es bifurca cap aquest mateix costat.

  Bifurcació en calçada de quatre carrils


S-63
Indica, en una calçada amb quatre carrils de circulació en el mateix sentit, que en el pròxim tram els dos carrils de l'esquerra es bifurca cap a l'esquerra i els dos de la dreta cap a la dreta.

  Carril bici o via ciclista adossada a la calçada


S-64
Indica que el carril sobre el qual està situada el senyal de via ciclista només pot ser utilitzat per cicles. Les fletxes indicaran el nombre de carrils de la calçada, així com el seu sentit de la circulació.

  Carril bici o via ciclista adossada a la calçada


S-64
Indica que el carril sobre el qual està situada el senyal de via ciclista només pot ser utilitzat per cicles. Les fletxes indicaran el nombre de carrils de la calçada, així com el seu sentit de la circulació. aquest senyal no apareix reflectit en el BOE.

Senyals de servei modifica

Els següents senyals indiquen la ubicació d'un servei a la carretera.

Imatge Nom i significat
  Lloc de socors


S-100
Indica la situació d'un centre, oficialment reconegut, on es pot fer una cura d'urgència.

  Base de ambulància


S-101
Indica la situació d'una ambulància en servei permanent per a cura i trasllat de ferits en accidents de circulació.

  Servei d'inspecció tècnica de vehicles


S-102
Indica la situació d'una estació d'Inspecció Tècnica de Vehicles.

  Taller de reparació


S-103
Indica la situació d'un taller de reparació d'automòbils.

  Telèfon


S-104
Indica la situació d'un aparell telefònic.

  Sortidor de carburant


S-105
Indica la situació d'un sortidor o estació de servei de carburant.

  Taller de reparació i sortidor de carburant


S-106
Indica la situació d'una instal·lació que disposa de taller de reparació i sortidor de carburant.

  Campament


S-107
Indica la situació d'un lloc (campament) on es pot acampar.

  Aigua


S-108
Indica la situació d'una font amb aigua.

  Lloc pintoresc


S-109
Indica un lloc pintoresc o el lloc des del qual es veu.

  Hotel o motel


S-110
Indica la situació d'un hotel o motel.

  Restauració


S-111
Indica la situació d'un restaurant.

  Cafeteria


S-112
Indica la situació d'un bar o cafeteria.

  Terreny per remolcs-habitatge


S-113
Indica la situació d'un terreny en el qual es pot acampar amb remolc-habitatge (caravana).

  Berenador


S-114
Indica el lloc que es pot utilitzar per al consum de menjars o begudes.

  Punt de partida per a excursions a peu


S-115
Indica un lloc apropiat per iniciar excursions a peu.

  Campament i terreny per a remolcs-habitatge


S-116
Indica la situació d'un lloc on es pot acampar amb tenda de campanya o amb remolc-habitatge.

  Alberg de joventut


S-117
Indica la situació d'un alberg en què la utilització està reservada a organitzacions juvenils.

  Informació turística


S-118
Indica la situació d'una oficina d'informació turística.

  Coto de pesca


S-119
Indica un tram del riu o llac on la pesca està subjecta a autorització especial.

  Parc Nacional


S-120
Indica la situació d'un parc nacional, el nom del qual figura inscrit en el senyal.

  Monument


S-121
Indica la situació d'una obra històrica o artística declarada monument.

  Altres serveis


S-122
Senyal genèric per a qualsevol altre servei, que s'inscriurà en el requadre blanc.

  Àrea de descans


S-123
Indica la situació d'una àrea de descans.

  Estacionament per a usuaris del ferrocarril


S-124
Indica la situació d'una zona d'estacionament connectada amb una estació de tren i destinada, principalment, per als vehicles dels usuaris que realitzen una part del seu viatge en vehicle privat i l'altra en ferrocarril.

  Estacionament per a usuaris del ferrocarril inferior


S-125
Indica la situació d'una zona d'estacionament connectada amb una estació de tren inferior i destinada, principalment, per als vehicles dels usuaris que realitzen una part del seu viatge en vehicle privat i l'altra en tren inferior.

  Estacionament per a usuaris de l'autobús


S-126
Indica la situació d'una zona d'estacionament connectada amb una estació o una terminal d'autobusos i destinada, principalment, per als vehicles privats dels usuaris que realitzen una part del seu viatge en vehicle privat i l'altra en autobús.

  Àrea de servei


S-127
Indica en autopista o autovia la situació d'una àrea de servei.

Senyals d'orientació modifica

Senyals de presenyalització modifica

Les senyals de presenyalització indiquen la ubicació d'una intersecció a una distància adequada perquè tingui eficàcia, i d'un mínim de 500 m en autopistes i autovies, podent reduir fins a 50 m en poblats i repetir diverses vegades a una altra distància.

Imatge Nom i significat
  Presenyalització de rotonda
S-200

Indica les adreces de les diferents sortides de la propera rotonda. Si alguna inscripció figura sobre fons blau, indica que la sortida condueix cap a una autopista o autovia.
  Presenyalització de direccions cap a una carretera convencional
S-220

Indica, en una carretera convencional, les adreces dels diferents ramals de la pròxima intersecció quan un d'ells condueix a una carretera convencional.
  Presenyalització de direccions cap a una via ràpida
S-221

Descatalogat[1]
Indica, en una carretera convencional, les adreces dels diferents ramals de la pròxima intersecció quan un d'ells condueix a una via ràpida.
  Presenyalització de direccions cap a una via ràpida i direcció pròpia
S-221

Descatalogat[1]
Indica, en una carretera convencional, les adreces dels diferents ramals de la pròxima intersecció quan un d'ells condueix a una via ràpida. També indica la direcció pròpia de la carretera convencional.
  Presenyalització de direccions cap a una autopista o autovia
S-222

Indica, en una carretera convencional, les adreces dels diferents ramals de la pròxima intersecció quan un d'ells condueix a una autopista o una autovia.
  Presenyalització de direccions cap a una autopista o autovia i direcció pròpia
S-222a

Indica, en una carretera convencional, les adreces dels diferents ramals de la pròxima intersecció quan un d'ells condueix a una autopista o una autovia. També indica la direcció pròpia de la carretera convencional.
  Presenyalització de direccions en una autopista o una autovia cap a qualsevol carretera
S-225

Indica en una autopista o en una autovia les direccions dels diferents ramals en la pròxima intersecció. També indica la distància, el nombre i, si escau, la lletra de l'enllaç i ramal.
  Presenyalització amb senyals sobre la calçada en carretera convencional cap a carretera convencional


S-230
Indica les direccions del ramal de la pròxima sortida i la distància a la qual es troba.

  Presenyalització amb senyals sobre la calçada en carretera convencional cap a carretera convencional i direcció pròpia
S-230a

Indica les direccions del ramal de la pròxima sortida i la distància a la qual es troba. També indica la direcció pròpia de la carretera convencional.
  Presenyalització amb senyals sobre la calçada en carretera convencional cap a autopista o autovia
S-232

Indica les direccions del ramal de la pròxima sortida i la distància a la qual es troba.
  Presenyalització amb senyals sobre la calçada en carretera convencional cap a autopista o autovia i direcció pròpia
S-232a

Indica les direccions del ramal de la pròxima sortida i la distància a la qual es troba. També indica la direcció pròpia de la carretera convencional.
  Presenyalització amb senyals sobre la calçada en autopista o autovia cap a qualsevol carretera
S-235

Indica les direccions del ramal de la propera sortida, la distància a la qual es troba i el número de l'enllaç.
  Presenyalització amb senyals sobre la calçada en autopista o autovia cap a qualsevol carretera i direcció pròpia
S-235a

Indica les direccions del ramal de la propera sortida, la distància a la qual es troba i el número de l'enllaç. També indica la direcció pròpia de l'autopista o autovia.
  Presenyalització en autopista o autovia de dues sortides molt pròximes cap a qualsevol carretera
S-242

Indica les adreces dels ramals de les dues sortides consecutives de l'autopista o autovia, la distància, el número del enllaç i la lletra de cada sortida.
  Presenyalització en autopista o autovia de dues sortides molt pròximes cap a qualsevol carretera i direcció pròpia
S-242a

Indica les adreces dels ramals de les dues sortides consecutives de l'autopista o autovia, la distància, el nombre de l'enllaç i la lletra de cada sortida. També indica la direcció pròpia de l'autopista o autovia.
  Presenyalització d'itinerari
S-250

Indica l'itinerari que cal seguir per prendre la direcció que assenyala la fletxa.
  Presenyalització de carrils
S-260

Indica les úniques adreces permeses, en la pròxima intersecció, als usuaris que circulen pels carrils assenyalats.
  Presenyalització en carretera convencional de zona o àrea de servei
S-261

Indica, en una carretera convencional, la proximitat d'una sortida cap a una zona o àrea de servei.
  Presenyalització en autopista o autovia d'una zona o àrea de serveis amb sortida compartida
S-263

Indica, en autopista o autovia, la proximitat d'una sortida cap a una zona o àrea de servei, i que aquesta coincideix amb una sortida cap a una o diverses poblacions.
  Presenyalització en autopista o autovia d'una zona o àrea de serveis amb sortida exclusiva
S-263a

Indica, en autopista o autovia, la proximitat d'una sortida cap a una zona o àrea de servei.
  1. 1,0 1,1 Els senyals marcats van ser anul·lats amb la publicació del nouReglament General de Circulació, aprovat per Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre
    La denominació via ràpida i tots els senyals de fons verd relacionats van ser descatalogats.

Senyals de direcció modifica

Imatge Nom i significat
  Poblacions d'un itinerari per carretera convencional
S-300
Indica noms de poblacions situades en un itinerari constituït per una carretera convencional i el sentit pel qual aquelles s'assoleixen. El caixetí situat dins de el senyal defineix la categoria i número de la carretera. Les xifres inscrites dins de el senyal indiquen la distància en quilòmetres.
  Poblacions en un itinerari per autopista o autovia
S-301
Indica noms de poblacions situades en un itinerari constituït per una autopista o autovia i el sentit pel qual aquelles s'assoleixen. El caixetí situat dins de el senyal defineix la categoria i número de la carretera. Les xifres inscrites dins de el senyal indiquen la distància en quilòmetres.
  Poblacions de diversos itineraris
S-310
Indica carreteres i poblacions que s'assoleixen en el sentit que indica la fletxa.
  Llocs d'interès per carretera convencional
S-320
Indica llocs d'interès general que no són poblacions en un itinerari constituït per una carretera convencional. Les xifres inscrites dins de el senyal indiquen la distància en quilòmetres.
  Llocs d'interès per autopista o autovia
S-321
Indica llocs d'interès que no són poblacions en un itinerari constituït per una autopista o autovia. Les xifres inscrites dins de el senyal indiquen la distància en quilòmetres.
  Senyal de destinació cap a una via ciclista o senda ciclable
S-322
Indica l'existència en la direcció apuntada per la fletxa d'una via ciclista o senda ciclable. Les xifres escrites dins de el senyal indiquen la distància en quilòmetres.
  Senyals de destí de sortida immediata cap a carretera convencional
S-341
Indica el lloc de sortida d'una autopista o autovia cap a una carretera convencional. La xifra indica el número de l'enllaç.
  Senyals de destí de sortida immediata cap a autopista o autovia
S-342
Indica el lloc de sortida d'una autopista o autovia cap a una autopista o autovia. La xifra indica el número de l'enllaç.
  Senyals de destí de sortida immediata cap a una zona, àrea o via de serveis
S-344
Indica el lloc de sortida de qualsevol carretera cap a una zona, àrea o via de serveis.
  Senyals de destí de sortida immediata cap a una zona, àrea o via de serveis, amb sortida compartida cap a una autopista o autovia
S-347
Indica el lloc de sortida de qualsevol carretera cap a una zona, àrea o via de serveis, sent aquesta coincident amb una sortida cap a una autopista o autovia.
  Senyal de destinació en desviament
S-348
Indica que per l'itinerari provisional de desviament i en el sentit indicat per la fletxa s'arriba a una determinada destinació.
  Senyal variable de destinació
S-348b
Indica que en el sentit apuntat per la fletxa s'arriba al destí que apareix en el senyal.
  Senyal sobre la calçada, en carretera convencional. Sortida immediata cap a carretera convencional
S-350
Indica, a la carretera convencional, el lloc en què s'inicia el ramal de sortida, les adreces que s'assoleixen per la sortida immediata per una carretera convencional i, si escau, el nom d'aquesta.
  Senyal sobre la calçada en autopista i autovia. Sortida immediata cap a carretera convencional
S-351

Indica, en autopista i autovia, el lloc en què s'inicia el ramal de sortida de qualsevol carretera, les adreces que s'assoleixen per la sortida immediata per una carretera convencional i, si escau, el nom d'aquesta. També indica el nom i, si escau, la lletra de l'enllaç i ramal.

  Senyal sobre la calçada, en carretera convencional. Sortida immediata cap a autopista o autovia
S-354
Indica, al lloc en què s'inicia el ramal de sortida, les adreces que s'assoleixen per la sortida immediata per una autopista o una autovia i, si s'escau el nom d'aquestes.
  Senyal sobre la calçada, en autopista, autovia i via ràpida. Sortida immediata cap a autopista o autovia
S-355
Indica, al lloc en què s'inicia el ramal de sortida, les adreces que s'assoleixen per la sortida immediata per una autopista o una autovia i, si escau, el nom d'aquestes. També indica el nom i, si escau, lletra, l'enllaç i ramal.
  Senyals sobre la calçada en carretera convencional. Sortida immediata cap a carretera convencional i direcció pròpia
S-360
Indica, en una carretera convencional, les adreces que s'assoleixen per la sortida immediata cap a una altra carretera convencional. També indica la direcció pròpia de la carretera convencional i el seu nom.
  Senyals sobre la calçada en carretera convencional. Sortida immediata cap a autopista o autovia i direcció pròpia
S-362
Indica, en una carretera convencional, les adreces que s'assoleixen per la sortida immediata cap a una autopista o una autovia. També indica la direcció pròpia de la carretera convencional.
  Senyals sobre la calçada en autopista o autovia. Sortida immediata cap a carretera convencional i direcció pròpia
S-366
Indica, en una autopista o una autovia, les direccions que s'assoleixen per la sortida immediata cap a una carretera convencional, així com el número de l'enllaç i, si escau, la lletra del ramal. També indica la direcció pròpia de l'autopista o l'autovia.
  Senyals sobre la calçada en autopista o autovia. Sortida cap a autopista o autovia i direcció pròpia
S-368
Indica, en una autopista o una autovia, les direccions que s'assoleixen per la sortida immediata cap a una autopista o una autovia, així com el número de l'enllaç i, si escau, la lletra del ramal. També indica la direcció pròpia de l'autopista o de l'autovia.
  Senyals sobre la calçada en autopista o autovia. Dues sortides immediates molt pròximes cap a carretera convencional i direcció pròpia
S-373
Indica les direccions dels ramals de les dues sortides consecutives de l'autopista o autovia. La distància de la segona, el número de l'enllaç i la lletra de cada sortida. També indica la direcció pròpia de l'autopista o autovia.
  Senyals sobre la calçada en autopista o autovia. Dues sortides immediates molt pròximes cap a autopista o autovia i direcció pròpia
S-375
Indica les direccions dels ramals de les dues sortides consecutives de l'autopista o autovia, la distància de la segona, el número de l'enllaç i la lletra de cada sortida. També indica la direcció pròpia de l'autopista o autovia.

Senyals d'identificació de carreteres modifica

Són senyals que identifiquen les vies pel seu nom, compostes per xifres, lletres o una combinació d'ambdues, o pel seu nom. Estan constituïdes per aquest número o aquest nom enquadrats en un rectangle o en un escut. Tenen la nomenclatura i el significat següents:

Imatge Nom i significat
  Itinerari Europeu
S-400
Identifica un itinerari de la Xarxa Europea.
 
 
 
Autopista o autovia
S-410
Identifica una autopista o autovia. Quan aquesta és d'àmbit autonòmic, a més de la lletra A i a continuació del número corresponent o bé a sobre de el senyal amb un panell complementari, poden incloure les sigles d'identificació de la comunitat autònoma.

Cap carretera que no tingui característiques d'autopista o autovia podrà identificar amb la lletra A.

Quan l'Autopista o autovia és una ronda o circumval·lació la lletra A es pot substituir per les lletres indicatives de la ciutat, d'acord amb el codi establert a l'efecte pels ministeris de Foment i Interior.

  Autopista de Peatge
S-410a
Identifica una autopista de Peatge.
  Carretera de la xarxa general de l'Estat
S-420
Identifica una carretera de la xarxa general de l'Estat, que no sigui autopista o autovia.
  Carretera autonòmica de primer nivell
S-430
Identifica una carretera del primer nivell, que no sigui autopista o autovia, de la xarxa autonòmica de la Comunitat a la qual corresponen les sigles d'identificació.
  Carretera autonòmica de segon nivell
S-440
Identifica una carretera del segon nivell, que no sigui autopista o autovia, de la xarxa autonòmica de la Comunitat a la qual corresponen les sigles d'identificació.
  Carretera autonòmica de tercer nivell
S-450
Identifica una carretera del tercer nivell, que no sigui autopista o autovia, de la xarxa autonòmica de la Comunitat a la qual corresponen les sigles d'identificació.

Senyals de localització modifica

Les senyals de localització s'utilitzen per indicar:

  • La frontera entre dos estats.
  • El límit entre dues divisions administratives del mateix Estat.
  • El nom d'un poblat, un riu, un port, un lloc o una altra circumstància de naturalesa anàloga.

La nomenclatura i significat de les senyals de localització són els següents:

Imatge Nom i significat
  Entrada a població
S-500
Indica que s'ha entrat en un poblat i que a partir d'aquest punt s'apliquen les normes de circulació en poblat.
  Sortida de població
S-510
Indica que s'ha sortit d'un poblat i que a partir d'aquest punt es deixen d'aplicar les normes de circulació en poblat.
  Situació de punt característic de la via
S-520
Indica un lloc d'interès general a la via.
  Entrada a provincia
S-540
Indica que s'ha entrat en una altra província.
  Entrada a comunitat autònoma
S-550
Indica que s'ha entrat en una altra comunitat autònoma, mostrant només el nom de la comunitat autònoma.
  Entrada a comunitat autònoma
S-560
Indica que s'ha entrat en una altra comunitat autònoma, mostrant el nom de la comunitat autònoma i el de la província.
  Fita quilomètrica en Autopista i Autovia
S-570
Indica el punt quilomètric de l'autopista o autovia, la identificació apareix a la part superior.
  Fita quilomètrica a Autopista de Peatge
S-570a
Indica el punt quilomètric de l'Autopista de Peatge, la identificació apareix a la part superior.
  Fita quilomètrica en Autopista i Autovia que, a més, forma part d'un Itinerari Europeu.
S-571
Indica el punt quilomètric de l'autopista o autovia que, a més, forma part d'un Itinerari Europeu, la identificació apareix a la part superior de el senyal.
  Fita quilomètrica en Carretera Convencional.
S-572
Indica el punt quilomètric d'una carretera convencional, la identificació apareix a la part superior sobre el fons del color que correspongui a la xarxa de carreteres a la qual pertanyi:

VERMELL: Carretera de la Xarxa general de l'Estat (vegeu el senyal S-420).

TARONJA: Carretera Autonòmica de 1.r nivell (vegeu el senyal S-430).

VERD: Carretera Autonòmica de 2n nivell (vegeu el senyal S-440).

GROC: Carretera Autonòmica de 3.r nivell (vegeu el senyal S-450).

  Fita quilomètrica en Itinerari Europeu
S-573
Indica el punt quilomètric d'una carretera convencional i que forma part d'un Itinerari Europeu, les lletres i números apareixen a la part superior de el senyal.

VERMELL: Carretera de la Xarxa de Carreteres de l'Estat (vegeu el senyal S-420).

TARONJA: Carretera Autonòmica de 1.r nivell (vegeu el senyal S-430).

  Fita miriamètrica a l'autopista o Autovia
S-574
Indica el punt quilomètric d'una autopista o autovia quan aquell és múltiple de 10.
  Fita miriamètrica en Carretera Convencional
S-574a
Indica el punt quilomètric d'una carretera convencional quan aquell és múltiple de 10.
  Fita miriamètrica a Autopista de Peatge
S-574b
Indica el punt quilomètric d'una autopista de peatge quan aquell és múltiple de 10.
  Fita miriamètrica
S-575
Indica el punt quilomètric d'una carretera, que no és autopista ni autovia, quan aquell és múltiple de 10.

El color es correspon amb el de la xarxa de la qual forma part la carretera:

TARONJA: Carretera Autonòmica de 1.r nivell (vegeu el senyal S-430).

VERD: Carretera Autonòmica de 2n nivell (vegeu el senyal S-440).

GROC: Carretera Autonòmica de 3.r nivell (vegeu el senyal S-450).

Senyals de confirmació modifica

Imatge Nom i significat
  Confirmació de poblacions en un itinerari per carretera convencional
S-600
Indica, en carretera convencional, els noms i distàncies en quilòmetres a les poblacions expressades.
  Confirmació de poblacions en un itinerari per autovia o autopista
S-602
Indica, en autopista o autovia, els noms i distàncies en quilòmetres a les poblacions expressades.

Senyals d'ús específic en poblat modifica

Imatge Nom i significat
  Llocs de la xarxa viària urbana
S-700
Indica els noms de carrers, avingudes, places, glorietes o de qualsevol altre punt de la xarxa viària.
  Llocs d'interès per a viatgers
S-710
Indica els llocs d'interès per als viatgers, com ara estacions, aeroports, zones d'embarcament dels ports, hotels, campaments, oficines de turisme i automòbil club.
  Llocs d'interès esportiu o recreatiu
S-720
Indica els llocs en què predomina un interès esportiu o recreatiu.
  Llocs de caràcter geogràfic o ecològic
S-730
Indica els llocs de tipus geogràfic o d'interès ecològic.
  Llocs d'interès monumental o cultural
S-740
Indica els llocs d'interès monumental, històric, artístic o, en general, cultural.
  Zones d'ús industrial
S-750
Indica les zones d'important atracció de camions, mercaderies i, en general, tràfic industrial pesat.
  Autopistes i autovies
S-760
Indica les autopistes i autovies i els llocs als quals es pot accedir mitjançant aquestes vies.
  Altres llocs i vies
S-770
Indica les carreteres que no siguin autopistes o autovies, els poblats als quals per elles es pugui accedir, així com altres llocs d'interès públic no compresos en les senyals S-700 a S-760.

Panells complementaris modifica

Imatge Nom i significat
  Distància al començament del perill o prescripció
S-800
Indica la distància des del lloc on està el senyal a aquell en què comença el perill o comença a regir la prescripció d'aquella. En el cas que estigui col·locada a sota de el senyal d'advertència de perill estrenyiment de calçada, pot indicar l'amplada lliure de l'esmentat estrenyiment.
  Longitud del tram perillós o subjecte a prescripció
S-810
Indica la longitud en què hi ha el perill o en què s'aplica la prescripció.
  Extensió de la prohibició, a un costat
S-820
S-821

Col·locada sota un senyal de prohibició, indica la distància en què s'aplica aquesta prohibició en el sentit de la fletxa.
  Extensió de la prohibició, a banda i banda
S-830
Col·locada sota un senyal de prohibició, indica les distàncies en què s'aplica aquesta prohibició en cada sentit indicat per les fletxes.
  Presenyalització de detenció obligatòria
S-840
Col·locada sota el senyal de cedir el pas, indica la distància a què es troba el senyal de detenció obligatòria o stop de la pròxima intersecció.
 
 
 
 
Itinerari amb prioritat
S-850
S-851
S-852
S-853

Panell addicional de el senyal R-3, que indica l'itinerari amb prioritat.
  Genèric
S-860
Panell per a qualsevol altre aclariment o delimitació de el senyal o semàfor sota el qual estigui col·locat.
  Aplicació de el senyalització
S-870
Indica, sota el senyal de prohibició o prescripció, que la mateixa es refereix exclusivament al ramal de sortida la direcció coincideix aproximadament amb la de la fletxa.
  Aplicació de senyalització a determinats vehicles
S-880
Indica, sota el senyal vertical corresponent, que el senyal es refereix exclusivament als vehicles que figuren en el panell, i que poden ser camions, vehicles amb remolc, autobusos o cicles.
  Panell complementari d'un senyal vertical
S-890
Indica, sota un altre senyal vertical, que aquesta es refereix a les circumstàncies que s'assenyalen en el panell com neu, pluja o boira.

Altres senyals modifica

Altres senyals d'indicació són les següents:

Imatge Nom i significat
  Perill d'incendi
S-900
Adverteix del perill que representa encendre un foc.
  Extintor
S-910
Indica la situació d'un extintor d'incendis.
  Entrada a Espanya
S-920
Indica que s'ha entrat en territori espanyol per una carretera procedent d'un altre país.
 
         1 km 
Confirmació del país
S-930
Indica el nom del país cap al qual es dirigeix la carretera. La xifra a la part inferior indica la distància a la qual es troba la frontera.
  Limitacions de velocitat a Espanya
S-940
Senyal d'informació de velocitat màxima en cada tipus de carretera. aquest senyal es col·loca a l'entrada a territori espanyol per una carretera procedent d'un altre país o al costat d'una duana.
  Radiofreqüència d'emissores específiques d'informació sobre carreteres
S-950
Indica la freqüència a la qual cal connectar el receptor de radiofreqüència per rebre informació.
  Telèfon d'emergència
S-960
Indica la situació d'un telèfon d'emergència.
  Apartador
S-970
Indica la situació d'un apartador d'un extintor d'incendis i telèfon d'emergència.
  Sortida d'emergència
S-980
Indica la situació d'una sortida d'emergència.
  Cartell fletxa indicativa senyal d'emergència en túnels
S-990
Indica la direcció i distància a una sortida d'emergència.

Senyals en els vehicles modifica

Imatge Nom i significat
  Vehicle prioritari
V-1
Indica que es tracta d'un vehicle dels serveis de policia, extinció d'incendis, protecció civil i salvament, o d'assistència sanitària, en servei urgent, si s'utilitza de forma simultània amb l'aparell emissor de senyals acústics especials, el qual s'ajustarà respecte a les seves condicions tècniques.
  Vehicles per a obres o serveis, tractors agrícoles, maquinària agrícola automotriu, altres vehicles especials, transports especials i columnes militars
V-2
Indica que es tracta d'un vehicle d'aquesta classe en servei, o d'un transport especial o columna militar. Utilitzaran un senyal lluminosa, anomenada rotariva, quan interrompin o obstaculitzin la circulació.
  Vehicle policial
V-3
Senyalitza un vehicle d'aquesta classe en servei no urgent. Estarà constituïda per una retolació, reflectant o no, en els costats del vehicle, que incorpora la denominació del cos policial i la seva imatge corporativa.
  Limitació de velocitat
V-4
Indica que el vehicle no ha de circular a velocitat superior, en quilòmetres per hora, a la xifra que figura en el senyal. A la imatge la placa es troba a dalt a l'esquerra.
  Vehicle lent
V-5
Indica que es tracta d'un vehicle de motor o conjunt de vehicles que, per construcció, no pot sobrepassar la velocitat de 40 quilòmetres per hora.
  Vehicle llarg
V-6
Indica que el vehicle, o conjunt de vehicles, té una longitud superior a 12 metres. Senyal que apareix juntament amb la placa de matrícula
  Distintiu de nacionalitat espanyola
V-8
Indica que el vehicle està matriculat a Espanya. El distintiu "E", és en relació amb vehicles, l'acrònim que identifica Espanya.

Vegeu també modifica