Institut Valencià de la Joventut: diferència entre les revisions

no encilopèdic
({{CN}})
(no encilopèdic)
Per la seua banda, la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de joventut, refermava i reforçava el paper de l’associacionisme juvenil alhora que atorgava un nou paper a l’Institut Valencià de la Joventut, com a ens impulsor de les tasques de coordinació de l’execució de polítiques integrals en el si de la Generalitat Valenciana.<ref name=":1" />
 
La Llei de polítiques integrals de joventut de 10 de novembre 2017 actualitza la regulació de l'IVAJ amb un text normatiu modern que té com a objectiu prioritari ajudar els jóvens a construir el seu projecte de vida i garantir la seua participació en la política pública.<ref>{{Ref-web|url=http://www.servef.gva.es/va/inicio;jsessionid=FAC272CC7236CAD29476497BAE75B855?p_p_auth=8e4ebtPl&p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=/asset_publisher/view_content&_101_assetEntryId=164452258&_101_type=content&_101_groupId=164427600&_101_urlTitle=la-nueva-ley-de-juventud-es-una-herramienta-moderna-que-busca-ayudar-a-los-jovenes-a-construir-su-propio-proyecto-de-vida&redirect=http://www.servef.gva.es/inicio;jsessionid=332FCF3CA2E4687D3F7D184CE66031BB?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_3_advancedSearch=false&_3_groupId=0&_3_keywords=exCLUSION+SOCIAL&_3_delta=20&_3_resetCur=false&_3_cur=114&_3_struts_action=%252Fsearch%252Fsearch&_3_format=&_3_andOperator=true|títol=La nova Llei de Joventut és una ferramenta moderna que busca ajudar els jóvens a construir el seu propi projecte de vida - SERVEF - Generalitat Valenciana|consulta=2017-11-23|llengua=ca}}</ref>
 
== Funcions de l'Institut Valencià de la Joventut ==
Són funcions de I'IVAJ:<ref name=":1" />
# Informar i coordinar les actuacions que duga a terme la Generalitat Valenciana, i també les administracions públiques, en aquelles matèries que afecten específicament la joventut, de conformitat amb la legislació que consagra els principis de competència i autonomia dels ens administratius, i impulsar l’execució i la divulgació dels drets de les persones joves i de les polítiques integrals de joventut que regula el títol III de la Llei de polítiques integrals de joventut.
# Elaborar, proposar i, si escau, modificar la planificació global de les polítiques juvenils en l’àmbit territorial de la comunitat, mitjançant l’Estratègia valenciana de joventut (EVJ), i propiciar la coordinació i la cooperació entre les diferents administracions públiques i la participació de [[Adolescència|joves]] i associacions juvenils i els interlocutors respectius, especialment el [[Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana]].<ref name=":3">{{Ref-publicació|article=Igualdad publica la nueva ley de políticas integrales de juventud|publicació=La Vanguardia|url=http://www.lavanguardia.com/vida/20171113/432867134767/igualdad-publica-la-nueva-ley-de-politicas-integrales-de-juventud.html}}</ref>
# Defendre els drets socials i les llibertats de les persones joves emparades per l’ordenament jurídic, i denunciar les desigualtats de tracte i les discriminacions del col·lectiu.
# Donar suport material i econòmic al desplegament de les iniciatives i els projectes de les estructures de participació juvenil previstes en els articles 17 i 18 de la Llei de polítiques integrals de joventut, com a vehicles principals de transmissió dels valors [[Democràcia|democràtics]] de tolerància, [[solidaritat]] i respecte a la [[Diversitat sexual|diversitat]], sense excloure el suport a altres formes de participació.
# Promoure la participació juvenil, amb el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, i garantir el desenvolupament de les tasques per a les quals ha sigut creat.
# Impulsar la prestació de serveis a la joventut, des del sector públic, i fomentar les relacions i la cooperació amb els Ajuntaments, i també entre els municipis.<ref name=":2" />
# Acreditar les activitats, les instal·lacions i els serveis juvenils enumerats en aquesta llei.
# Planificar, gestionar, crear i mantenir les instal·lacions juvenils de l’Institut Valencià de la Joventut.
# Regular reglamentàriament les condicions dels centres, les instal·lacions, els serveis, les activitats i programes que s’incloguen dins de les competències de joventut i oci.
# Fomentar les relacions i la cooperació amb els organismes competents en matèria de joventut d’altres [[Comunitat autònoma|comunitats autònomes]], l’[[Espanya|Estat]], la [[Unió Europea]] i altres països.
# Potenciar l’exercici d’activitats d’[[Lleure|oci]] [[Educació|educatiu]] i facilitar-hi l’accés de tots els col·lectius.<ref name=":3" />
# Potenciar la [[Transport|mobilitat]] estatal i internacional de la joventut, especialment en el marc dels programes desenvolupats per la Unió Europea.
# Determinar els currículums i els requisits de les diverses titulacions de temps lliure i informació juvenil d’àmbit autonòmic, expedir els títols pertinents i regular les convalidacions corresponents respecte a altres titulacions, i també les homologacions i els reconeixements de titulacions d’altres comunitats autònomes o estats.
# Fomentar i donar suport al [[voluntariat]] juvenil, i potenciar l’acreditació de les habilitats i de les competències adquirides en realitzar-les.<ref name=":3" />
# Establir un observatori de joventut per a portar a terme els estudis, les investigacions, les publicacions i els programes experimentals de joventut i oci a la Comunitat Valenciana; impulsar la investigació i l’estudi sobre la realitat juvenil de forma periòdica realitzant com a mínim un estudi integral de joventut amb caràcter previ a la realització de l’EVJ, per a proporcionar a l’administració informació per al disseny i el desenvolupament de les polítiques de joventut, i col·laborar en la creació, la gestió i la difusió de les estadístiques autonòmiques sobre joventut, que inclouran dades desagregades de 12 a 18 anys, de 18 a 24 i de 24 a 30. Aquest observatori assegurarà la col·laboració amb experts i expertes de diferents àmbits en el seu treball.
# Qualsevol altra funció que estiga directament vinculada i que servisca als fins i a la naturalesa de l’Ivaj.
 
== Organigrama ==
L'IVAJ té com el següent organigrama:<ref name=":1" /><ref>{{Ref-web|url=http://www.ivaj.gva.es/documents/164427600/164429803/Organigrama/02224b52-f631-4884-93a2-ee79e063aff3|títol=Organigrama de l'IVAJ|consulta=Novembre 2017|llengua=|editor=Ivaj.gva.es|data=}}</ref>
* Òrgans de direcció
** Presidència
** Consell Rector
** Direcció General
* Consell Rector:
** Presidència
** Vicepresidència primera
** Vicepresidència segona
** Secretaria
** Vocalies:
*** Cinc representants de les conselleries, amb rang com a mínim de director o directora general.
*** Una [[Diputació|diputada o diputat provincial]], preferentment menor de trenta anys.
*** Un o una representant de la [[Federació Valenciana de Municipis i Províncies]], preferentment menor de trenta anys.
*** Quatre representants que designe l’Assemblea del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.
*** Una persona jove designada pel Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.
*** Una persona jove entre les representants d’estudiants dels estudis superiors.
*** Una persona en representació dels i les professionals de joventut preferentment menor de trenta anys.
*** Dues representants joves residents a la Comunitat Valenciana.
 
== Estructura organitzativa {{CN}} ==
L’Institut Valencià de la Joventut s’estructura en subdireccions generals, o unitats administratives del mateix rang, de les quals dependran jeràrquicament serveis, o unitats administratives del mateix rang, en funció dels diferents àmbits d’actuació. Les persones titulars d’aquestes unitats administratives seran nomenades entre el personal funcionari de carrera de l’administració de la Generalitat.
 
== Recursos i serveis per a la joventut ==
865.059

modificacions