Llista de sufixos

article de llista de Wikimedia

Aquesta és la llista de sufixos més usuals en català.

Sufix Paraula que crea Significa Exemple
-à/-ana Nom > nom Ofici o activitat Cristià, escolana
Nom > adjectiu Relació o pertinença Ciutadà, urbà
Adverbi > adjectiu Llunyana, llunyà
-aca Nom > nom Col·lectiu Fullaca, fullaraca
-ada Nom > nom Col·lectiu o intensiu, de coses o fenòmens atmosfèrics, noms de contingut; plenitud d'ocupació d'una cosa; quantitat de cosa continguda en un recipient o lloc; intensitat pejorativa Gentada, teulada; ventada; cullerada; fornada; ventrada; salivada

Aquest sufix en alguns casos es reforça també intercalant un altre sufix, amb formes com -erada (nierada, gitarada), -arrada (becarrada), -assada (eugassada), -etada (peixetada, carretada).

-àlgia Nom > nom Dolor Lumbàlgia
-aire Nom > nom Ofici o activitat Drapaire, batallaire
Verb > adjectiu Característica Xarraire-xerraire
-al Nom > nom Col·lectiu (lloc o camp plantat de: castellanisme?); augmentatiu (objectes) Personal, dineral
-all Nom > nom Col·lectiu (objectes) Plomall, brancall, buscall, escampall
Verb > nom Instrument Ventall
-alla Nom > nom Col·lectiu; pejoratiu (gent) Fadrinalla; faramalla, gentalla
Verb > nom Acció o efecte Rondalla
-am Nom > nom Col·lectiu (plantes i lloc on creixen) Donam, mossam, lladregam, bestiam, bigam, fustam; figueram
-ar Nom > nom Col·lectiu (lloc o camp plantat de) Bestiar, fossar, colomar; alzinar, pinar, tarongerar
Nom > adjectiu Relació o pertinença Polar, muscular
-ari Nom > nom Col·lectiu (continent d'un conjunt de) Mostrari, reliquiari, diccionari
-ària Adjectiu > nom Dimensions Grandària, alçària
-as, -assa Nom > nom Augmentatiu Xicotàs, portassa
-assar Verb > Verb Augmentatiu Allargassar
-at Nom > nom Col·lectiu (semblant a -ada. Gran quantitat de; contingut o capacitat de) Cadirat, aiguat; grapat, manat, braçat
-at/-ada Nom > adjectiu Possessió Alat, alada
-atge Nom > nom Col·lectiu Veïnatge, plomatge
Verb > nom Acció o efecte Muntatge
-ble Verb > adjectiu Possibilitat Menjable, probable
-ea Nom > nom Col·lectiu (balear) Al·lotea
Adjectiu > nom Qualitat (valencià) Perea, bellea
-ció Verb > nom Acció o efecte Publicació
-dís Verb > adjectiu propens a Corredís, trencadís
-dor/-dora Verb > nom Agent Venedor/a
Verb > nom Lloc Menjador, corredor
Verb > nom Instrument Comptador, tapadora
Verb > adjectiu Característica Durador
-eda, -et Nom > nom Col·lectiu de plantes Olivet, oliveda
-egar Nom > verb Apedregar
-ejar Nom > verb Freqüentatiu Gotejar, puntejar
Adverbi > verb Freqüentatiu Sovintejar, davantejar
Adjectiu > verb que comença o tira a Clarejar
-enc Nom > adjectiu Relació o pertinença (gentilici) Illenc
-enc/-enca Adjectiu > adjectiu Rogenc, rogenca
-er/-era Nom > nom Arbre o planta Pomera, llimoner o llimera
Nom > nom Col·lectiu (lloc plantat de); ofici o activitat Herber, fumer(a); jonquera; carter, carnissera
Verb > adjectiu Proper, propera
-eria Nom > nom Col·lectiu; ofici o activitat Cristalleria; fusteria, sastreria
Adjectiu > nom Qualitat Bogeria
-esa Adjectiu > nom Qualitat Vellesa, pobresa
-et Verb > nom Instrument Xiulet
-ia Nom > nom Col·lectiu; ofici o activitat Escolania, llibreria; secretaria, mestria
Adjectiu > nom Qualitat Valentia, covardia
-ícia Adjectiu > nom Qualitat Avarícia, brutícia
-ificar Nom > verb Classificar, dosificar
Adjectiu > verb Fortificar, clarificar
-il Nom > adjectiu Relació o pertinença Febril, juvenil
-im Nom > nom Col·lectiu Borrim, plugim
-ís/-issa Adjectiu > adjectiu propens a Malaltís, malaltissa
-isme Nom o adjectiu > nom Corrent, doctrina Socialisme, marxisme
-ista Adjectiu > nom Seguidor d'una corrent o doctrina, professió Socialista, nacionalista, futbolista
-iste[1]/-ista Nom > nom Ofici o activitat Taxista, abolicionista
-ístic Nom > adjectiu Relació o pertinença Estilístic, artístic
-itar Adjectiu > verb Facilitar, debilitar
-itzar Nom > verb Hospitalitzar
Adjectiu > verb Realitzar, normalitzar
-ívol/-ívola Verb > adjectiu Característica Mengívol
-ment Verb > nom Acció o efecte Afonament, nomenament
Adjectiu (femení) > adverbi[2] Ràpidament, històricament, darrerament, freqüentment
-menta Nom > nom Col·lectiu Ferramenta, vestimenta, cornamenta
-nça Verb > nom Acció o efecte Enyorança, naixença
Verb > nom Acció o efecte Esvaró
-or Adjectiu > nom Qualitat Dolçor, lluentor
-òria Nom > nom Col·lectiu (acció i efectes múltiples) Cridòria
-ós/-osa Adjectiu > adjectiu Blavós, blavosa
Verb > adjectiu Abundància Agradós
-osa Nom > nom Col·lectiu (plantes i lloc on creixen) Avetosa
-um Nom > nom Col·lectiu (pejoratiu) Femellum, masclum; pixum, greixum
-úria (-ura) Nom > nom Col·lectiu Boscúria, blancúria, foscúria
-ut/-uda Nom > adjectiu Possessió Banyut, banyuda

NotesModifica

  1. Iste: no admès per l'IEC però sí per l'AVL
  2. El sufix -ment és l'únic que pot formar adverbis i només ho pot fer a partir d'adjectius en forma femenina. Aquest sufix pot formar adverbis de diversos tipus: de manera (els més freqüents), temporals, quantitatius, modals, connectors textuals, etc.

FontsModifica

Vegeu tambéModifica