Un programa "hola món" és un programa d'ordinador que simplement imprimeix el text "Hola, món!" (en anglès "Hello, world!") a un dispositiu de sortida (normalment el monitor). En algunes tradicions, especialment en el món anglosaxó, és el primer exercici típic per a estudiants d'un llenguatge de programació.

Interfície gràfica d'usuari amb el programa "Hola món" en el llenguatge Perl.

Exemples modifica

En Ada modifica

 with Text_Io;
 use Text_Io;

 procedure Hola_Mon is 
 begin
 Put_Line("Hola món!");
 end Hola_Mon;

En Awk modifica

BEGIN {
        print "Hello, world!"
        exit
}

O en una comanda d'una sola línia:

BEGIN { print "Hello, world!" ; exit }

En BASH modifica

#!/bin/bash
echo "Hola món!"

En BASIC modifica

PRINT "Hola món!"

En BCPL modifica

GET "LIBHDR" 
LET START () BE
$(
WRITES ("Hola mon!*N")
$)

En Brainfuck modifica

++++++++++
[
 >+++++++>+++++++++++>+++>+<<<<-
] Bucle: inicialitza posicions d'(1) a (4) amb valors ASCII propers als necessitats
 (1) per majúscules 70; (2) per minúscules 110; (3) per l'espai 32; (4) per nova línia 10
>++. 'H'
>+. 'o'
---. 'l'
-----------. 'a'
>++. (espai)
<<+++++. 'M'
>++++++++++++++. 'o' (sense accent per limitacions tècniques)
-. 'n'
>+. '!'
>. (nova línia)

Limitació: A Brainfuck els valors de cada byte van des de -128 a 127, només els valors positius codifiquen caràcters ASCII, per tant no es poden escriure caràcters d'ASCII extens com 'ó'.

El programa també es pot escriure sense comentaris ni salts de línia:

++++++++++[>+++++++>+++++++++++>+++>+<<<<-]>++.>+.---.-----------.>++.<<+++++.>++++++++++++++.-.>+.>.

En C modifica

#include <stdio.h>

main()
{
 printf("Hola món!\n");
}

o, en els estàndards actuals:

#include <stdio.h>

int main(void)
{
 printf("Hola món!\n");
 return 0;
}

En C++ modifica

#include <iostream>

main(void)
{
 std::cout << "Hola món!" << std::endl;
}

Encara que també es pot escriure així:

#include <iostream>

using namespace std;
int main()
{
 cout << "Hola món!" << endl;
}

En COBOL modifica

 IDENTIFICATION DIVISION.
 Program-Id. Hola-Món.

 ENVIRONMENT DIVISION.

 DATA DIVISION.

 PROCEDURE DIVISION.
 Main.
 DISPLAY "Hola Món!".

 STOP RUN.

En C# modifica

 using System;

 class MainClass
 {
 public static void Main()
 {
 Console.WriteLine("Hola món!");
 }
 }

En D modifica

import std.stdio;
void main()
{
writefln("Hola món!");
}

En Delphi modifica

program PHolaMon;
uses
Dialogs;
begin
MessageDlg('Hola món!', mtInformation, [mbOK], 0);
end.

En Eiffel modifica

class HOLA_MUNDO
create
make
feature
make is
do
io.put_string("%nHola món!%N")
end
end -- HOLA_MUNDO

En Fortran modifica

 PROGRAM HOLA
 WRITE (*,100)
 STOP
 100 FORMAT (' Hola món! ' /)
 END

o, en la versió Fortran77,

 PROGRAM HOLA
 PRINT*, 'Hola món!'
 END

En Game Maker Language modifica

Opció 1 (amb package "Windows Dialogs") modifica

{
wd_message_simple('Hola món!')
}

Opció 2 modifica

{
global.39dll = argument0
global.function = external_define(global.39dll,'message',dll_cdecl,ty_real,ty_real)
return external_call(global.function,0)
}

En Go_(llenguatge_de_programació) modifica

 package main
import "fmt"

func main() {
 fmt.Println("Hola món!")
}

En HTML modifica

 <html>
 <head>
 <title>Hola món!</title>
 </head>
 <body>
<p>
 hola món!
</p>
 </body>
 </html>

En HTML5 modifica

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>Hola món!</title>
</head>
<body>
<header>Hola món!</header>
<nav></nav>
<section>
<article>
</article>
</section>
<footer>
</footer>
</body>
</html>

En IHTML modifica

<!iHTML CACHE=TRUE>
<iSET message="Hola món">
<html>
<head>
<title>:message</title>
</head>
<body>
¡:message
</body>
</html>

En Java modifica

 public class HolaMon {
 public static void main(String[] args) {
 System.out.println("Hola món!");
 }
 }

En JavaScript modifica

 document.write('Hola món!');

o amb una alerta

 alert('Hola món!');

que, dins una pàgina web (en HTML) quedaria

 <html>
 <head>
 <title>Hola món!</title>
 </head>
 <body>
<p>
<script language="JavaScript">
<!--
 document.write('Hola món!');
 -->
 </script>
 </p>
 </body>
 </html>

o bé

 <html>
 <head>
 <title>Hola món!</title>
 </head>
 <body>
 <script language="JavaScript">
 <!--
 alert('Hola món!');
 -->
 </script>
 </body>
 </html>

En LaTeX modifica

\documentclass{article}
\begin{document}
Hola m\'on!
\end{document}

modifica

ESCRIU [Hola món!]

En Pascal modifica

 program hola_mon;
 begin
 writeln('­Hola món!');
 end.

En Perl modifica

 #!/usr/bin/perl
print "Hola món!\n"

En PHP modifica

 <?php
 echo "Hola món!";
 ?>

o bé:

 <?php
 print "Hola món!";
 ?>

que, dins una pàgina web (en HTML) quedaria

<html>
<head>
<title>Hola, món!</title>
</head>
<body>
<p>
<?php
echo "Hola, món!";
?>
</p>
</body>
</html>

En Python modifica

Fins a la versió 2.7:

 print "Hola món!"

A partir de la versió 3:

print("Hola món!")

En Ruby modifica

 puts "Hola món!"

En Rust modifica

 println!("Hola món!");

En Seed7 modifica

$ include "seed7_05.s7i";
const proc: main is func
begin
writeln("­Hola_món!");
end func;

En TeX modifica

Hola m\'on!
\bye

En VBScript modifica

DOCUMENT.WRITE('Hola, món!')

que, dins una pàgina web (en HTML) quedaria

<html>
<body>
<script language="VBScript">
DOCUMENT.WRITE('Hola, món!')
</script>
</body>
</html>

Enllaços externs modifica

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Hola món

http://www.holamundo.es/