Diferència entre revisions de la pàgina «Administració local d'Espanya»

(Pàgina nova, amb el contingut: «{{inacabat}}La '''{{PAGENAME}}''' és aquell sector de l'administració pública integrada per ens locals menors de caràcter territorial. == Regulació con...».)
 
La [[Constitució Espanyola de 1978]] <ref name="constitucio">[http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html La Constitución Española de 1978]</ref> en el seu títol VIII, arreplega les normes bàsiques referides a l'Administració pública en general i altres normes referides en l'Administració local en particular <ref name="constitucio"></ref>.
 
En aquest sentit cal destacar l'article 140 que dóna '''autonomia municipal''' que garanteix als [[municipis]] la personalitat jurídica plena i l'elecció dels seus representants via [[sufragi]] universal, lliure, directe i secret <ref name="constitucio"></ref>, i l'article 141 que defineix la [[província]] com una entitat local amb personalitat jurídica pròpia, determinada per l'agrupació de municipis i la divisió territorial per al compliment de les activitats de l'estat sota la direcció del [[govern provincial]], encara que permet realitzar altres agrupacions de municipis com els [[Capítols]] a [[Canàries]] o els [[Consell Insular]] a les [[Illes Balears]] <ref name="constitucio"></ref>. De la mateixa manera l'article 142 assegura la suficiència de recursos econòmics per part de l'estat<ref name="constitucio"></ref>.
 
== Entitats que comprèn==
 
Segons la llei 7/1985 de [2 d'abril]]<ref name="lbrl">[http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.html
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.]</ref>, l'administració local està configurada per:
 
* '''Entitats locals territorials'''
** Municipi
** Província
** L'[[illa]], en els arxípelags balear i canari.
 
*'''Altres entitats locals'''
** [[Entitat local menor]]
** [[Comarca]]
** [[Àrea metropolitana]]
** [[Mancomunitat de municipis]]
 
La diferencia principal entre l'administració local i l'[[administració autonòmica a Espanya|administració autonòmica]] és que les primeres disposen de potestat normativa de caràcter reglementari, mentre que les autonòmiques disposen de potestat legislativa i poden, per tant, realitzar [[llei]]s.
 
== Capacitat Jurídica==
 
L'article 5 de llei 7/1985 <ref name="lbrl"></ref> en la seva nova redacció donada per la llei 11/1999 <ref name=""></ref> estableix que d'acord amb la constitució<ref name="constitucio"></ref> i les lleis, les entitats locals tindran plena cpacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns, celebrar contractes, establir i explotar obres o [[servei públic|serveis públics]], obligar-se, interposar recursos i exercitar les accions previstes per la llei.
 
[[Categoria:Administració territorial d'Espanya]]
 
== Referències==