Camp (física)

distribució espacial d'una magnitud física

En física un camp és l'assignació d'una quantitat a cada punt de l'espai. Aquesta quantitat pot ser escalar i llavors es parla de camps escalars (és a dir, simplement s'assigna un nombre a cada punt de l'espai) o vectorial i es parla de camps vectorials (és a dir, assignem un vector: mòdul, direcció i sentit).

Un exemple de camp escalar podria ser la temperatura: a cada punt de l'espai li podem associar un valor numèric que és la temperatura d'aquell punt. Un exemple de camp vectorial és el camp gravitatori: a cada punt de l'espai assignem un vector que indica la magnitud, la direcció i el sentit de la força gravitatòria que experimentaria una massa unitària (de massa igual a 1, en unitats arbitràries) col·locada en aquell punt.

També hi ha camps tensorials, en els quals s'assigna un tensor a cada punt de l'espai (com el tensor d'esforços d'un cristall, o el camp gravitatori en relativitat general) i camps espinorials o camps fermiònics, utilitzats en teoria quàntica de camps. Malgrat que aquests camps són menys evidents de visualitzar, la idea és sempre la mateixa: assignar una magnitud física a cada punt de l'espai (o, més generalment, de l'espaitemps).

L'estudi de l'estructura i l'evolució dels camps en el temps, en funció de les fonts que el generen s'anomena teoria de camps. Normalment això es realitza considerant alguna magnitud característica del sistema, com el lagrangià o el hamiltonià, i tractar-lo com un sistema d'infinits graus de llibertat segons les lleis de la mecànica clàssica o de la mecànica quàntica. En el primer cas tenim les teories clàssiques de camps (com l'electrodinàmica clàssica); en el segon les teories quàntiques de camps (com la cromodinàmica quàntica).

Tipus de camps modifica