Reacció de Kolbe-Schmitt

La reacció de Kolbe-Schmitt o procés Kolbe és una reacció de carboxilacó del fenol en medi bàsic, amb una acidificació posterior, per obtenir àcid salicílic, el precursor de l'aspirina.

Reacció de Kolbe-Schmitt

El descobriment d'aquesta reacció es deu als químics alemanys Hermann Kolbe i Rudolf Schmitt.

Mecanisme de la reaccióModifica

La reacció de Kolbe-Schmitt té lloc a través de l'addició nucleofílica d'un fenolat al diòxid de carboni per donar el salicilat. El pas final és la reacció del salicilat amb àcid per formar l'àcid salicílic.