Plantilla:Diagrama de columnes

Icona de documentació de mòdul Documentació de la plantilla [ mostra ] [ modifica el codi ] [ mostra l'historial ] [ refresca ]

Per traduir o revisar la traducció al vostre idioma del mòdul, editeu amb compte Data:I18n/Chart.tab.

ParàmetresModifica

Poden ser utilitzats indistintament la denominació dels paràmetres en anglès i en català.

nom del paràmetre què fa
en anglès en català
group n grup (on "n" és un número. utilitzeu "grup 1", "grup 2" etc. per a tants grups com hi hagi el diagrama). Són els valors que es mostraran. Cada valor ha d'anar separat per ":" (o un altre delimitador, canviant |delimitador=). Els valors decimals han d'anar separats per punts!.
group names noms dels grups Noms dels diferents grups. Podeu afegir un comentari que apareixerà en la llegenda (i no en el text emergent), precedint-lo per "--". Per exemple Grup gran--(el més important). Si només hi ha un grup no cal nom.
x legends llegendes de x Les llegendes dels valors X separades pel delimitador. Podeu utilitzar el codi wiki (com ara enllaços interns o plantilles). Si una llegenda té més d'una paraula i l'amplada on es mostra és petita, aquesta plantilla farà que la llegenda aparegui en dos línies. En aquest cas la separació amb la llegenda dels grups serà petita i haureu d'acceptar |text y 2 línies=.
delimiter delimitador Caràcter (o cadena) delimitadora per separar els diversos valors de dades que s'assignen. Per defecte són els dos punts (:). Però admet importar directament d'una fila del full de càlcul, on el separador és el tabulador, sense necessitat de fer cap canvi en el delimitador.
width amplada Número. Amplada del diagrama. Si es proporciona, ha de ser com a mínim de 200. Per defecte: 500.
height alçada Número. Alçada del diagrama, exclosos els altres elements si hi són (com la llegenda, títol, etc.). Si es proporciona, ha de ser com a mínim de 150. Per defecte: 350.
stack apilat S'apilen els diferents grups l'un a sobre de l'altre. No ho especifiqueu si voleu mostrar les barres una al costat de l’altra. Qualsevol valor no buit significa "sí". Per dir "no", simplement no subministreu aquest paràmetre (ni deixeu el valor en blanc).
scale per group escala per grup Defineix una escala de Y per a cada grup. Deixeu-lo buit per utilitzar una mateixa escala per a tots els grups. Incompatible amb barres apilades. Tingueu en compte que, fins i tot si algunes de les escales són exactament les mateixes, es dibuixaran per separat quan aquesta configuració estigui activa. Qualsevol valor no buit significa "sí". Per dir "no", simplement no subministreu aquest paràmetre (ni deixeu el valor en blanc).
in percent percentatge Presenta els valors en percentatge (sobre el total si només hi ha un grup o sobre cada valor de X si n'hi ha més d'un).
x text in 2 lines text x en 2 línies Si una llegenda de l'eix X té més d'una paraula i l'amplada on es mostra és petita, aquesta plantilla farà que la llegenda aparegui en dos línies. Amb aquesta opció la separació amb la llegenda dels grups serà més gran.
y tick marks marques y Nombre de marques a l'eix y. Si el valor és negatiu o s'omet, es calcularà automàticament un nombre adequat de marques.
colors colors Els colors que s’utilitzen per a acolorir cada grup. Pot:
 1. No ser assignat, llavors s'assignarà els colors de la paleta Plotter, vegeu al final de tot si hi ha més d'un grup o el color per defecte (el blau) si només n'hi ha un.
 2. Assignar, personalitzadament, un color per grup. Han d'haver tants colors com grups. Es poden assignar com a noms de color reconeguts per l'estàndard html o mitjançant la notació hexadecimal (#xxx o #xxxxxx).
 3. Assignar una paleta de colors, vegeu al final.
wall color color de paret Color de la paret del fons del diagrama. Per defecte no s'acoloreix. Més enllà de la qüestió estètica, pot resultar d'interès per a destacar colors clars assignats a alguns grups.
align alineació Pot ser esquerra (o left), centre (center) i dreta (o right). Per defecte el diagrama queda alineat a l'esquerra sense marges. Si està ajustat a la dreta o a l'esquerra el text de l'article fluirà per la seva esquerra o dreta respectivament. Estalvia haver de posar el diagrama dins d'un contenidor.
hide grid y amaga la graella y Amaga les línies horitzontals dels valors de l'eix Y. Per defecte sempre es veuen.
Text emergent

Es refereix al globus d'informació o missatge emergent que apareix en passar el cursor del ratolí per sobre de les columnes, les llegendes de l'eix X o dels grups. El text emergent és:

 • Predissenyat
  • Mínim, amb el nombre de la dada corresponent a una columna. Y, a més, en els diagrames apilats (i en cada sector de la columna corresponent a una dada) la suma acumulada de la dada actual i les dades dels grups anteriors (per sota en la columna).
  • Genèric, determinant els tipus de dades dels dos eixos. S'utilitza |mode emergent de dades=
  • Avançat, indicant el que es mostrarà (càlcul automatitzat) en cada element. S'utilitza |emergent de columnes=, |emergent de x= i |emergent de llegenda=.
 • Personalitzable, només per a les columnes:
  • Un missatge corresponent a cada dada. S'utilitza |text emergent [n]=, on [n] és el número del grup.
  • Un enllaç a un article de la Viquipèdia. S'utilitza |enllaços [n]=.
data tooltip mode mode emergent de dades Mode d'assignació predeterminat del text emergent que apareixerà a les columnes, text de les etiquetes de l'eix X i en el text de la llegenda, en funció del tipus de dades de cada eix. Els valors poden ser "quali"(tatius) i "semiq"(uantitatiu), precedits per la lletra de l'eix i amb l'ordre x i y. Poden donar-se 4 casos:
valors

d'aquesta opció

Exemples: dades en eix X dades en eix Y
Tipus Etiquetes Tipus Etiquetes
xquali yquali Votacions per regió Regió: A : Bland : Cland Vots: Partit Z : Partit Y : Sense votar
xquali ysemiq Renda per regió Regió: A : Bland : Cland Renda: Sense : Baixa : Mitja : Alta
xsemiq yquali Votacions segons any Anys: 2006 : 2010 : 2014 Vots: Partit Z : Partit Y : Sense votar
xsemiq ysemiq Renda segons educació Estudis: Sense estudis : Primaris : Mitjans : Universitaris Renda: Sense : Baixa : Mitja : Alta

L'assignació en aquesta opció és incompartible amb l'assignació a les tres següents opcions

column tooltip emergent de columnes Determina el tipus de text emergent (de forma personalitzada) per a les columnes, on cada línia pot estar composta per:
N. de grups Opcions
1
 • basic/bàsic:paràmetres3.
 • sum/suma_[next/previ|prior/seg]:paràmetres2.
 • dif_[next/previ|prior/seg]:paràmetres2.

On paràmetres3 és un o la combinació dels tres elements (num/nombre, perc, order/ordre) amb l'ordre que es vulgui i separat per comes; i paràmetres2 el mateix però sense order/ordre.

> 1
 • num/nombre
 • perc_[x|gr|all/tot]
 • order/ordre: [x|gr|all/tot]
 • sum/suma_[x|gr]_[next/previ|prior/seg]:paràmetres. On paràmetres és un o la combinació dels dos elements (num/nombre, perc) amb l'ordre que es vulgui i separat per comes.
 • dif_[x|gr]_[next/previ|prior/seg]:paràmetres. On paràmetres és un o la combinació dels de dos o tres elements (num/nombre, perc_abs o perc_rel) amb l'ordre que es vulgui i separat per comes.

Per a una explicació detallada mireu aquí.

x tooltip emergent de x Determina el tipus de text emergent (de forma personalitzada) per a les etiquetes de l'eix X, on cafa línia pot estar composta per
 • basic/bàsic:paràmetres3
 • mean/mitjana
 • dif_prior/previ:paràmetres2
 • dif_next/seg:paràmetres2
 • list/llista:paràmetres2

On paràmetres3 és un o la combinació dels tres elements (num/nombre, perc, order/ordre) amb l'ordre que es vulgui i separat per comes; i paràmetres2 el mateix però sense order/ordre. Per a una explicació detallada mireu aquí.

legend tooltip emergent de llegenda Determina el tipus de text emergent (de forma personalitzada) per als elements de la llegenda, amb les mateixes entrades que l'anterior. Per a una explicació detallada mireu aquí.
percent decimals decimals del percentatge Nombre de decimals que apareixeran en el percentatge, pot ser 0 o 1; o bé un número a partir del qual es mostrarà un decimal si el major número del càlcul del percentatge és major que aquell número. El valor predeterminat és 100.
tooltip n text emergent n Missatges emergents personalitzats associats amb les dades del grup n = totes les columnes (per a un diagrama amb un sol grup) o tots els segments de columna del grup n (per a més d'un grup). Els missatges han de separar-se amb el delimitador. Si no es defineix cap tipus d’informació per a una barra específica i aquesta barra té un enllaç, aquest enllaç s’utilitzarà com a globus d'informació. En cas contrari, el globus d'informació serà el resultat de combinar el nom del grup i el valor concret de la barra, opcionalment amb "unitat com prefix" i "unitat com sufix".
links n enllaços n Enllaços a articles de la Viquipèdia associats amb una dada = columna (per a un sol grup) o un segment de columna (per a més d'un grup). Els missatges han de separar-se amb el delimitador. Els enllaços no s'han d'emmarcar amb el codi wiki [[ i ]].
tooltip value accumulation
Obsolet!
Útil només amb l'apilat: quan s’estableix com a true, el globus d’informació mostrarà el valor acumulat de tots els blocs fins a l’actual.
units prefix unitat com prefix Usat per precedir als números de les dades, de nul interès per la llengua catalana. Per exemple, amb "$" els valors es mostraran com a "$500" en lloc de "500". El guió baix ("_") es substitueix per espais, per permetre un espai entre el prefix i el valor. En el cas d'una "escala per grup" s'accepten diferents prefixos per a cada grup, separats per el "delimitador".
units suffix unitat com sufix Usat per seguir als números de les dades. Per exemple, amb "Kg" els valors es mostraran com a "88Kg" en lloc de "88". El guió baix ("_") es substitueix per espais, per permetre un espai entre el valor i el sufix (altrament se separa per un mig-espai). En el cas d'una "escala per grup" s'accepten diferents prefixos per a cada grup, separats per el "delimitador".
tooltip separator separador emergent Separador entre l'etiqueta i el valor en el text emergent. Per defecte és: ":". Es podria canviar per ex.: → o ⇒ o ->.
mean label etiqueta de mitjana Etiqueta per presentar els valors de text emergent de la mitjana. Per defecte és: x̄. Es podria canviar per ex.: Mitjana.
order label etiqueta d'ordre Etiqueta per presentar l'ordre dels valors. Per defecte és: Ord.. Es podria canviar per ex.: Ordre.
sum label etiqueta de suma Etiqueta per presentar els valors de text emergent de sumes. Per defecte és: ∑. Es podria canviar per ex.: Suma.
difference label etiqueta de diferència Etiqueta per presentar els valors de text emergent de diferències. Per defecte és: ∆. Es podria canviar per ex.: Dif..
Text fix
tooltip info info emergent Missatge d'informació de que passant el cursor del ratolí per sobre els elements del diagrama apareixerà text emergent.
title títol Text que apareixerà a dalt de tot del diagrama, en negreta i amb la mida de text una mica més gran.
title background fons del títol Color de fons del títol. No hi ha color predefinit (així, per defecte, no es pintarà).
subtitle subtítol Text que apareixerà a sota del títol.
subtitle background fons del subtítol Color de fons del subtítol. No hi ha color predefinit (així, per defecte, no es pintarà).
hide group legends
Obsolet!
Si l'assigneu, les llegendes del grup no es mostraran a sota del diagrama (per tal de que utilitzeu una llegenda personalitzada amb {{Llegenda}}). Qualsevol valor no buit significa "sí". Per dir "no", simplement no subministreu aquest paràmetre o deixeu el valor en blanc.
legend title títol de la llegenda Text que apareixerà en negreta sobre la llegenda.
legend columns columnes de la llegenda Nombre de columnes per la llegenda, el nombre predeterminat és 1.
note nota Text que apareixerà a baix de tot del diagrama.

ExemplesModifica

Introducció, i amb una sola sèrie de dadesModifica

{{Diagrama de columnes
| grup 1 = 44 : 37 : 59 
| llegendes de x = Abans : Durant : Després
}}

Expressió mínima de la plantilla, on són únicament necessaris |grup 1= i |llegendes de x=. Observeu que passant el cursor del ratolí sobre les barres apareix un text emergent que dona el valor de la columna. Aquest text emergent és automatitzat i com es mostrarà en els exemples següents el tipus de valors mostrats o el mateix text es poden modificar.

10
20
30
40
50
60
Abans
Durant
Després

Amplada i alçada del diagramaModifica

Assignant-los als seus valors mínims.
{{Diagrama de columnes
| grup 1 = 44 : 37 : 59 
| llegendes de x = Abans : Durant : Després
| amplada = 200
| alçada = 150
}}

Utilització directa del mòdulModifica

Per compatibilitat amb la utilització directa del mòdul, això dona el mateix resultat:

{{#invoke:Chart/proves | bar chart
| group 1 = 44 : 37 : 59 
| x legends = Abans : Durant : Després
| width= 200
| height = 150
}}
10
20
30
40
50
60
Abans
Durant
Després
10
20
30
40
50
60
Abans
Durant
Després

Importació des del full de càlculModifica

Es pot importar directament files dels fulls de càlcul (on en copiar i enganxar utilitzen el tabulador com a separador dels valors).
{{Diagrama de columnes
| grup 1 = 44	37	59
| llegendes de x = Abans	Durant	Després
| amplada = 200
| alçada = 150
}}

Alineació del diagramaModifica

{{Diagrama de columnes
| grup 1 = 44 : 37 : 59 
| llegendes de x = Abans : Durant : Després
| amplada = 200
| alçada = 150
| alineació = dreta
}}

S'ha posat text amb {{lorem}} per fer evident que està alineat (i amb un marc) a la dreta, sense necessitat de fer servir una taula on incloure el diagrama.

10
20
30
40
50
60
Abans
Durant
Després
10
20
30
40
50
60
Abans
Durant
Després

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Llegenda X llarga (1/2)Modifica

Si el diagrama no és prou ample com perquè el títol d'una llegenda (aquí Temps després) no càpiga en una sola línia...

{{Diagrama de columnes
| grup 1 = 44 : 37 : 59 
| llegendes de x = Abans	Durant	Temps després
| amplada = 200
| alçada = 150
}}

Llegenda X llarga (2/2)Modifica

O augmentem l'amplada del diagrama o augmentem l'espai de sota, amb |text x en 2 línies=

{{Diagrama de columnes
| grup 1 = 44 : 37 : 59 
| llegendes de x = Abans : Durant : Temps després
| amplada = 200
| alçada = 150
| text x en 2 línies = sí
}}
10
20
30
40
50
60
Abans
Durant
Temps després
10
20
30
40
50
60
Abans
Durant
Temps després

Canvi de les marques de l'eix YModifica

{{Diagrama de columnes
| grup 1 = 44 : 37 : 59 
| llegendes de x = Abans : Durant : Després
| amplada = 200
| alçada = 150
| alineació = esquerra
| marques y = 4 
}}

S'ha canviat el nombre automàtic de marques de l'eix y, per posar-ne sols 4. Així apareixen 15, 30, 45, 60.

Amagar graella yModifica

{{Diagrama de columnes
| grup 1 = 44 : 37 : 59 
| llegendes de x = Abans : Durant : Després
| amplada = 200
| alçada = 150
| alineació = centre
| amaga la graella y = sí
}}

Opció que es manté per preservar l'aspecte inicial de la plantilla.

15
30
45
60
Abans
Durant
Després

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

10
20
30
40
50
60
Abans
Durant
Després

Canvi del color del grup i del fonsModifica

{{Diagrama de columnes
| grup 1 = 44 : 37 : 59 
| llegendes de x = Abans : Durant : Després
| amplada = 200
| alçada = 150
| colors = red
| color de paret = Cornsilk
}}

S'ha canviat el color per defecte del grup (blau) pel vermell (=red), s'ha aprofitat per posar un color de fons (Cornsilk). Recordeu que podeu trobar els noms dels colors aquí.

Omissió de llegendes de l'eix XModifica

Si hi ha molts valors, x llegendes es poden ometre mitjançant delimitadors sense res entremig:

{{Diagrama de columnes
| grup 1 = 1:2:3:4:5:6:7:8:9:10:11:12:13:14:15:16:17:18:19:20:21:22:23:24:25
| llegendes de x = ::::1940::::::::::1950::::::::::1960
| amplada = 300
| alçada = 200
}}
10
20
30
40
50
60
Abans
Durant
Després
5
10
15
20
25
30
1940
1950
1960

Títol, subtítol i notaModifica

{{Diagrama de columnes
| grup 1 = 44 : 37 : 59 
| llegendes de x = Abans : Durant : Després
| amplada = 200
| alçada = 150
| títol = Text del títol, en negreta
| subtítol = Text del subtítol
| nota = Text de qualsevol anotació
}}

Color de fons pel títol i subtítolModifica

Com que és text wiki admet l'ús d'enllaços:

{{Diagrama de columnes
| grup 1 = 44 : 37 : 59 
| llegendes de x = Abans : Durant : Després
| amplada = 200
| alçada = 150
| títol = Text del títol, en [[negreta]]
| fons del títol = Yellow
| subtítol = Text del subtítol{{efn|Nota referida al subtítol}}
| fons del subtítol = LightYellow
| nota = {{Notes}} 
}}
Text del títol, en negreta
Text del subtítol
10
20
30
40
50
60
Abans
Durant
Després

Text de qualsevol anotació

Text del títol, en negreta
Text del subtítol[a]
10
20
30
40
50
60
Abans
Durant
Després

 1. Nota referida al subtítol

Amb text emergent personalitzatModifica

Apareix missatges en passar el cursor del ratolí per sobre de les barres.

{{Diagrama de columnes
| grup 1 = 44 : 37 : 59 
| llegendes de x = Abans : Durant : Després
| amplada = 200
| alçada = 150
| text emergent 1 = El valor més petit : Entremig : El valor més gran
}}

... i amb avís predissenyat de text emergentModifica

{{#invoke:Chart/proves | bar chart
| group 1 = 44 : 37 : 59 
| x legends = Abans : Durant : Després
| width= 200
| height = 150
| text emergent 1 = El valor més petit : Entremig : El valor més gran
| info emergent = sí
}}
10
20
30
40
50
60
Abans
Durant
Després
10
20
30
40
50
60
Abans
Durant
Després

Passant el cursor del ratolí per sobre de $1 apareix informació emergent de les dades

Amb text emergent personalitzatModifica

Amb un text que apareixerà al passar amb el cursor del ratolí per sobre de les columnes.

{{Diagrama de columnes
| grup 1 = 44 : 37 : 59 
| llegendes de x = Pomes : Peres : Taronges
| text emergent 1 = No gaire escollida : Entremig : La més preferida 
| amplada = 200
| alçada = 150
}}

Amb text emergent i enllaçosModifica

Amb combinació amb enllaços a articles de la Viquipèdia, els enllaços no s'han d'emmarcar amb el codi wiki [[ i ]]:

{{Diagrama de columnes
| grup 1 = 44 : 37 : 59 
| llegendes de x = Pomes : Peres : Taronges
| text emergent 1 = : Entremig : 
| enllaços 1 = Poma :  : Taronja
| info emergent = sí
| amplada= 200
| height = 150
}}
10
20
30
40
50
60
Pomes
Peres
Taronges
10
20
30
40
50
60
Pomes
Peres
Taronges

Passant el cursor del ratolí per sobre de $1 apareix informació emergent de les dades

Amb varies sèries de dadesModifica

{{Diagrama de columnes
| alçada = 250
| amplada = 300
| grup 1 = 44 : 37 : 59 
| grup 2 = 20 : 60 : 12 
| grup 3 = 55 : 14 : 33 
| colors = green : yellow : orange
| noms dels grups = Poma : Plàtan : Taronja
| llegendes de x = Abans : Durant : Després
}}

ApilatsModifica

A continuació es mostra el mateix gràfic, amb una alçada i amplada més modestes, utilitzant "apilat" i afegint "unitat com sufix" per una bona mesura:

{{Diagrama de columnes
| alçada = 250
| amplada = 300
| apilat = 1
| grup 1 = 44 : 37 : 59 
| grup 2 = 20 : 60 : 12 
| grup 3 = 55 : 14 : 33 
| colors = green : yellow : orange
| noms dels grups = Poma : Plàtan : Taronja
| unitat com sufix = Kg
| llegendes de x = Abans : Durant : Després 
}}
text emergent 1
text emergent 2
text emergent 3
10
20
30
40
50
60
Abans
Durant
Després

 • Poma
 • Plàtan
 • Taronja
 • 25
  50
  75
  100
  125
  150
  Abans
  Durant
  Després

 • Poma
 • Plàtan
 • Taronja
 • Escala per grupModifica

  És possible mostrar cadascun dels grups mitjançant diferents escales i unitats:

  {{Diagrama de columnes
  | amplada = 800
  | grup 1 = 1500000 : 2500000 : 3500000
  | grup 2 = 200 : 5000 : 45000
  | grup 3 = 2000 : 5000 : 20000
  | noms dels grups = Persones : Cotxes : Cost mitjà del cotxe
  | llegendes de x = 1920 : 1965 : 2002
  | text emergent 2 = : No hi ha bones dades sobre el nombre de cotxes el 1965. Utilitzem 5.000 com a millor estimació
  | unitat com prefix = : : $
  | escala per grup = 1
  | columnes de la llegenda = 3
  }}
  
  1.000.000
  2.000.000
  3.000.000
  4.000.000
  10.000
  20.000
  30.000
  40.000
  50.000
  5.000
  10.000
  15.000
  20.000
  1920
  1965
  2002

 • Persones
 • Cotxes
 • Cost mitjà del cotxe
 • Observeu el camp "unitat com prefix": no necessitem prefix per als dos primers grups, per la qual cosa utilitzem els punts sense contingut. Com que s'ignora l'espai en blanc, podríem escriure "::$" en lloc de " : : $".

  Tingueu en compte també la informació sobre el número de "Cotxes" del 1965

  Hem assignat (per augmentar el valor de |xsep= de 40 a 65).


  A continuació, es mostra un exemple amb gran nombre de grups, principalment per provar com es veu amb gran quantitat de llegendes:

  {{Diagrama de columnes
  | amplada = 800
  | alçada = 550
  | grup 1 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | grup 2 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | grup 3 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | grup 4 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | grup 5 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | grup 6 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | grup 7 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | grup 8 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | grup 9 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | grup 10 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | grup 11 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | grup 12 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | grup 13 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | grup 14 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | grup 15 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | grup 16 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | grup 17 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | grup 18 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | grup 19 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | grup 20 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | grup 21 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
  | colors = Silver:Gray:Black:Red:Maroon:Yellow:Olive:Lime:Green:Aqua:Teal:Blue:Navy:Fuchsia:Purple:ForestGreen:Tomato:LightSeaGreen:RosyBrown:DarkOliveGreen:MediumVioletRed
  | noms dels grups = Alabama:Alaska:Arizona:Arkansas:California:Colorado:Connecticut:Delaware:Florida:Georgia:Hawaii:Idaho:Illinois:Indiana:Iowa:Kansas:Kentucky:Louisiana:Maine:Maryland:Massachusetts
  | llegendes de x = 1920 : 1930 : 1940: 1950 : 1960 : 1970 : 1990 : 2000 : 2010
  | unitat com prefix = $
  | unitat com sufix = _billion
  | apilat = 1
  | columnes de la llegenda = 5
  }}
  
  25
  50
  75
  100
  125
  150
  1920
  1930
  1940
  1950
  1960
  1970
  1990
  2000
  2010

 • Alabama
 • Alaska
 • Arizona
 • Arkansas
 • California
 • Colorado
 • Connecticut
 • Delaware
 • Florida
 • Georgia
 • Hawaii
 • Idaho
 • Illinois
 • Indiana
 • Iowa
 • Kansas
 • Kentucky
 • Louisiana
 • Maine
 • Maryland
 • Massachusetts
 • Opcions de text emergentModifica

  emergent de columnesModifica

  Per a un sol grupModifica

  Opció Significat
  basic: bàsic: encapçalament
    num   nombre dada del seleccionat
    perc   perc el percentatge sobre el total de les dades
    order   ordre l'ordre sobre el total de dades
  Suma de valors
  sum_prior: suma_previ: encapçalament de la suma de les dades X precedents i d'aquesta
    num   nombre el nombre de la suma
    perc   perc el percentatge sobre el total de dades X
  sum_prior: suma_previ: encapçalament de la suma de les dades X precedents i d'aquesta
    num   nombre el nombre de la suma
    perc   perc el percentatge sobre el total de dades X
  meandif: difmitjana: encapçalament de la diferència amb la mitjana
    num   nombre el nombre de la diferència
    perc   perc el percentatge sobre la diferència
  Diferència amb els valors immediats (precedent o següent a la dada X)
  dif_prior: dif_previ: encapçalament de la diferència amb la dada X precedent
    num   nombre nombre de la diferència amb la dada X precedent
    perc   perc percentatge respecte a la dada X precedent
  dif_next: dif_seg: encapçalament de la diferència amb la dada X següent
    num   nombre nombre de la diferència amb la dada X següent
    perc   perc percentatge respecte a la dada X següent
  Per a varis grupsModifica
  Opció Significat
  num nombre dada del seleccionat
  Percentatges
  perc_x perc_x percentatge sobre el total de dades del valor X
  perc_gr perc_gr percentatge sobre el total de dades del grup
  perc_all perc_tot percentatge sobre el total de dades
  order: ordre: encapçalament de la l'ordre del valor
    x   x sobre les dades del valor X
    gr   gr sobre les dades del grup
    all   all sobre el total de dades
  Suma de valors
  sum_x_prior: suma_x_previ: encapçalament de la suma de les dades X precedents i d'aquesta del mateix grup
    num   nombre el nombre de la suma
    perc   perc el percentatge sobre el total de dades X
  sum_gr_prior: suma_gr_previ: encapçalament de la suma de les dades del grups precedents i d'aquest del mateix X
    num   nombre el nombre de la suma
    perc   perc el percentatge sobre el total del grup
  sum_x_next: suma_x_seg: encapçalament de la suma de les dades X següents i d'aquesta del mateix grup
    num   nombre el nombre de la suma
    perc   perc el percentatge sobre el total de dades X
  sum_gr_next: suma_gr_seg: encapçalament de la suma de les dades del grups següents i d'aquest del mateix X
    num   nombre el nombre de la suma
    perc   perc el percentatge sobre el total del grup
  Diferència amb la mitjana
  meandif_x: difmitjana_x: encapçalament de la diferència amb la mitjana del mateix X
    num   nombre el nombre de la diferència
    perc   perc el percentatge sobre la diferència
  meandif_gr: difmitjana_gr: encapçalament de la diferència amb la mitjana del mateix grup
    num   nombre el nombre de la diferència
    perc   perc el percentatge sobre la diferència
  Diferència amb els valors immediats (precedent o següent del mateix grup o dada X)
  dif_x_prior: dif_x_previ: encapçalament de la diferència amb la dada X precedent del mateix grup
    num   nombre nombre de la diferència amb la dada X precedent del mateix grup
    perc_abs   perc_abs percentatge absolut respecte a la dada X precedent del mateix grup
    perc_rel   perc_rel percentatge respecte a la dada X precedent del mateix grup, si aquestes dues dades X tinguessin el mateix nombre
  dif_x_next: dif_x_seg: encapçalament de la diferència amb la dada X següent del mateix grup
    num   nombre nombre de la diferència amb la dada X següent del mateix grup
    perc_abs   perc_abs percentatge absolut respecte a la dada X següent del mateix grup
    perc_rel   perc_rel percentatge respecte a la dada X següent del mateix grup, si aquestes dues dades X tinguessin el mateix nombre
  dif_gr_prior: dif_gr_previ: encapçalament de la diferència amb la dada del grup precedent del mateix X
    num   nombre diferència amb la dada del grup precedent del mateix X
    perc_abs   perc_abs percentatge absolut respecte a la dada del grup precedent del mateix X
    perc_rel   perc_rel percentatge respecte a la dada del grup precedent del mateix X, si aquests dos grups tinguessin el mateix nombre
  dif_gr_next: dif_gr_seg: encapçalament de la diferència amb la dada del grup següent del mateix X
    num   nombre diferència amb la dada del grup següent del mateix X
    perc_abs   perc_abs percentatge absolut respecte a la dada del grup següent del mateix X
    perc_rel   perc_rel percentatge respecte a la dada del grup següent del mateix X, si aquestes dos grups tinguessin el mateix nombre

  emergent de xModifica

  Només vàlid per a varis grups

  Opció Significat
  basic: bàsic: operacions globals de les dades amb el mateix valor X
    num   nombre suma de totes les dades amb el mateix valor X
    perc   perc percentatge de la suma anterior sobre el total de dades
    order   ordre l'ordre sobre el total de dades
  mean: mitjana: encapçalament de la mitjana
    num   nombre la mitjana de totes les dades del mateix valor X
    perc   perc el percentatge de la suma del mateix valor X sobre la mitjana global
  sum_prior: suma_previ: encapçalament de la suma de les dades X precedents
    num   nombre el nombre de la suma
    perc   perc el percentatge sobre el total de dades
  sum_next: suma_seg: encapçalament de la suma de les dades X següents
    num   nombre el nombre de la suma
    perc   perc el percentatge sobre el total de dades
  dif_prior: dif_previ: diferència entre les dades d'aquest valor X i les de l'anterior
    num   nombre diferència en la suma de les dades d'aquest valor X i les de l'anterior
    perc   perc percentatge entre la suma de les dades d'aquest valor X i les de l'anterior
  dif_next: dif_seg: diferència entre les dades d'aquest valor X i les del següent
    num   nombre diferència en la suma de les dades d'aquest valor X i les del següent
    perc   perc percentatge entre la suma de les dades d'aquest valor X i les del següent
  list: llista: llista dels grups del grup d'aquest valor X
    num   nombre llista de la suma de cada grup d'aquest valor X
    perc   perc llista dels percentatges de cada grup d'aquest valor X

  emergent de llegendaModifica

  Només vàlid per a varis grups

  Opció Significat
  basic: bàsic: operacions globals del grup
    num   nombre suma de totes les dades amb del mateix grup
    perc   perc percentatge de la suma anterior sobre el total de dades
    order   ordre l'ordre sobre el total de dades
  mean: mitjana: encapçalament de la mitjana
    num   nombre la mitjana de totes les dades del mateix grup
    perc   perc el percentatge de la suma del grup sobre la mitjana global
  sum_prior: suma_previ: encapçalament de la suma de les dades del grups precedents
    num   nombre el nombre de la suma
    perc   perc el percentatge sobre el total de dades
  sum_next: suma_seg: encapçalament de la suma de les dades del grups següents
    num   nombre el nombre de la suma
    perc   perc el percentatge sobre el total de dades
  dif_prior: dif_previ: diferència entre aquest grup i l'anterior
    num   nombre diferència en la suma de les dades d'aquest grup i les de l'anterior
    perc   perc percentatge entre la suma de les dades d'aquest grup i les de l'anterior
  dif_next: dif_seg: diferència entre aquest grup i el següent
    num   nombre diferència en la suma de les dades d'aquest grup i les del següent
    perc   perc percentatge entre la suma de les dades d'aquest grup i les del següent
  list: llista: llista dels valors X del grup
    num   nombre llista de la suma de cada valor X d'aquest grup
    perc   perc llista dels percentatges de cada valor X d'aquest grup

  Selecció d'una paleta de colorsModifica

  De forma predefinida, quan no se selecciona cap color queda assignada la paleta Plotter. Podem afegir una i i/o un número per indicar que l'ordre s'ha invertit i/o que es comença a seleccionar els colors a partir d'una posició.

  Paleta Codi Colors resultants Nota
  Plotter Plotter                                                                                                         Ordre normal
  Plotter_i                                                                                                         Ordre invertit
  Plotter_3                                                                                                         El primer color és el 3r

  Exemple, si hi ha 4 grups o sèries de dades i hem seleccionat |color=Plotter, quedaran seleccionats els colors:                .


  Si bé es molt més recomanable per l'equilibri de colors la paleta Category20 i Category10, que queden definides en Categ20.

  Paleta Codi Colors resultants Nota
  Category20
  (Quan n > 10)
  Categ20                                                                                 Ordre normal
  Categ20_3                                                                                 El primer color és el 3r
  Categ20_i_3                                                                                 Ordre invertit
  Category10
  (Categ20 en el codi.
  Quan n < 11)
  Categ20                                         Ordre normal
  (1r, 3r, 5è, .. de Category20)
  Categ20_2                                         El primer color és el 2n
  (de Category20)
  Categ20_3                                         El primer color és el 3r
  (de Category20)
  Categ20_i                                         Ordre invertit

  Exemple, si hi ha 4 grups o sèries de dades i hem seleccionat |color=Categ20_i_4, quedaran seleccionats els colors:                .


  Ocasionalment us pot ser d'interès altres plantilles, les de Cynthia Brewer, en el cas dels diagrames, principalment, les 8 últimes paletes: Noms vàlids i representació completa del color per a cada paleta. Passant el cursor del ratolí per a sobre cada requadre apareix el número del color.

  Seqüencial (1-9)
  • YlGn
                                      
  • YlGnBu
                                      
  • GnBu
                                      
  • BuGn
                                      
  • PuBuGn
                                      
  • PuBu
                                      
  • BuPu
                                      
  • RdPu
                                      
  • PuRd
                                      
  • OrRd
                                      
  • YlOrRd
                                      
  • YlOrBr
                                      
  • Purples
                                      
  • Blues
                                      
  • Greens
                                      
  • Oranges
                                      
  • Reds
                                      
  • Greys
                                      


  Divergent (1-11)
  • PuOr
                                              
  • BrBG
                                              
  • PRGn
                                              
  • PiYG
                                              
  • RdBu
                                              
  • RdGy
                                              
  • RdYlBu
                                              
  • Spectral
                                              
  • RdYlGn
                                              


  Qualitativa (1-8/12)
  • Accent
                                  
  • Dark2
                                  
  • Paired
                                                  
  • Pastel1
                                      
  • Pastel2
                                  
  • Set1
                                      
  • Set2
                                  
  • Set3
                                                  

  TemplateDataModifica

  Diagrama de columnes amb moltes possibilitats

  [Edita les dades de la plantilla]

  Paràmetres de la plantilla

  Aquesta plantilla prefereix el format dels paràmetres en diferents línies.

  ParàmetreDescripcióTipusEstat
  grup 1grup 1 group 1

  Els valors del grup (altrament dit sèrie) 1. Cada valor ha d'anar separat per ":" (o un altre delimitador, canviant-lo). Els valors decimals han d'anar separats per punts!.

  Exemple
  12 : 13.4 : 11
  Líniaobligatori
  noms dels grupsnoms dels grups group names

  Noms dels diferents grups. Podeu afegir un comentari que apareixerà en la llegenda (i no en el text emergent), precedint-lo per "--". Si només hi ha un grup no cal nom.

  Exemple
  Grup petit : Grup mitjà: Grup gran--(el més important)
  Líniaobligatori
  llegendes de xllegendes de x x legends

  Les llegendes dels valors X separades pel delimitador. Podeu utilitzar el codi wiki (com ara enllaços interns o plantilles). Si una llegenda té més d'una paraula i l'amplada on es mostra és petita, aquesta plantilla farà que la llegenda aparegui en dos línies. En aquest cas la separació amb la llegenda dels grups serà petita i haureu d'acceptar "text y 2 línies"

  Líniaobligatori
  grup 2grup 2 group 2

  Els valors del grup 2. Cal haver assignat els grups anteriors i amb el mateix nombre de valors.

  Líniaopcional
  grup 3grup 3 group 3

  Els valors del grup 3

  Líniaopcional
  grup 4grup 4 group 4

  Els valors del grup 4

  Líniaopcional
  grup 5grup 5 group 5

  Els valors del grup 5

  Líniaopcional
  grup 6grup 6 group 6

  Els valors del grup 6

  Líniaopcional
  grup 7grup 7 group 7

  Els valors del grup 7

  Líniaopcional
  grup 8grup 8 group 8

  Els valors del grup 8

  Líniaopcional
  grup 9grup 9 group 9

  Els valors del grup 9. Si us fan falta més grups els podeu entrar manualment canviant a editor de codi.

  Líniaopcional
  ampladaamplada width

  Amplada del diagrama. Si es proporciona, ha de ser com a mínim de 200. Per defecte: 500.

  Nombreopcional
  alçadaalçada height

  Alçada del diagrama, exclosos els altres elements si hi són (com la llegenda, títol, etc.). Si es proporciona, ha de ser com a mínim de 150. Per defecte: 350.

  Nombreopcional
  apilatapilat stack

  S'apilen els diferents grups l'un a sobre de l'altre. No ho especifiqueu si voleu mostrar les barres una al costat de l’altra. Qualsevol valor no buit significa "sí". Per dir "no", simplement no subministreu aquest paràmetre (ni deixeu el valor en blanc).

  Booleàopcional
  escala per grupescala per grup scale per group

  Defineix una escala de Y per a cada grup. Deixeu-lo buit per utilitzar una mateixa escala per a tots els grups. Incompatible amb barres apilades. Tingueu en compte que, fins i tot si algunes de les escales són exactament les mateixes, es dibuixaran per separat quan aquesta configuració estigui activa. Qualsevol valor no buit significa "sí". Per dir "no", simplement no subministreu aquest paràmetre (ni deixeu el valor en blanc).

  Booleàopcional
  en percentatgeen percentatge in percent

  Presenta els valors en percentatge (sobre el total si només hi ha un grup o sobre cada valor de X si n'hi ha més d'un).

  Booleàopcional
  marques ymarques y y tick marks

  Nombre de marques a l'eix y. Si el valor és negatiu o s'omet, es calcularà automàticament un nombre adequat de marques.

  Nombreopcional
  colorscolors

  Els colors que s’utilitzen per a acolorir cada grup. Pot: 1. No ser assignat, llavors s'assignarà els colors de la paleta ''Plotter'', vegeu (en l'ajuda d'aquesta plantilla): Selecció de paleta de colors. 2. Assignar, personalitzadament, un color per grup. Han d'haver tants colors com grups. Es poden assignar com a noms de color reconeguts per l'estàndard html (mireu l'article corresponent) o mitjançant la notació hexadecimal (#xxx o #xxxxxx). 3. Assignar una paleta de colors.

  Líniaopcional
  color de paretcolor de paret wall color

  Color de la paret del fons del diagrama. Per defecte no s'acoloreix.

  Líniaopcional
  unitat com sufixunitat com sufix units suffix

  Usat per seguir als números de les dades en els missatges emergents. El guió baix ("_") es substitueix per espais, per permetre un espai entre el valor i el sufix (altrament se separa per un mig-espai). En el cas d'una "escala per grup" s'accepten diferents prefixos per a cada grup, separats per el "delimitador".

  Exemple
  Amb "Kg" els valors es mostraran com a "88Kg" en lloc de "88".
  Líniaopcional
  text x en 2 líniestext x en 2 línies x text 2 in lines

  Si una llegenda de l'eix X té més d'una paraula i l'amplada on es mostra és petita, aquesta plantilla farà que la llegenda aparegui en dos línies. Amb aquesta opció la separació amb la llegenda dels grups serà més gran.

  Booleàopcional
  info emergentinfo emergent tooltip info

  Missatge d'informació de que passant el cursor del ratolí per sobre els elements del diagrama apareixerà text emergent.

  Booleàopcional
  títoltítol title

  Text opcional que apareixerà a dalt de tot del diagrama, en negreta i amb la mida de text una mica més gran.

  Líniaopcional
  fons del títolfons del títol title background

  Color de fons del títol. No hi ha color predefinit (així, per defecte, no es pintarà).

  Líniaopcional
  subtítolsubtítol subtitle

  Text opcional que apareixerà a sota del títol.

  Líniaopcional
  fons del subtítolfons del subtítol subtitle background

  Color de fons del subtítol. No hi ha color predefinit (així, per defecte, no es pintarà).

  Líniaopcional
  títol de la llegendatítol de la llegenda legend title

  Text que apareixerà en negreta sobre la llegenda.

  Líniaopcional
  columnes de la llegendacolumnes de la llegenda legend columns

  Nombre de columnes per la llegenda, el nombre predeterminat és 1.

  Nombreopcional
  notanota note

  Text opcional que apareixerà a baix de tot del diagrama.

  Contingutopcional
  alineacióalineació align

  Pot ser "esquerra" (o "left"), "centre" ("center") i "dreta" (o "right"). Per defecte el diagrama queda alineat a l'esquerra sense marges. Si està ajustat a la dreta o a l'esquerra el text de l'article fluirà per la seva esquerra o dreta respectivament. Estalvia haver de posar el diagrama dins d'un contenidor.

  Contingutopcional
  delimitadordelimitador delimiter

  Caràcter (o cadena) delimitadora per separar els diversos valors de dades que s'assignen. Per defecte són els dos punts (:). No fa falta canviar res per a importar directament d'una fila del full de càlcul.

  Líniaopcional
  amaga la graella yamaga la graella y hide grid y

  Amaga les línies horitzontals dels valors de l'eix Y. Per defecte sempre es veuen.

  Booleàopcional
  mode emergent de dadesmode emergent de dades data tooltip mode

  Mode d'assignació predeterminat del text emergent que apareixerà a les columnes, text de les etiquetes de l'eix X i en el text de la llegenda, en funció del tipus de dades de cada eix. Els valors poden ser "quali"(tatius) i "semiq"(uantitatiu), precedits per la lletra de l'eix i amb l'ordre x i y. Poden donar-se 4 casos: "xquali yquali", "xquali ysemiq", "xsemiq yquali" i "xsemiq ysemiq"

  Líniaopcional
  emergent de columnesemergent de columnes column tooltip

  Determina el tipus de text emergent (de forma personalitzada) per a les columnes, on cada línia pot estar composta per: 1. num/nombre. 2. perc_[x|gr|all/tot]. 3. order/ordre:[x|gr|all/tot] 4. sum/suma_[x|gr]_[next/previ|prior/seg]:paràmetres. On paràmetres és un o la combinació dels dos elements (num/nombre, perc) amb l'ordre que es vulgui i separat per comes. 4. dif_[x|gr]_[next/previ|prior/seg]:paràmetres. On paràmetres és un o la combinació dels de dos o tres elements (num/nombre, perc_abs o perc_rel) amb l'ordre que es vulgui i separat per comes. Mireu l'ajuda de la plantilla per a més informació.

  Líniaopcional
  emergent de xemergent de x x tooltip

  Determina el tipus de text emergent (de forma personalitzada) per a les etiquetes de l'eix X, on cada línia pot estar composta per: 1. basic/bàsic:paràmetres3. 2. mean/mitjana. 3. dif_prior/previ:paràmetres2. 4. dif_next/seg:paràmetres2. 5. list/llista:paràmetres2. On paràmetres3 és un o la combinació dels tres elements (num/nombre, perc, order/ordre); i paràmetres2 el mateix però sense ''order/ordre''. Mireu l'ajuda per a més informació.

  Líniaopcional
  emergent de llegendaemergent de llegenda legend tooltip

  Determina el tipus de text emergent (de forma personalitzada) per als elements de la llegenda, on cada línia pot estar composta per: 1. basic/bàsic:paràmetres3. 2. mean/mitjana. 3. dif_prior/previ:paràmetres2. 4. dif_next/seg:paràmetres2. 5. list/llista:paràmetres2. On paràmetres3 és un o la combinació dels tres elements (num/nombre, perc, order/ordre); i paràmetres2 el mateix però sense ''order/ordre''. Mireu l'ajuda per a més informació.

  Líniaopcional
  decimals del percentatgedecimals del percentatge percent decimals

  Nombre de decimals que apareixeran en el percentatge, pot ser 0 o 1; o bé un número a partir del qual es mostrarà un decimal si el major número del càlcul del percentatge és major que aquell número. El valor predeterminat és 100.

  Nombreopcional
  text emergent 1text emergent 1 tooltip 1

  Missatges emergents personalitzats associats amb les dades del 1r grup = totes les columnes (per a un diagrama amb un sol grup) o tots els segments de columna del 1r grup (per a més d'un grup). Els missatges han de separar-se amb el delimitador.

  Líniaopcional
  text emergent 2text emergent 2 tooltip 2

  Missatges emergents personalitzats associats amb les dades del 2n grup.

  Líniaopcional
  text emergent 3text emergent 3 tooltip 3

  Missatges emergents personalitzats associats amb les dades del 3r grup.

  Líniaopcional
  text emergent 4text emergent 4 tooltip 4

  Missatges emergents personalitzats associats amb les dades del 4t grup.

  Líniaopcional
  text emergent 5text emergent 5 tooltip 5

  Missatges emergents personalitzats associats amb les dades del 5è grup.

  Líniaopcional
  text emergent 6text emergent 6 tooltip 6

  Missatges emergents personalitzats associats amb les dades del 6è grup.

  Líniaopcional
  text emergent 7text emergent 7 tooltip 7

  Missatges emergents personalitzats associats amb les dades del 7è grup.

  Líniaopcional
  text emergent 8text emergent 8 tooltip 8

  Missatges emergents personalitzats associats amb les dades del 8è grup.

  Líniaopcional
  text emergent 9text emergent 9 tooltip 9

  Missatges emergents personalitzats associats amb les dades del 9è grup. Si us fan falta més missatges emergents els podeu entrar manualment canviant a editor de codi.

  Líniaopcional
  enllaços 1enllaços 1 links 1

  Enllaços a articles de la Viquipèdia amb les dades del 1r grup = totes les columnes (per a un diagrama amb un sol grup) o tots els segments de columna del 1r grup (per a més d'un grup). Els missatges han de separar-se amb el delimitador.

  Líniaopcional
  enllaços 2enllaços 2 links 2

  Enllaços a articles associats amb les dades del 2n grup.

  Líniaopcional
  enllaços 3enllaços 3 links 3

  Enllaços a articles associats amb les dades del 3r grup.

  Líniaopcional
  enllaços 4enllaços 4 links 4

  Enllaços a articles associats amb les dades del 4t grup.

  Líniaopcional
  enllaços 5enllaços 5 links 5

  Enllaços a articles associats amb les dades del 5è grup.

  Líniaopcional
  enllaços 6enllaços 6 links 6

  Enllaços a articles associats amb les dades del 6è grup.

  Líniaopcional
  enllaços 7enllaços 7 links 7

  Enllaços a articles associats amb les dades del 7è grup.

  Líniaopcional
  enllaços 8enllaços 8 links 8

  Enllaços a articles associats amb les dades del 8è grup.

  Líniaopcional
  enllaços 9enllaços 9 links 9

  Enllaços a articles associats amb les dades del 9è grup. Si us fan falta més enllaços els podeu entrar manualment canviant a editor de codi.

  Líniaopcional
  tooltip separatortooltip separator tooltip separator

  Separador entre l'etiqueta i el valor en el text emergent. Per defecte és: ":". Es podria canviar per ex.: → o ⇒ o ->.

  Líniaopcional
  etiqueta de mitjanaetiqueta de mitjana mean label

  Etiqueta per presentar els valors de text emergent de la mitjana. Per defecte és: x̄. Es podria canviar per ex.: Mitjana.

  Líniaopcional
  etiqueta d'ordreetiqueta d'ordre order label

  Etiqueta per presentar l'ordre dels valors de text emergents. Per defecte és: Ord.. Es podria canviar per ex.: Ordre.

  Líniaopcional
  etiqueta de sumaetiqueta de suma sum label

  Etiqueta per presentar els valors de text emergent de sumes. Per defecte és: ∑. Es podria canviar per ex.: Suma.

  Líniaopcional
  etiqueta de diferènciaetiqueta de diferència difference label

  Etiqueta per presentar els valors de text emergent de diferències. Per defecte és: ∆. Es podria canviar per ex.: Dif..

  Líniaopcional