Regles d'accentuació del castellà

Heus ací el principis d'accentuació del castellà:

Classificació de les paraules pel seu accent modifica

Segons on estigui situada la síl·laba tònica, podem distingir tres classes de paraules: agudes, planes i esdrúixoles.

  • Les paraules agudes tenen tònica l'última síl·laba. Exemples:

ci ca triz, ra dia dor, ...

  • Les paraules planes tenen tònica la penúltima síl·laba. Exemples:

a ma ble, pe lo ta, ...

  • Les paraules esdrúixoles tenen tònica l'antepenúltima síl·laba. Exemples:

ár bi tro, dis pu los, ..

Regles generals d'accentuació de les paraules agudes modifica

Les paraules agudes porten accent quan acaben en a, e, i, o, u, as, es, is, os, us, an, en, in, on, un, excepte si es tracten de paraules monosíl·labes. Exemples:

jabón, anís,... o monosíl·labs tren, gas, can, ...

Regles generals d'accentuació de les paraules planes modifica

Les paraules planes porten accent quan acaben en qualsevol consonant que no sigui -n o -s. Exemples: caràcter, trèvol[Cal aclariment],.. També porta accent algunes paraula plana que acaba en consonant seguida de -s. Exemples: accèssits, ceps, fòrceps[Cal aclariment], ...

Regles generals d'accentuació de les paraules esdrúixoles modifica

Les paraules esdrúixoles sempre porten accent. Exemples: pel·cula, matetiques[Cal aclariment]..

Accentuació de diftongs i triftongs modifica

Els diftongs i triftongs segueixen les mateixes regles generals d'accentuació de les paraules agudes, planes i esdrúixoles. Exemples:

Paraules agudes: comunicación, acariciáis, ...

Paraules planes: huésped, káiser, ...

Paraules esdrúixoles: farmacéutico, acuífero, ...

Accentuació de hiats modifica

Els hiats formats per vocal tancada tònica i vocal oberta portaran sempre accent sobre la vocal tancada encara que no respongui a les normes generals d'accentuació. Exemples:

Baúl, frío, ...