Immobilitzat

L'immobilitzat està format pel conjunt d'elements patrimonials de l'empresa destinats a ser-hi de forma perdurable.[1]

L'immobilitzat es classifica en immaterial i material.

L'immobilitzat immaterial està format per elements patrimonials no tangibles. Un exemple d'aquests elements són les aplicacions informàtiques.

L'immobilitzat material està format per un conjunt d'elements patrimonials tangibles, mobles o immobles qualificats com de patrimonials, i aquells que, sent de domini públic, es troben afectats al funcionament dels serveis.

Així, dins de l'immobilitzat material es troben:

  • Terrenys i béns naturals
  • Construccions
  • Maquinària, instal·lacions i utillatge
  • Elements de transport
  • Mobiliari
  • Equips de processos d'informació (EPI)
  • Altre immobilizat material
  • Instal·lacions complexes especialitzades


Tots aquests elements són del subgrup 20 del quadre de comptes.


Dintre de l'immobilitzat material apareix restant l'amortització acumulada de l'immobilitzat material que és una correcció de valor de caràcter irreversible que ha d'establir-se de forma sistemàtica al final d'any, en funció de la vida útil dels béns, o atès la depreciació que normalment acusin pel seu funcionament, ús o desgast. Aquesta depreciació és una despesa i, en conseqüència, afectarà al resultat econòmic de l'entitat.

ReferènciesModifica