Memòria de línia de retard

Una memòria de línia de retard és un dispositiu capaç d'emmagatzemar dades aprofitant el temps que necessita un senyal per a propagar-se per un medi físic. Un exemple típic són les memòries de línia de retard de mercuri. Aquestes estan constituïdes per un tub farcit de mercuri amb un transductor, habitualment piezoelèctric, a cada extrem.

Memòria de mercuri del UNIVAC I (1951)

Se sol utilitzar mercuri perquè la seva impedància acústica és pràcticament la mateixa que la dels transductors piezoelèctrics de quars, el que redueix les pèrdues d'energia i les reflexions en convertir el senyal d'elèctric a acústic i viceversa. Per contra, l'elevada velocitat del so en ell (1450 m/s) fa que la capacitat d'un dispositiu sigui menor que si es fes servir aire. A això cal sumar-li el seu elevat preu i la seva toxicitat. Finalment, per aconseguir la màxima adaptació d'impedàncies és necessari mantenir-lo a una temperatura de 40 °C, amb el consegüent despesa extra d'energia.

Mode de funcionamentModifica

El primer transductor converteix les dades, en forma elèctrica, a una ona acústica que es propaga pel mercuri líquid. Quan aquesta ona arriba a l'altre extrem genera un senyal elèctric en el segon transductor, la qual és amplificada i realimentat al primer. Es forma així un circuit tancat en el que les dades circulen constantment pel mercuri. Llegint el senyal de sortida del segon transductor és possible accedir a les dades emmagatzemades, i alterant adequadament el senyal injectat en el primer es poden modificar aquests.

Capacitat d'emmagatzematgeModifica

La capacitat de cada línia de retard depèn de la velocitat de propagació d'una ona en el medi físic que constitueix la memòria, de la mida o durada de cada bit i de la longitud de la línia de retard. Així, si el senyal elèctric de cada bit dura B segons i la velocitat de propagació en el medi és V metres/segon, tenim que la pertorbació de cada bit en el medi ocupa B * V metres, per tant, una memòria amb una longitud de L metres podrà emmagatzemar L/(B * V) bits.

Altres tipus de memòries digitalsModifica