Cost mitjà

cost total dividit pel nombre de béns produïts

Els costos mitjans són els costos per unitat de producció. Si dividim el cost total per la quantitat d'unitats de producció obtindrem el cost mitjà:

També podem considerar els costos fixos mitjans i els costos variables mitjans:

on

són els costos fixos mitjans.
són els costos variables mitjans.

Vegeu també

modifica