Hola món

Un programa "hola món" és un programa d'ordinador que simplement imprimeix el text "Hola, món!" (en anglès "Hello, world!") a un dispositiu de sortida (normalment el monitor). En algunes tradicions, especialment en el món anglosaxó, és el primer exercici típic per a estudiants d'un llenguatge de programació.

Interfície gràfica d'usuari amb el programa "Hola món" en el llenguatge Perl.

ExemplesModifica

En AdaModifica

 with Text_Io;
 use Text_Io;

 procedure Hola_Mon is 
 begin
  Put_Line("Hola món!");
 end Hola_Mon;

En BASHModifica

#!/bin/bash
echo "Hola, món!"

En BASICModifica

PRINT "Hola, món!"

En BCPLModifica

GET "LIBHDR" 
LET START () BE
$(
WRITES ("Hola mon!*N")
$)

En BrainfuckModifica

++++++++++
[
 >+++++++>+++++++++++>+++>+<<<<-
] Bucle: inicialitza posicions d'(1) a (4) amb valors ASCII propers als necessitats
 (1) per majúscules 70; (2) per minúscules 110; (3) per l'espai 32; (4) per nova línia 10
>++.      'H'
>+.       'o'
---.      'l'
-----------.  'a'
>++.      (espai)
<<+++++.    'M'
>++++++++++++++. 'o' (sense accent per limitacions tècniques)
-.       'n'
>+.       '!'
>.       (nova línia)

Limitació: A Brainfuck els valors de cada byte van des de -128 a 127, només els valors positius codifiquen caràcters ASCII, per tant no es poden escriure caràcters d'ASCII extens com 'ó'.

El programa també es pot escriure sense comentaris ni salts de línia:

++++++++++[>+++++++>+++++++++++>+++>+<<<<-]>++.>+.---.-----------.>++.<<+++++.>++++++++++++++.-.>+.>.

En CModifica

#include <stdio.h>

main()
{
  printf("Hola, món!\n");
}

o, en els estàndards actuals:

#include <stdio.h>

int main(void)
{
  printf("hola, món\n");
  return 0;
}

En C++Modifica

#include <iostream>

main(void)
{
  std::cout << "Hola món!" << std::endl;
}

Encara que també es pot escriure així:

#include <iostream>

using namespace std;
int main()
{
  cout << "Hola món!" << endl;
}

En COBOLModifica

    IDENTIFICATION DIVISION.
    Program-Id. Hola-Món.

    ENVIRONMENT DIVISION.

    DATA DIVISION.

    PROCEDURE DIVISION.
    Main.
      DISPLAY "Hola Món!".

      STOP RUN.

En C#Modifica

 using System;

 class MainClass
 {
  public static void Main()
  {
    Console.WriteLine("HOLA, MÓN!");
  }
 }

En DModifica

import std.stdio;
void main()
{
  writefln("Hola, món");
}

En DelphiModifica

program PHolaMundo;
 uses
  Dialogs;
 begin
  MessageDlg('Hola, món', mtInformation, [mbOK], 0);
 end.

En EiffelModifica

class HOLA_MUNDO
 create
   make
 feature
   make is
     do
       io.put_string("%nHola, món%N")
     end
 end -- HOLA_MUNDO

En FortranModifica

 PROGRAM HOLA
    WRITE (*,100)
    STOP
  100 FORMAT (' Hola, món! ' /)
    END

o, en la versió Fortran77,

 PROGRAM HOLA
    PRINT*, 'Hola, món!'
    END

En Game Maker LanguageModifica

Opció 1 (amb package "Windows Dialogs")Modifica

{
 wd_message_simple('¡Hola, món!')
}

Opció 2Modifica

{
 global.39dll = argument0
 global.function = external_define(global.39dll,'message',dll_cdecl,ty_real,ty_real)
 return external_call(global.function,0)
}

En HTMLModifica

 <html>
 <head>
 <title>Hola, món!</title>
 </head>
 <body>
<p>
 hola, món!
</p>
 </body>
 </html>

En HTML5Modifica

<!DOCTYPE HTML>
 <html>
   <head>
    <title>Hola món</title>
   </head>
   <body>
    <header>¡Hola, món!</header>
    <nav></nav>
    <section>
    <article>
    </article>
    </section>
    <footer>
    </footer>
   </body>
  </html>

En IHTMLModifica

<!iHTML CACHE=TRUE>
<iSET message="Hola món">
 <html>
  <head>
   <title>:message</title>
  </head>
  <body>
   ¡:message
  </body>
 </html>

En JavaModifica

 public class HolaMon {
   public static void main(String[] args) {
     System.out.println("Hola, món!");
   }
 }

En JavaScriptModifica

 document.write('Hola, món!');

o amb una alerta

 alert('Hola, món!');

que, dins una pàgina web (en HTML) quedaria

 <html>
 <head>
 <title>Hola, món!</title>
 </head>
 <body>
<p>
<script language="JavaScript">
<!--
 document.write('Hola, món!');
 -->
 </script>
 </p>
 </body>
 </html>

o bé

 <html>
 <head>
 <title>Hola, món!</title>
 </head>
 <body>
 <script language="JavaScript">
 <!--
 alert('Hola, món!');
 -->
 </script>
 </body>
 </html>

En LaTeXModifica

\documentclass{article}
\begin{document}
Hola m\'on!
\end{document}

Modifica

ESCRIU [Hola, món!]

En PascalModifica

 program hola_mon;
 begin
   writeln('­Hola, món!');
 end.

En PerlModifica

 #!/usr/bin/perl
print "Hola món!\n"

En PHPModifica

 <?php
    echo "Hola, món";
 ?>

o bé:

 <?php
    print "Hola, món";
 ?>

que, dins una pàgina web (en HTML) quedaria

<html>
<head>
<title>Hola, món!</title>
</head>
<body>
<p>
<?php
echo "Hola, món";
?>
</p>
</body>
</html>

En PythonModifica

 print "Hola món"

En Seed7Modifica

$ include "seed7_05.s7i";
const proc: main is func
 begin
  writeln("­Hola_món!");
 end func;

En TeXModifica

Hola m\'on!
\bye

En VBScriptModifica

DOCUMENT.WRITE('Hola, món!')

que, dins una pàgina web (en HTML) quedaria

<html>
<body>
<script language="VBScript">
  DOCUMENT.WRITE('Hola, món!')
</script>
</body>
</html>

Enllaços externsModifica

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Hola món

http://www.holamundo.es/