Dret d'ús i dret d'habitació

(S'ha redirigit des de: Dret d'ús i el dret d'habitació)

El dret d'ús i el dret d'habitació són dos drets reals de característiques comunes. Tot i que acostumen a regular-se conjuntament, constituixen drets diferents. Ambdós són drets personalíssims, intransferibles i que s'otorguen per raó de la persona.

Dret d'úsModifica

És dret d'ús aquell dret real que legitima per tenir i utilitzar una cosa o bé aliè d'acord amb les necessitats de l'usuari i, en el seu cas, de la seva família. El dret d'ús pot constituir-se sobre qualsevol classe de bé susceptible d'ús que poden ser mobles o immobles. Poden ser titulars del dret d'ús tant la persona física com la persona jurídica. És un dret personalíssim que no podrà ser alienat ni arrendat.

Dret d'habitacióModifica

El dret d'habitació és aquell dret real que atorga al seu titular el dret a ocupar en un immoble la part necessària per a ell i la seva famìlia amb el fi de satisfer la seva necessitat d'habitar. Només poden ser titulars del dret d'habitació les persones físiques i tampoc pot ser alienat ni arrendat. Es troba regulat en el Llibre cinquè, Títol VI, Capítol II del Codi Civil de Catalunya.