# -*- coding: utf-8 -*-
# Programa per xuclar dades de mindat per muntar les
# infotaules de minerals.
# El programa és una adaptació d'un de similar que copiava
# les dades dels arbres d'interès local de Barcelona i
# alguns missatges i noms de variables poden ser
# poc adients pels minerals.

import sys
sys.path.append('/Users/Yuanga/Wiki')
import pywikibot
#from pywikibot import pagegenerators
from pywikibot.compat import catlib
import urllib,urllib2
import re

# Convertix a unicode saltant-se les paraules que no pugui
def uniaparaula(text):
  linies=re.split(u" ",text)
  noutext=u""
  for linia in linies:
    try:
      novalinia=unicode(linia,"utf-8")
    except UnicodeDecodeError:
      print u"error a la paraula:",linia
      novalinia=u"<!-- ERROR DE CONVERSIÓ UNICODE -->"
    noutext=noutext+novalinia+u" "
  return noutext

# Convertix a unicode saltant-se les línies que no pugui
def unialinia(text):
  linies=re.split(u"\n",text)
  noutext=u""
  for linia in linies:
    try:
      novalinia=unicode(linia,"utf-8")
    except UnicodeDecodeError:
      print u"error a la línia:",linia
      novalinia=uniaparaula(linia)
    noutext=noutext+novalinia+u"\n"
  return noutext

def llegeixarbre(url):
  # Comença la part de llegir les dades del web
  url='http://www.mindat.org/'+url
  try:
    pagarbre=urllib.urlopen(url)
  except IOError:
    print "Error IO en obrir",url
    return ""
  textarbre=pagarbre.read()
  if re.search('<h1>.*</h1>',textarbre):
    nom=re.findall('<h1>(.*)</h1>',textarbre)[0].strip()
    print "nom:",nom
  else:
    print u"no trobo el nom"
    nom=""
  if re.search('<a href="strunz.php">Nickel-Strunz 10th \(pending\) ed\.:</a></div><div class="mindatam2">..?\...\...<br>',textarbre):
    nickelstrunz=re.findall('<a href="strunz.php">Nickel-Strunz 10th \(pending\) ed\.:</a></div><div class="mindatam2">(..?\...\...)<br>',textarbre)[0].strip()
    print "nickelstrunz:",nickelstrunz
  else:
    print u"no trobo el nickel-strunz"
    nickelstrunz=""
  if re.search('<a href="dana.php">Dana 8th ed.:</a></div><div class="mindatam2">..?\..?.\..?.\..?.<br>',textarbre):
    dana=re.findall('<a href="dana.php">Dana 8th ed.:</a></div><div class="mindatam2">(..?\..?.\..?.\..?.)<br>',textarbre)[0].strip()
    print "dana:",dana
  else:
    print u"no trobo el dana"
    dana=""
  if re.search('<a href="cim.php">Hey\'s CIM Ref.:</a></div><div class="mindatam2">..?\...?\...?<br>',textarbre):
    heys=re.findall('<a href="cim.php">Hey\'s CIM Ref.:</a></div><div class="mindatam2">(..?\...?\...?)<br>',textarbre)[0].strip()
    print "heys:",heys
  else:
    print u"no trobo el heys"
    heys=""
  # Comença la part de muntar la plantilla amb les dades trobades
  plant="{{infotaula de mineral\n"
  plant=plant+" | nom = {}\n".format(nom)
  plant=plant+" | strunz = {}\n".format(nickelstrunz)
  plant=plant+" | dana = {}\n".format(dana)
  plant=plant+" | heys = {}\n".format(heys)
  plant=plant+"}}\n"
  plant=plant.replace("\n\n\n","\n").replace("\n\n","\n").replace(" = <br/>"," =")
  print plant
  return plant

def llegeixarbres():
  urldistr=[]
  urldistr.append('http://www.mindat.org/chemsearch.php?inc=Dy%2CO%2C&exc=&ima=0&sub=Search+for+Minerals')
  urldistr.append('http://www.mindat.org/chemsearch.php?inc=W%2C&exc=&ima=0&essential=0&class=7&sub=Search+for+Minerals')
  #print urldistr
  taula=""
  for url in urldistr: #[:1]
    url=''+url
    try:
      pagdistr=urllib.urlopen(url)
    except IOError:
      print "Error IO en obrir",url
      continue
    print "obert"
    textdistr=pagdistr.read()
    #trosarbres=re.findall("<h3>.*?</h3>",textdistr)
    trosarbres=re.findall('<a href="(min-[0-9]+.html)">',textdistr)
    print len(trosarbres),u"minerals per llegir"
    if '<a href="min-' in textdistr:
      print u'hi ha <a href="min-'
    for tros in trosarbres:
      if "min" in tros:
        print tros
        llegit=llegeixarbre(tros)
        print u"llegit",llegit
        try:
          taula=taula+llegit+"\n"
        except UnicodeDecodeError:
          print u"Error unicode. Saltant mineral."
          continue
      else:
        print u'no hi ha <a href="min-'
  print u"taula",taula
  return taula


# El programa comença aquí.
informe=""
informe=informe+llegeixarbres()
print "informe:",len(informe)
informe=unialinia(informe)
site=pywikibot.getSite('ca')
desti=pywikibot.Page(site,u"usuari:Yuanga/minerals")
desti.put(informe,u"Infotaules de minerals amb dades de mindat.org")
pywikibot.stopme()
#print informe