Usuari:GerardBot/codi1

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
# GerardBot (operat per gerardduenas)
# Assistent de format de referències
# Versió 0.3

import re,os
import pywikibot as pwb
from pywikibot import bot
from pywikibot import Category
from pywikibot import pagegenerators as pg
import traceback

site = site = pwb.getSite()

def main():
	bot.output("Benvingut! Tot seguit el bot us mostrarà unes referències etiquetades amb la plantilla {{format ref}}. \n Seguidament us farà unes preguntes sobre cada referència que li permetran formatejar la referència. \n  " + "\033[93m"+"\033[1m"+ "*" + "\033[0m" + "En cas de voler ignorar el paràmetre, premeu Enter sense escriure-hi res \n  " + "\033[93m"+"\033[1m"+ "*" + "\033[0m" + "Per obtenir més informació sobre un paràmetre vegeu la pàgina de documentació de la plantilla {{Citar ref}}\n  " + "\033[93m"+"\033[1m"+ "*" + "\033[0m" + "Per el que no teniu experiència amb la consola el Ctrl+C tanca la consola. Per copiar feu servir Ctrl+Shift+C")
	cat = pwb.page.Category(site, u"Categoria:Articles amb referències per formatejar")
	gen = pg.CategorizedPageGenerator(cat)
	for page in gen:
		try:
			text = page.text
			bot.output('\033[93m'+'\033[1m'+"*"*30+ '\033[0m')
			print page
			bot.output('\033[93m'+'\033[1m'+"*"*30+ '\033[0m')
			search = re.findall(ur"<.*?>{{[Ff]ormat ref\}\}.*?</.*?>",text)
			for ref in search:
				try:
					refname = re.search(ur"<.*?>",ref).group(0)
					plantilla = refname + "{{Citar ref "
					bot.output('\033[93m'+'\033[1m'+ref+ '\033[0m')
					tipus = bot.input(u"Quin tipus de referència és?--> llibre (l) || web (w) || publicació (p) (diari, revista) || cap de les anteriors (deixeu en blanc)")
					if tipus.lower() in ["llibre","l"]:
						tipus = "llibre"
						plantilla = plantilla + u"|tipus = "+tipus
						nomcognom = bot.input(u"El(s) autor(s) tenen noms i cognoms?")
						if nomcognom.lower() in ["y","s","si","s",""]:
							resp=True
							while resp:
								numautors = bot.input(u"Quants autors hi ha? (màx.4)")
								if numautors in str([1,2,3,4]):
									resp=False
								else:
									bot.output("Siusplau introduiu un numero del 1 al 4")
							if numautors == "1":
								bot.output(u"AUTOR 1")
								plantilla = plantilla + u" |cognom1 = " + bot.input(u"Cognom(s)")
								plantilla = plantilla + u" |nom1 = " + bot.input(u"Nom")
								plantilla = plantilla + u" |enllaçautor1 = "+ bot.input(u"Article de la wikipedia de l'autor")
							elif numautors == "2":
								bot.output(u"AUTOR 1")
								plantilla = plantilla + u" |cognom1 = " + bot.input(u"Cognom(s)")
								plantilla = plantilla + u" |nom1 = " + bot.input(u"Nom")
								plantilla = plantilla + u" |enllaçautor1 = "+ bot.input(u"Article de la wikipedia de l'autor")
								bot.output(u"AUTOR 2")
								plantilla = plantilla + u" |cognom2 = " + bot.input(u"Cognom(s)")
								plantilla = plantilla + u" |nom2 = " + bot.input(u"Nom")
								plantilla = plantilla + u" |enllaçautor2 = "+ bot.input(u"Article de la wikipedia de l'autor")
							elif numautors == "3":
								bot.output(u"AUTOR 1")
								plantilla = plantilla + u" |cognom1 = " + bot.input(u"Cognom(s)")
								plantilla = plantilla + u" |nom1 = " + bot.input(u"Nom")
								plantilla = plantilla + u" |enllaçautor1 = "+ bot.input(u"Article de la wikipedia de l'autor")
								bot.output(u"AUTOR 2")
								plantilla = plantilla + u" |cognom2 = " + bot.input(u"Cognom(s)")
								plantilla = plantilla + u" |nom2 = " + bot.input(u"Nom")
								plantilla = plantilla + u" |enllaçautor2 = "+ bot.input(u"Article de la wikipedia de l'autor")
								bot.output(u"AUTOR 3")
								plantilla = plantilla + u" |cognom3 = " + bot.input(u"Cognom(s)")
								plantilla = plantilla + u" |nom3 = " + bot.input(u"Nom")
								plantilla = plantilla + u" |enllaçautor3 = "+ bot.input(u"Article de la wikipedia de l'autor")
							else:
								bot.output(u"AUTOR 1")
								plantilla = plantilla + u" |cognom1 = " + bot.input(u"Cognom(s)")
								plantilla = plantilla + u" |nom1 = " + bot.input(u"Nom")
								plantilla = plantilla + u" |enllaçautor1 = "+ bot.input(u"Article de la wikipedia de l'autor")
								bot.output(u"AUTOR 2")
								plantilla = plantilla + u" |cognom2 = " + bot.input(u"Cognom(s)")
								plantilla = plantilla + u" |nom2 = " + bot.input(u"Nom")
								plantilla = plantilla + u" |enllaçautor2 = " + bot.input(u"Article de la wikipedia de l'autor")
								bot.output(u"AUTOR 3")
								plantilla = plantilla + u" |cognom3 = " + bot.input(u"Cognom(s)")
								plantilla = plantilla + u" |nom3 = " + bot.input(u"Nom")
								plantilla = plantilla + u" |enllaçautor3 = " + bot.input(u"Article de la wikipedia de l'autor")
								bot.output(u"AUTOR 4")
								plantilla = plantilla + u" |cognom4 = " + bot.input(u"Cognom(s)")
								plantilla = plantilla + u" |nom4 = " + bot.input(u"Nom")
								plantilla = plantilla + u" |enllaçautor4 = " + bot.input(u"Article de la wikipedia de l'autor")
						else:
							plantilla = plantilla + u" |autor = " + bot.input(u"Autor (Només una persona la seguent entrada són coautors)")
						plantilla = plantilla + u" |coautors = " + bot.input(u"Coautors")
						plantilla = plantilla + u" |editor = " + bot.input(u"Editor (Participant actiu al llibre per exemple: traductor,il·lustrador... NO ÉS L'EDITORIAL)")
						plantilla = plantilla + u" |capítol = " + bot.input(u"Capítol")
						plantilla = plantilla + u" |títol = " + bot.input(u"Títol del llibre o de l'article")
						plantilla = plantilla + u" |url = " + bot.input(u"Enllaç web al llibre o capítol")
						plantilla = plantilla + u" |format = " + bot.input(u"Format de l'enllaç web (PDF, HTML...)")
						plantilla = plantilla + u" |consulta = " + bot.input(u"Data de consulta de l'enllaç web (DD mesamblletres AAAA)")
						plantilla = plantilla + u" |edició = " + bot.input(u"Número d'edició")
						plantilla = plantilla + u" |volum = " + bot.input(u"Número de volum")
						plantilla = plantilla + u" |col·lecció = " + bot.input(u"Col·lecció")
						plantilla = plantilla + u" |llengua = " + bot.input(u"Llengua (si és en català deixar en blanc")
						plantilla = plantilla + u" |editorial = " + bot.input(u"Editorial (NO poseu: 'Editorial, Edicions, etc.'")
						plantilla = plantilla + u" |lloc = " + bot.input(u"Lloc d'edició")
						plantilla = plantilla + u" |data = " + bot.input(u"Data de publicació")
						plantilla = plantilla + u" |pàgines = " + bot.input(u"Número de pàgines")
						plantilla = plantilla + u" |doi = " + bot.input(u"Identificació DOI")
						plantilla = plantilla + u" |isbn = " + bot.input(u"Identificació ISBN")
						plantilla = plantilla + u" |issn = " + bot.input(u"Identificació ISSN")
						plantilla = plantilla + u" |oclc = " + bot.input(u"Identificació OCLC")
						plantilla = plantilla + u" |id = " + bot.input(u"Altres identificadors")
						plantilla = plantilla + u" |citació = " + bot.input(u"Citacións textuals de l'obra")
						plantilla = plantilla + u" |ref = " + bot.input(u"Altres referències de la mateixa obra")
						
					elif tipus.lower() in ["web","w"]:
						funciona = bot.input(u"La url funciona? (De vegades el < de la </ref> s'enganxa a la URL)")
						if funciona.lower() in ["y","s","si","s",""]:
							re_url=re.search(ur"http[s]?://(?:[a-zA-Z]|[0-9]|[$-_@.&+]|[!*\(\),]|(?:%[0-9a-fA-F][0-9a-fA-F]))+",ref)
							if re_url:
								re_url = re_url.group(0)
								if re.search(ur"</ref>",re_url):
									fi_re_url="</ref>"
									res=""
									re_url = re_url.replace(fi_re_url,res)
								esurl = bot.input(u"Es aquesta l'adreça de la web? --> %s" % re_url)
								if esurl.lower() in ["y","s","si","s",""]:
									plantilla = plantilla + u" |url =" + re_url
							else:
								plantilla = plantilla + u" |url =" + bot.input(u"Introduiu l'enllaç web")
							plantilla = plantilla + u" |títol =" + bot.input(u"Títol de la web")
							nomcognom = bot.input(u"El(s) autor(s) tenen noms i cognoms?")
							if nomcognom.lower() in ["y","s","si","s",""]:
								tipus = "web"
								plantilla = plantilla + u"|tipus = "+tipus
								resp=True
								while resp:
									numautors = bot.input(u"Quants autors hi ha? (màx.3)")
									if numautors in str([1,2,3]):
										resp=False
									else:
										bot.output("Siusplau introduiu un numero del 1 al 3")
								if numautors == "1":
									bot.output(u"AUTOR 1")
									plantilla = plantilla + u" |cognom1 = " + bot.input(u"Cognom(s)")
									plantilla = plantilla + u" |nom1 = " + bot.input(u"Nom")
									plantilla = plantilla + u" |enllaçautor1 = "+ bot.input(u"Article de la wikipedia de l'autor")
								elif numautors == "2":
									bot.output(u"AUTOR 1")
									plantilla = plantilla + u" |cognom1 = " + bot.input(u"Cognom(s)")
									plantilla = plantilla + u" |nom1 = " + bot.input(u"Nom")
									plantilla = plantilla + u" |enllaçautor1 = "+ bot.input(u"Article de la wikipedia de l'autor")
									bot.output(u"AUTOR 2")
									plantilla = plantilla + u" |cognom2 = " + bot.input(u"Cognom(s)")
									plantilla = plantilla + u" |nom2 = " + bot.input(u"Nom")
									plantilla = plantilla + u" |enllaçautor2 = "+ bot.input(u"Article de la wikipedia de l'autor")
								else:
									bot.output(u"AUTOR 1")
									plantilla = plantilla + u" |cognom1 = " + bot.input(u"Cognom(s)")
									plantilla = plantilla + u" |nom1 = " + bot.input(u"Nom")
									plantilla = plantilla + u" |enllaçautor1 = "+ bot.input(u"Article de la wikipedia de l'autor")
									bot.output(u"AUTOR 2")
									plantilla = plantilla + u" |cognom2 = " + bot.input(u"Cognom(s)")
									plantilla = plantilla + u" |nom2 = " + bot.input(u"Nom")
									plantilla = plantilla + u" |enllaçautor2 = "+ bot.input(u"Article de la wikipedia de l'autor")
									bot.output(u"AUTOR 3")
									plantilla = plantilla + u" |cognom3 = " + bot.input(u"Cognom(s)")
									plantilla = plantilla + u" |nom3 = " + bot.input(u"Nom")
									plantilla = plantilla + u" |enllaçautor3 = "+ bot.input(u"Article de la wikipedia de l'autor")
							else:
								autor = bot.input(u"Autor (Només una persona la seguent entrada són coautors)")	
							plantilla = plantilla + u" |coautors = " + bot.input(u"Coautors")
							plantilla = plantilla + u" |editor = " + bot.input(u"Editor (o responsable de la publicació)")
							plantilla = plantilla + u" |format = " + bot.input(u"Format (Només si és un document PDF o similar)")
							plantilla = plantilla + u" |llengua = " + bot.input(u"Llengua (deixar en banc per les webs catalanes")
							plantilla = plantilla + u" |obra = " + bot.input(u"Nom de la publicació de la pàgina web")
							plantilla = plantilla + u" |data = " + bot.input(u"Data de la publicació referenciada")
							plantilla = plantilla + u" |consulta = " + bot.input(u"Data de consulta (DD mesamblletres AAAA)")
							plantilla = plantilla + u" |arxiuurl = " + bot.input(u"Enllaç web d'una versió antiga")
							plantilla = plantilla + u" |arxiudata = " + bot.input(u"Data de consulta de l'arxiu (DD mesamblletres AAAA)")
							plantilla = plantilla + u" |doi = " + bot.input(u"Identificació DOI")
							plantilla = plantilla + u" |citació = " + bot.input(u"Citacións textuals de la web")
							plantilla = plantilla + u" |ref = " + bot.input(u"Altres referències de la mateixa web")
						else:
							plantilla = "<ref>{{CC"
						
					elif tipus.lower() in (u"publicació","p"):
						nomcognom = bot.input(u"El(s) autor(s) tenen noms i cognoms?")
						if nomcognom.lower() in ["y","s","si","s",""]:
							tipus = u"publicació"
							plantilla = plantilla + u"|tipus = "+tipus
							resp=True
							while resp:
								numautors = bot.input(u"Quants autors hi ha? (màx.4)")
								if numautors in str([1,2,3,4]):
									resp=False
								else:
									bot.output("Siusplau introduiu un numero del 1 al 4")
							if numautors == "1":
								bot.output(u"AUTOR 1")
								plantilla = plantilla + u" |cognom1 = " + bot.input(u"Cognom(s)")
								plantilla = plantilla + u" |nom1 = " + bot.input(u"Nom")
								plantilla = plantilla + u" |enllaçautor1 = "+ bot.input(u"Article de la wikipedia de l'autor")
							elif numautors == "2":
								bot.output(u"AUTOR 1")
								plantilla = plantilla + u" |cognom1 = " + bot.input(u"Cognom(s)")
								plantilla = plantilla + u" |nom1 = " + bot.input(u"Nom")
								plantilla = plantilla + u" |enllaçautor1 = "+ bot.input(u"Article de la wikipedia de l'autor")
								bot.output(u"AUTOR 2")
								plantilla = plantilla + u" |cognom2 = " + bot.input(u"Cognom(s)")
								plantilla = plantilla + u" |nom2 = " + bot.input(u"Nom")
								plantilla = plantilla + u" |enllaçautor2 = "+ bot.input(u"Article de la wikipedia de l'autor")
							elif numautors == "3":
								bot.output(u"AUTOR 1")
								plantilla = plantilla + u" |cognom1 = " + bot.input(u"Cognom(s)")
								plantilla = plantilla + u" |nom1 = " + bot.input(u"Nom")
								plantilla = plantilla + u" |enllaçautor1 = "+ bot.input(u"Article de la wikipedia de l'autor")
								bot.output(u"AUTOR 2")
								plantilla = plantilla + u" |cognom2 = " + bot.input(u"Cognom(s)")
								plantilla = plantilla + u" |nom2 = " + bot.input(u"Nom")
								plantilla = plantilla + u" |enllaçautor2 = "+ bot.input(u"Article de la wikipedia de l'autor")
								bot.output(u"AUTOR 3")
								plantilla = plantilla + u" |cognom3 = " + bot.input(u"Cognom(s)")
								plantilla = plantilla + u" |nom3 = " + bot.input(u"Nom")
								plantilla = plantilla + u" |enllaçautor3 = "+ bot.input(u"Article de la wikipedia de l'autor")
							else:
								bot.output(u"AUTOR 1")
								plantilla = plantilla + u" |cognom1 = " + bot.input(u"Cognom(s)")
								plantilla = plantilla + u" |nom1 = " + bot.input(u"Nom")
								plantilla = plantilla + u" |enllaçautor1 = "+ bot.input(u"Article de la wikipedia de l'autor")
								bot.output(u"AUTOR 2")
								plantilla = plantilla + u" |cognom2 = " + bot.input(u"Cognom(s)")
								plantilla = plantilla + u" |nom2 = " + bot.input(u"Nom")
								plantilla = plantilla + u" |enllaçautor2 = " + bot.input(u"Article de la wikipedia de l'autor")
								bot.output(u"AUTOR 3")
								plantilla = plantilla + u" |cognom3 = " + bot.input(u"Cognom(s)")
								plantilla = plantilla + u" |nom3 = " + bot.input(u"Nom")
								plantilla = plantilla + u" |enllaçautor3 = " + bot.input(u"Article de la wikipedia de l'autor")
								bot.output(u"AUTOR 4")
								plantilla = plantilla + u" |cognom4 = " + bot.input(u"Cognom(s)")
								plantilla = plantilla + u" |nom4 = " + bot.input(u"Nom")
								plantilla = plantilla + u" |enllaçautor4 = " + bot.input(u"Article de la wikipedia de l'autor")
						else:
							plantilla = plantilla + u" |autor = " + bot.input(u"Autor (Només una persona la seguent entrada són coautors)")
						plantilla = plantilla + u" |coautors = " + bot.input(u"Coautors")
						plantilla = plantilla + u" |títol = " + bot.input(u"Títol del llibre o de l'article")
						plantilla = plantilla + u" |url = " + bot.input(u"Enllaç web")
						plantilla = plantilla + u" |format = " + bot.input(u"Format")
						plantilla = plantilla + u" |llengua = " + bot.input(u"Llengua")
						plantilla = plantilla + u" |consulta = " + bot.input(u"Data de consulta (DD mesamblletres AAAA)")
						plantilla = plantilla + u" |publicació = " + bot.input(u"Nom del diari/revista")
						plantilla = plantilla + u" |editorial = " + bot.input(u"Nom de l'empresa responsable del diari/revista")
						plantilla = plantilla + u" |lloc = " + bot.input(u"Lloc d'edició")
						plantilla = plantilla + u" |exemplar = " + bot.input(u"Número d'exemplar")
						plantilla = plantilla + u" |data = " + bot.input(u"Data d'edició")
						plantilla = plantilla + u" |pàgina = " + bot.input(u"Pàgina")
						plantilla = plantilla + u" |issn = " + bot.input(u"Identificació ISSN")
						plantilla = plantilla + u" |doi = " + bot.input(u"Identificació DOI")
						plantilla = plantilla + u" |citació = " + bot.input(u"Citacións textuals de l'article")
						plantilla = plantilla + u" |ref = " + bot.input(u"Altres referències del mateix diari/revista")
						
					else:
						bot.output(u"Entrada de referència amb tots els paràmetres disponibles de la plantilla {{Citar ref}}")	
						nomcognom = bot.input(u"El(s) autor(s) tenen noms i cognoms?")
						if nomcognom.lower() in ["y","s","si","s",""]:
							resp=True
							while resp:
								numautors = bot.input(u"Quants autors hi ha? (màx.4)")
								if numautors in str([1,2,3,4]):
									resp=False
								else:
									bot.output("Siusplau introduiu un numero del 1 al 4")
							if numautors == "1":
								bot.output(u"AUTOR 1")
								plantilla = plantilla + u" |cognom1 = " + bot.input(u"Cognom(s)")
								plantilla = plantilla + u" |nom1 = " + bot.input(u"Nom")
								plantilla = plantilla + u" |enllaçautor1 = "+ bot.input(u"Article de la wikipedia de l'autor")
							elif numautors == "2":
								bot.output(u"AUTOR 1")
								plantilla = plantilla + u" |cognom1 = " + bot.input(u"Cognom(s)")
								plantilla = plantilla + u" |nom1 = " + bot.input(u"Nom")
								plantilla = plantilla + u" |enllaçautor1 = "+ bot.input(u"Article de la wikipedia de l'autor")
								bot.output(u"AUTOR 2")
								plantilla = plantilla + u" |cognom2 = " + bot.input(u"Cognom(s)")
								plantilla = plantilla + u" |nom2 = " + bot.input(u"Nom")
								plantilla = plantilla + u" |enllaçautor2 = "+ bot.input(u"Article de la wikipedia de l'autor")
							elif numautors == "3":
								bot.output(u"AUTOR 1")
								plantilla = plantilla + u" |cognom1 = " + bot.input(u"Cognom(s)")
								plantilla = plantilla + u" |nom1 = " + bot.input(u"Nom")
								plantilla = plantilla + u" |enllaçautor1 = "+ bot.input(u"Article de la wikipedia de l'autor")
								bot.output(u"AUTOR 2")
								plantilla = plantilla + u" |cognom2 = " + bot.input(u"Cognom(s)")
								plantilla = plantilla + u" |nom2 = " + bot.input(u"Nom")
								plantilla = plantilla + u" |enllaçautor2 = "+ bot.input(u"Article de la wikipedia de l'autor")
								bot.output(u"AUTOR 3")
								plantilla = plantilla + u" |cognom3 = " + bot.input(u"Cognom(s)")
								plantilla = plantilla + u" |nom3 = " + bot.input(u"Nom")
								plantilla = plantilla + u" |enllaçautor3 = "+ bot.input(u"Article de la wikipedia de l'autor")
							else:
								bot.output(u"AUTOR 1")
								plantilla = plantilla + u" |cognom1 = " + bot.input(u"Cognom(s)")
								plantilla = plantilla + u" |nom1 = " + bot.input(u"Nom")
								plantilla = plantilla + u" |enllaçautor1 = "+ bot.input(u"Article de la wikipedia de l'autor")
								bot.output(u"AUTOR 2")
								plantilla = plantilla + u" |cognom2 = " + bot.input(u"Cognom(s)")
								plantilla = plantilla + u" |nom2 = " + bot.input(u"Nom")
								plantilla = plantilla + u" |enllaçautor2 = " + bot.input(u"Article de la wikipedia de l'autor")
								bot.output(u"AUTOR 3")
								plantilla = plantilla + u" |cognom3 = " + bot.input(u"Cognom(s)")
								plantilla = plantilla + u" |nom3 = " + bot.input(u"Nom")
								plantilla = plantilla + u" |enllaçautor3 = " + bot.input(u"Article de la wikipedia de l'autor")
								bot.output(u"AUTOR 4")
								plantilla = plantilla + u" |cognom4 = " + bot.input(u"Cognom(s)")
								plantilla = plantilla + u" |nom4 = " + bot.input(u"Nom")
								plantilla = plantilla + u" |enllaçautor4 = " + bot.input(u"Article de la wikipedia de l'autor")
						else:
							plantilla = plantilla + u" |autor = " + bot.input(u"Autor (Només una persona la seguent entrada són coautors)")
						plantilla = plantilla + u" |coautors = " + bot.input(u"Coautors")
						plantilla = plantilla + u" |editor = " + bot.input(u"Editor (Obres col·lectives)")
						plantilla = plantilla + u" |títol = " + bot.input(u"Títol del llibre o de l'article OBLIGATORI")
						plantilla = plantilla + u" |obra = " + bot.input(u"Nom de la publicació o pàgina web")
						plantilla = plantilla + u" |url = " + bot.input(u"Enllaç web")
						plantilla = plantilla + u" |format = " + bot.input(u"Format de la referència a la web")
						plantilla = plantilla + u" |consulta = " + bot.input(u"Data de consulta (DD mesamblletres AAAA)")
						plantilla = plantilla + u" |arxiuurl = " + bot.input(u"Enllaç web d'una versió antiga")
						plantilla = plantilla + u" |arxiudata = " + bot.input(u"Data de consulta de l'arxiu (DD mesamblletres AAAA)")
						plantilla = plantilla + u" |edició = " + bot.input(u"Número d'edició")
						plantilla = plantilla + u" |pagina = " + bot.input(u"Referència a la pàgina num")
						plantilla = plantilla + u" |capitol = " + bot.input(u"Capítol")
						plantilla = plantilla + u" |volum = " + bot.input(u"Número de volum")
						plantilla = plantilla + u" |col·lecció = " + bot.input(u"Col·lecció")
						plantilla = plantilla + u" |llengua = " + bot.input(u"Llengua")
						plantilla = plantilla + u" |editorial = " + bot.input(u"Editorial")
						plantilla = plantilla + u" |lloc = " + bot.input(u"Lloc d'edició")
						plantilla = plantilla + u" |data = " + bot.input(u"Data d'edició")
						plantilla = plantilla + u" |pàgines = " + bot.input(u"Número de pàgines")
						plantilla = plantilla + u" |doi = " + bot.input(u"Identificació DOI")
						plantilla = plantilla + u" |isbn = " + bot.input(u"Identificació ISBN")
						plantilla = plantilla + u" |issn = " + bot.input(u"Identificació ISSN")
						plantilla = plantilla + u" |oclc = " + bot.input(u"Identificació OCLC")
						plantilla = plantilla + u" |id = " + bot.input(u"Altres identificadors")
						plantilla = plantilla + u" |citació = " + bot.input(u"Citacións textuals de l'obra")
						plantilla = plantilla + u" |ref = " + bot.input(u"Altres referències de la mateixa obra")
				except:
					if KeyboardInterrupt:
						os._exit(0)
					else:
						err = traceback.format_exc()
						bot.output("Hi ha hagut un error: %s" % err)
				finally:
					plantilla = plantilla + u"}}</ref>"
					bot.output(u"Actualitzant la referència")
					text = text.replace(ref,plantilla)
					page.text = text
					bot.output(u"Guardant la pàgina")
					page.save(u"Proves de bot: Bot formatejant referència")
					
			bot.output('\033[93m'+'\033[1m'+"*"*30+ '\033[0m')
			bot.output('\033[93m'+'\033[1m'+"*"*30+ '\033[0m')
			
		except AttributeError:
			bot.output('\033[93m'+'\033[1m'+"No he trobat la plantilla i em salto %s."% page+'\033[0m')
			continue
main()