Creixement exponencial

El terme creixement exponencial s'aplica generalment a una magnitud M tal que la seva variació en el temps és proporcional al seu valor, el qual implica que creix molt ràpidament en el temps d'acord amb l'equació:

Comparació entre el creixement lineal (roig), creixement potencial (blau) i creixement exponencial (verd).
  Creixement exponencial
  Creixement lineal
  Creixement cúbic

On:

Mt és el valor de la magnitud en el moment t > 0;
M0 és el valor inicial de la variable, valor en t = 0, quan comencem a mesurar-la;
r és l'anomenada taxa de creixement instantània, taxa mitjana de creixement durant el temps transcorregut entre t = 0 i t > 0;
e = 2,718281828459...

El nom es refereix al creixement d'una funció exponencial de la forma amb . Es pot il·lustrar el creixement exponencial prenent en l'última equació i un valor sencer. Per exemple, si , llavors . Si llavors . i així successivament.