Viquipèdia:Citacions bibliogràfiques

Existeixen diferents convencions per compondre una referència o citació bibliogràfica. Aquesta pàgina recull recomanacions d'estil per la Viquipèdia en català, basades en les convencions d'obres de referència en català, principalment a partir de la norma ISO 690:1987 Information and documentation: Bibliographic references: Content, form and structure. S'entén aquí com a bibliografia tot tipus de recursos d'informació que poden incloure monografies, publicacions en sèrie, documents audiovisuals o recursos electrònics en línia o en local.

Elements d'una citació bibliogràficaModifica

Una citació bibliogràfica es compon d'una sèrie de camps generals en el següent ordre:

[Autor]. [Títol]. [Dades d'edició]. [Dades en línia]. [Número normalitzat]. «[Citació textual]»

Autor o responsableModifica

El responsable principal d'una obra pot ser: l'autor, l'editor, una entitat o autor desconegut.

El nom de l'autor personal s'indica primer amb el cognom o cognoms en versaleta, seguit d'una coma i el prenom: Cognom, Prenom. La grafia ha de ser la mateixa que aparegui en l'obra, però es pot substituir la inicial del prenom per la forma completa, si es coneix. En el cas de noms anglosaxons, el middelname va normalment abreujat amb la inicial darrera del prenom. L'ús de la conjunció i entre els cognoms es pot respectar segons consti en l'obra.

En cas d'una obra col·lectiva es poden indicar fins a tres autors separats per punt i coma. L'ordre ha de ser el mateix que consti en l'obra. Si són més de tres es poden ometre afegint la indicació [et al.] (en llatí et alii, «i d'altres»).

Si l'obra està a càrrec d'un curador o editor literari, es pot afegir a la llista d'autors o la pot substituir. Darrera el seu cognom i nom s'afegeix una abreviatura entre parèntesis indicant la seva funció. Abreviatures habituals són: (comp.) compilador, (coord.) coordinador, (cur.) curador, (dir.) director, (ed.) editor, (trad.) traductor.

Si es tracta d'una obra col·lectiva d'una entitat (informe, acta, procediment, memòria, manual, norma, catàleg...) s'indica el nom de l'entitat en versaleta com a responsable principal. En el cas d'entitats de govern o organismes normatius (diari oficial, diccionaris...) es pot tractar com a autoria col·lectiva si queda identificat com a editorial.

Si en l'obra no consta explícitament cap autor, per ser d'autoria desconeguda, anònima o col·lectiva, llavors s'omet aquest camp.

TítolModifica

El títol designa l'obra tal com apareix, respectant la llengua, ortografia i redacció. Pot constar de diferents elements:

«Títol de la part de l'obra». Títol de l'obra: Subtítol

El títol va en cursiva i si cal indicar el títol d'una part de l'obra (capítol d'un llibre, article d'una publicació en sèrie) aquest va entre cometes baixes. El subtítol es pot incloure si es considera que pot identificar millor l'obra. En aquest cas va desprès de dos punts i començant per majúscula.

En cas d'obres col·lectives on l'autor de la part de l'obra és diferent a la resta de l'obra, se separen els títols indicant "A:"

Cognom, Prenom. «Títol de la part de l'obra». A: Cognom2, Prenom2. Títol de l'obra: Subtítol

Dades de publicacióModifica

Les dades de publicació indiquen l'edició, el lloc on s'ha publicat, l'editorial i la data:

Número d'edició. Lloc: Editorial, data. (Col·lecció, número)

El número d'edició només és necessari a partir de la segona. Cal posar-ho tal com consta en l'obra però es pot abreujar, per exemple: 2a ed.

El lloc de publicació indica la ciutat on té la seu l'editorial. Quan sigui un lloc poc conegut o precís, es pot afegir una indicació entre parèntesis. L'abreviatura [s.l.] (sine loco) indica que no consta ni hi ha cap data que permeti esbrinar-ho.

L'editorial, o l'editor, és el responsable de l'edició i difusió de l'obra. S'ometen les mencions genèriques com editorial, edicions, cia., SA, llevat que formin part inseparable del nom. L'abreviatura [s.n.] (sine nomine) indica que no consta ni és conegut.

La data de publicació és la que consta en l'obra. Generalment és suficient amb l'any en cas de monografies. Quan ha estat publicada al llarg de diversos anys, s'indica i primer i l'últim separats per un guionet. En publicacions en sèrie i publicacions oficials s'indica la data completa amb el format "dia mes any" (8 febrer 2020)

Número normalitzatModifica

Existeixen diversos números normalitzats per identificar les obres. Per a llibres el número internacional normalitzat és l'ISBN (International Standard Book Number) i per a publicacions en sèrie és l'ISSN (International Standard Serial Number). Altres identificadors poden ser:

  • OCLC, Online Computer Library Center
  • DOI, Digital Object Identifier
  • LCCN, Library of Congress Control Number
  • ArXiv, arxiu per a la publicació d'articles científics en format digital
  • ASIN, Amazon Standard Identification Number
  • Bibcode, referències bibliogràfiques de dades astronòmiques

Esquemes segons el tipus d'obraModifica

MonografiesModifica

Un document monogràfic és una publicació que conté un text complet no seriat, en un o diversos volums, com ara un llibre o una norma editada a part. El format és:

Autor. Títol. Edició. Lloc de publicació: Editorial, any. (Col·lecció; núm.) ISBN
Autor. «Títol de la part de l'obra». Títol. Edició. Lloc de publicació: Editorial, any. (Col·lecció; núm.) ISBN
Autor. «Títol de la part de l'obra». A: Editor. Títol. Edició. Lloc de publicació: Editorial, any. (Col·lecció; núm.) ISBN
Entitat. Nom de la norma. Codi de la norma. Lloc de publicació: Sigles de l'entitat, any.

Publicacions en sèrieModifica

Són publicacions en sèrie les que apareixen de forma continuada, normalment numerades o amb data periòdica. Poden ser diaris de notícies, revistes periòdiques, publicacions oficials.

Autor. «Títol de l'article». Títol de la revista. Vol. (data), núm. de l'exemplar, p. ISSN
Autor. «Títol de l'article». Nom del diari (data), p.
Responsable. Publicació oficial (data), núm. de l'exemplar.

Recursos en líniaModifica

En general se segueixen els mateixos criteris anteriors, enllaçant el títol a l'URL. Com que els continguts poden variar en el temps, cal indicar la data en que es va consultar el recurs:

[Consulta: dia mes any]

Per a informacions crítiques és recomanable utilitzar còpies arxivades com Internet Archive o servei com WebCite.

Enllaços externsModifica