Màximes de Delfos

conjunt d'aforismes

Les màximes de Delfos són un conjunt de 147 aforismes inscrits a Delfos. Originalment, es deia que les havia donat l'Oracle de Delfos del déu grec Apol·lo, i per tant s'atribuïen al mateix Apol·lo.[1] L'erudit Estobeu les va atribuir posteriorment als Set savis de Grècia.[2] Tanmateix, els investigadors contemporanis creuen que l'autoria original és incerta i que probablement són proverbis populars, que més endavant s'atribuirien a savis concrets.[3] Una de les màximes més conegudes és "coneix-te a tu mateix", que estava inscrita al Temple d'Apol·lo de Delfos.

Ruïnes del Temple d'Apol·lo a Delfos
147 màximes de Delfos [4]
# Grec Català
001. Ἕπου θεῷ Segueix Déu
002. Νόμῳ πείθου Obeeix la llei
003. Θεοὺς σέβου Adora els déus
004. Γονεῖς αἰδοῦ Respecta els teus pares
005. Ἡττῶ ὑπὸ δικαίου Sotmet-te a la justícia
006. Γνῶθι μαθών Saps el que has après
007. Ἀκούσας νόει Percep el que has escoltat
008. Σαυτὸν ἴσθι Sigues/Coneix-te a tu mateix
009. Γαμεῖν μέλλε Tingues la intenció de casar-te
010. Καιρὸν γνῶθι Respon al moment oportú
011. Φρόνει θνητά Pensa com a mortal
012. Ξένος ὢν ἴσθι Si ets estranger, actua com a estranger
013. Ἑστίαν τίμα Honra la casa
014. Ἄρχε σεαυτοῦ Domina't a tu mateix
015. Φίλοις βοήθει Ajuda els teus amics
016. Θυμοῦ κράτει Domina el teu caràcter
017. Φρόνησιν ἄσκει Sigues prudent
018. Πρόνοιαν τίμα Honra el bon comportament
019. Ὅρκῳ μὴ χρῶ No t'aprofitis de juraments
020. Φιλίαν ἀγάπα Estima l'amistat
021. Παιδείας ἀντέχου Persevera en l'educació
022. Δόξαν δίωκε Persegueix l'honor
023. Σοφίαν ζήλου Desitja la saviesa
024. Καλὸν εὖ λέγε Elogia el bé
025. Ψέγε μηδένα No censuris
026. Ἐπαίνει ἀρετήν Elogia la virtut
027. Πρᾶττε δίκαια Practica el que és just
028. Φίλοις εὐνόει Sigues amable als amics
029. Ἐχθροὺς ἀμύνου Vigila amb els teus enemics
030. Εὐγένειαν ἄσκει Exerceix la noblesa de caràcter
031. Κακίας ἀπέχου Allunya't del mal
032. Κοινὸς γίνου Sigues imparcial
033. Ἴδια φύλαττε Conserva el que és teu
034. Αλλοτρίων ἀπέχου Evita el que pertany a la resta
035. Ἄκουε πάντα Escolta tothom
036. Εὔφημος ἴοθι Sigues (religiosament) silenciós
037. Φίλῳ χαρίζου Fes un favor per un amic
038. Μηδὲν ἄγαν Res en excés
039. Χρόνου φείδου No perdis el temps
040. Ὅρα τὸ μέλλον Preveu el futur
041. Ὕβριν μίσει Rebutja la insolència
042. Ἱκέτας αἰδοῦ Tingues respecte pels suplicants
043. Πᾶσιν ἁρμόζου Sigues complaent amb tothom
044. Υἱοὺς παίδευε Educa els teus fills
045. Ἔχων χαρίζου Dona el que tens
046. Δόλον φοβοῦ Tem l'engany
047. Εὐλόγει πάντας Parla bé de tothom
048. Φιλόσοφος γίνου Busca la saviesa
049. Ὅσια κρῖνε Tria el que és diví
050. Γνοὺς πρᾶττε Actua quan sàpigues
051. Φόνου ἀπέχου Rebutja l'homicidi
052. Εὔχου δυνατά Prega per coses possibles
053. Σοφοῖς χρῶ Consulta els savis
054. Ἦθος δοκίμαζε Posa a prova el caràcter
055. Λαβὼν ἀπόδος Retorna el que reps
056. Ὑφορῶ μηδένα No menyspreïs ningú
057. Τέχνῃ χρῶ Fes servir les teves habilitats
058. Ὃ μέλλεις, δός Fes el que vols fer
059. Εὐεργεσίας τίμα Honra un benefici
060. Φθόνει μηδενί No siguis gelós
061. Φυλακῇ πρόσεχε Sigues vigilant
062. Ἐλπίδα αἴνει Elogia l'esperança
063. Διαβολὴν μίσει Menysprea els mentiders
064. Δικαίως κτῶ Obtén possessions justament
065. Ἀγαθοὺς τίμα Honra les bones persones
066. Κριτὴν γνῶθι Coneix el jutge
067. Γάμους κράτει Domina la festa
068. Τύχην νόμιζε Reconeix la fortuna
069. Ἐγγύην φεῦγε Fuig dels compromisos
070. Ἁπλῶς διαλέγου Parla planament
071. Ὁμοίοις χρῶ Associa't amb els teus companys
072. Δαπανῶν ἄρχου Governa les teves despeses
073. Κτώμενος ἥδου Estigues content amb el que tens
074. Αἰσχύνην σέβου Venera la sensació de vergonya
075. Χάριν ἐκτέλει Compleix favors
076. Εὐτυχίαν εὔχου Prega per la felicitat
077. Τύχην στέργε Agraeix la fortuna
078. Ἀκούων ὅρα Observa el que has escoltat
079. Ἐργάζου κτητά Treballa pel que pots tenir
080. Ἔριν μίσει Evita la confrontació
081. Ὄνειδος ἔχθαιρε Detesta la desgràcia
082. Γλῶτταν ἴσχε Frena la llengua
083. Ὕβριν ἀμύνου No siguis insolent
084. Κρῖνε δίκαια Fes judicis justos
085. Χρῶ χρήμασιν Fes servir el que tens
086. Ἀδωροδόκητος δίκαζε Jutja incorruptiblement
087. Αἰτιῶ παρόντα Acusa qui és present
088. Λέγε εἰδώς Digues quan sàpigues
089. Βίας μὴ ἔχου No depenguis de la teva força
090. Ἀλύπως βίου Viu sense pena
091. Ὁμίλει πρᾴως Conviu dòcilment
092. Πέρας ἐπιτέλει μὴ ἀποδειλιῶν Acaba la cursa sense rendir-te
093. Φιλοφρόνει πᾶσιν Sigues amable amb tothom
094. Υἱοῖς μὴ καταρῶ No maleeixis els teus fills
095. Γυναικὸς ἄρχε Governa la teva dona
096. Σεαυτὸν εὖ ποίει Busca el teu propi benefici
097. Εὐπροσήγορος γίνου Sigues cortès
098. Ἀποκρίνου ἐν καιρῷ Dona la resposta oportuna
099. Πόνει μετ’ εὐκλείας Lluita amb glòria
100. Πρᾶττε ἀμετανοήτως Actua sense penedir-te'n
101. Ἁμαρτάνων μετανόει Penedeix-te dels pecats
102. Ὀφθαλμοῦ κράτει Controla la mirada
103. Βουλεύου χρόνῳ Aconsella oportunament
104. Πρᾶττε συντόμως Actua ràpidament
105. Φιλίαν φύλαττε Protegeix l'amistat
106. Εὐγνώμων γίνου Sigues agraït
107. Ὁμόνοιαν δίωκε Persegueix l'harmonia
108. Ἄρρητον κρύπτε Guarda els secrets més importants
109. Τὸ κρατοῦν φοβοῦ Tem el govern
110. Τὸ συμφέρον θηρῶ Persegueix el que val la pena
111. Καιρὸν προσδέχου Accepta la mesura justa
112. Ἔχθρας διάλυε Acaba amb l'enemistat
113. Γῆρας προσδέχου Accepta la vellesa
114. Ἐπὶ ῥώμῃ μὴ καυχῶ No presumeixis de força
115. Εὐφημίαν ἄσκει Exerceix el silenci (religiós)
116. Ἀπέχθειαν φεῦγε Fuig de l'enemistat
117. Πλούτει δικαίως Adquireix riquesa justament
118. Δόξαν μὴ λεῖπε No abandonis l'honor
119. Κακίαν μίσει Rebutja el mal
120. Κινδύνευε φρονίμως Aventura't amb prudència al perill
121. Μανθάνων μὴ κάμνε No et cansis d'aprendre
122. Φειδόμενος μὴ λεῖπε No deixis de ser estalviador
123. Χρησμοὺς θαύμαζε Admira els oracles
124. Οὓς τρέφεις, ἀγάπα Estima a qui cries
125. Ἀπόντι μὴ μάχου No t'oposis a algú absent
126. Πρεσβύτερον αἰδοῦ Respecta la gent gran
127. Νεώτερον δίδασκε Ensenya a un jove
128. Πλούτῳ ἀπίστει No confiïs en la riquesa
129. Σεαυτὸν αἰδοῦ Respecta't
130. Μὴ ἄρχε ὑβρίζειν No comencis a ser insolent
131. Προγόνους στεφάνου Corona els teus avantpassats
132. Θνῆσκε ὑπὲρ πατρίδος Mor pel teu país
133 Τῷ βίῳ μὴ ἄχθου No estiguis descontent amb la teva vida
134. Ἐπὶ νεκρῷ μὴ γέλα No te'n riguis dels morts
135. Ἀτυχοῦντι συνάχθου Comparteix la càrrega dels desafortunats
136. Χαρίζου ἀβλαβῶς Beneficia sense fer mal
137. Μὴ ἐπὶ παντὶ λυποῦ No ploris ningú
138. Ἐξ εὐγενῶν γέννα Fes rutes nobles
139. Ἐπαγγέλλου μηδενί No facis promeses
140. Φθιμένους μὴ ἀδίκει No traeixis els morts
141. Εὖ πάσχε ὡς θνητός Estigues bé com a mortal
142. Τύχῃ μὴ πίστευε No confiïs en la fortuna
143. Παῖς ὢν κόσμιος ἴσθι Com a nen comporta't bé
144. Ἡβῶν ἐγκρατής Com a jove sigues disciplinat
145. Μέσος δίκαιος Com a adult sigues just
146. Πρεσβύτης εὔλογος Com a ancià sigues sensible
147. Τελευτῶν ἄλυπος En arribar al final no tinguis pena

Referències

modifica
  1. «Temenos Theon – The Delphic Maxims». Arxivat de l'original el 2017-04-20. [Consulta: 23 juny 2018].
  2. Leslie Kurke, Aesopic Conversations: Popular Tradition, Cultural Dialogue, and the Invention of Greek Prose, Princeton University Press, 2010, p. 109.
  3. H. Parke and D. Wormell, The Delphic Oracle, (Basil Blackwell, 1956), vol. 1, p. 389.
  4. [enllaç sense format] https://archive.org/details/joannisstobaeian03stovuoft/page/125