L'acabat o tractament superficial es un procés de fabricació que es realitza per a donar unes característiques determinades a la superfície d'un objecte. En alguns casos el procés pot tenir la finalitat addicional d'aconseguir que el producte tingui en especificacions dimensionals determinades.

Acabat superficialModifica

L'acabat superficial també es coneix amb el nom de «rugositat».

Es tracta d'un paràmetre que varia segons les característiques de funcionament que té cada superfície o conjunt.

La superfície repercuteix en:

 • El funcionament
 • El rendiment
 • La durada
 • L'aspecte
 • El cost

Tipus de superfícieModifica

 • Funcional: Superfícies que, a causa del contacte dinàmic (translació, rotació, etc.) amb altres superfícies, requereixen un acabat fi.
 • Suport: Superfícies que, pel fet de tenir contacte estàtic amb altres superfícies, necessiten un acabat intermedi.
 • Lliure: Superfícies sense contacte amb altres superfícies.

Qualitat superficialModifica

La qualitat superficial fa referència al grau de rugositat d'una superfície.

En el procés de fabricació, la rugositat fa referència als següents aspectes:

 • Direccionalitat de les estries de la superfície depenent del tractament tèrmic rebut.
 • El perfil real és el que s'obté en tallar la superfície per un pla perpendicular a l'esmentada superfície.
 • Perfil primari P: El perfil real queda suavitzat quan es realitza la mesura mitjançant un palpador, a causa de les limitacions geomètriques d'aquest instrument de mesura i de la seva sensibilitat. El perfil real passa a denominar-se perfil primari P.

Aquest perfil primari P es pot descompondre en dues corbes, depenent de l'escala:

 • Perfil d'ondulació W: Té forma d'ona degut a desajustos i vibracions de les màquines.
 • Perfil de rugositat R: Perfil més sinuós degut, en la seva majoria, a les eines de tall.

ParàmetresModifica

Aquests paràmetres serveixen per quantificar la rugositat superficial.

 • Màxima alçada del perfil: Suma de la màxima alçada de pic i de la màxima profunditat de la vall.
 • Mitjana aritmètica de les desviacions respecte a la línia mitjana del perfil: Mesura aritmètica de les desviacions respecte a la línia mitjana del perfil.
 • Perfil transversal: Resultat de la intersecció d'una superfície amb el pla normal perpendicular a la direcció que conté les irregularitat.
 • Longitud bàsica (l): Longitud de la línia de referència que es fa servir per a separar les irregularitats que provoquen la rugositat superficial.
 • Longitud d'avaluació (ln): S'utilitza per a determinar els valors dels paràmetres de rugositat superficial. Pot comprendre una o més longituds bàsiques.
 • Rugositat (Ra): Mitjana aritmètica dels valors absoluts de les desviacions del perfil en els límits de la longitud bàsica l.

ReferènciesModifica

 • Enseñanzas técnicas. Ingeniería gráfica. Universidad de Cantabria.
 • Expresión gráfica en la ingeniería. Universidad Politécnica de Madrid.