Usuari:PereBot/robot categories redundants

# -*- coding: utf-8 -*-
# Programa per buscar categories redundants
# Guarda en un fitxer un diccionari amb l'estructura de les categories que
# ha llegit, per estalviar feina els següents cops.

import sys
sys.path.append('C:\pywikipedia')
import wikipedia,catlib,urllib2,re,pickle

# Retorna les categories d'una categoria, subcategories incloses (no articles).
# No torna a mirar les categories que ja ha mirat.
# Filtra pels noms de les categories fent servir una expressió regular.
# Fa servir un diccionari (diccat) per guardar les subcategories de cada categoria.
# Si actualitza=True no consulta el diccionari però l'escriu igualment (serveix
# per actualitzar al diccionari les categories que fa servir)
def miracatfiltrecat(cat,catprevies=[],filtre=u"",diccat={},actualitza=False):
  diccatk=diccat.keys()
  if (cat in diccatk) and (not actualitza):
    categories=diccat[cat]
#    try:
#      print cat,u"té",categories,u"segons el diccionari"
#    except UnicodeEncodeError:
#      print "No imprimible"
  else:
    categories=cat.subcategoriesList(recurse=False)
    diccat[cat]=categories
  for scat in categories:
#    print scat
#    print u"Títol",scat.title()
    if scat not in catprevies:
      catprevies.append(scat)
      if filtre==u"":
        nopassa=False
#        print u"Filtre desactivat"
      else:
        nopassa=re.search(filtre,scat.title())        
      if not nopassa:
#        print u"Sí que es llegeix", scat
        noucats,diccat=miracatfiltrecat(scat,catprevies+categories,filtre,diccat,actualitza)
        categories=categories+noucats
#      else:
#        print u"No es llegeix", scat
#    else:
#      print scat,u"ja la tinc vista"
  categories=catlib.unique(categories)
#  print u"Llegides",len(categories),u"categories a",cat
  return categories,diccat

# Retorna les categories i articles d'una categoria, subcategories incloses.
# No torna a mirar les categories que ja ha mirat.
# Filtra pels noms de les categories fent servir una expressió regular.
# Fa servir un diccionari (diccat) per guardar les subcategories de cada categoria (pel següent cop que s'executi).
# Si actualitza=True no consulta el diccionari però l'escriu igualment (serveix
# per actualitzar al diccionari les categories que fa servir)
def miracatfiltre(cat,catprevies=[],filtre=u"",diccat={},actualitza=False):
  articles=cat.articlesList(recurse=False)
  diccatk=diccat.keys()
  if (cat in diccatk) and (not actualitza):
    categories=diccat[cat]
    try:
      print cat,u"té",categories,u"segons el diccionari"
    except UnicodeEncodeError:
      print "No imprimible"
  else:
    categories=cat.subcategoriesList(recurse=False)
    diccat[cat]=categories
  for scat in categories:
    print scat
#    print u"Títol",scat.title()
    if scat not in catprevies:
      catprevies.append(scat)
      if filtre==u"":
        nopassa=False
        print u"Filtre desactivat"
      else:
        nopassa=re.search(filtre,scat.title())        
      if not nopassa:
        print u"Sí que es llegeix", scat
        noucats,nouarts,diccat=miracatfiltre(scat,catprevies+categories,filtre,diccat,actualitza)
        categories=categories+noucats
        articles=articles+nouarts
      else:
        print u"No es llegeix", scat
    else:
      print u"Aquesta ja la tinc vista"
  categories=catlib.unique(categories)
  articles=catlib.unique(articles)
  print u"Llegits",len(categories),u"categories i",len(articles),u"articles a",cat 
  return categories, articles, diccat

# Converteix un set de categories en una cadena de text
def formatset(conjunt):
  text=u""
  for categoria in conjunt:
    if len(text)>0:
      text=text+u", "
    text=text+u"[[:"+categoria.title()+u"]]"
  return text

def main():
  origen=u"Berguedà"  # Posar aquí una categoria per buscar-hi articles amb categories redundants
  catorigen=catlib.Category(site,origen)
  print u"Carregant diccionari"
  fitx=open("categories.txt",'r')
  bibliocats=pickle.load(fitx)  # Diccionari amb la llista de totes les subcategories d'una categoria (només un nivell)
  fitx.close()
  print u"Diccionari carregat"
  filtrecats=u"Categoria:(.*((Cànids|Amer|Sant Hilari Sacalm|Arbúcies|Anoia|necessiten una foto|sense registre fòssil)|(Selva|Gironès|Girona|Ripollès|Empordà|Vallespir|Baix Cinca|[Aa]noiencs|[Pp]almesans|Mallorca|[Bb]alears|[Mm]allorquins|[Vv]al[eè]nci(à|a|ans)|Alacant|Metges).*))"
  catnul,articles,bibliocats=miracatfiltre(catorigen,filtre=filtrecats,diccat=bibliocats,actualitza=False) # Normalment, actualitza=False (valor per defecte)
#  articles.reverse() # Posar només si es vol començar pel final.
  informe=u""
  comptador=0
  comptabloc=0
  numarticles=len(articles)
  paginforme=wikipedia.Page(site,u"Usuari:PereBot/categories redundants")
  textvell=paginforme.get()
  wikipedia.getall(site,articles)
  for pag in articles:
    comptador=comptador+1
    comptabloc=comptabloc+1
    print u"\n",comptador,"/",numarticles,u"Comprovant article",pag
    if pag.isRedirectPage():
      pag=pag.getRedirectTarget()
      print "Redirecciona a",pag
      if pag.isRedirectPage():
        print "Doble redirecció"
        break
    catspag=pag.categories()
#    print catspag
    if len(catspag)>1:
      scatspag=set(catspag)
      for catp in catspag:
        print u"Provant la categoria",catp,u"a l'article",pag
        tcatp=catp.title()
        lcat,bibliocats=miracatfiltrecat(catp,diccat=bibliocats)
        slcat=set(lcat)
        intersec=scatspag&slcat
        if len(intersec)>0:
          print u"Categoria redundant",catp,u"amb",intersec,u"a l'article",pag
          informe=informe+u"* A [["+pag.title()+u"]] és redundant la [[:"+tcatp+u"]] amb "+formatset(intersec)+u"\n"
        else:
          print u"Comprovada",catp,u"a l'article",pag
    else:
      print u"Categoria única"
    if comptabloc>250:     
        fitx=open("categories.txt",'w')
        pickle.dump(bibliocats,fitx)
        fitx.close()
        try:
          textnou=textvell+u"\n\n==[[:Categoria:"+origen+u"]]==\n"+informe+u"Tasca en curs.\n"
          paginforme.put(textnou,u"Categories redundants a [[:Categoria:"+origen+u"]]")
        except EditConflict:
          textvell=paginforme.get(force=True)
          textnou=textvell+u"\n\n==[[:Categoria:"+origen+u"]]==\n"+informe+u"Tasca en curs.\n"
          paginforme.put(textnou,u"Categories redundants a [[:Categoria:"+origen+u"]]")          
        comptabloc=0
  fitx=open("categories.txt",'w')
  pickle.dump(bibliocats,fitx)
  fitx.close()
  try:
    textnou=textvell+u"\n\n==[[:Categoria:"+origen+u"]]==\n"+informe+u"Tasca acabada. --~~~~\n"
    paginforme.put(textnou,u"Categories redundants a [[:Categoria:"+origen+u"]]")
  except EditConflict:
    textvell=paginforme.get(force=True)
    textnou=textvell+u"\n\n==[[:Categoria:"+origen+u"]]==\n"+informe+u"Tasca acabada. --~~~~\n"
    paginforme.put(textnou,u"Categories redundants a [[:Categoria:"+origen+u"]]")
  return

#El programa comença aquí
try:
  site=wikipedia.getSite('ca')
  main()
finally:
  wikipedia.stopme()