Teorema de Fubini

teorema matemàtic

El teorema de Fubini, que deu el seu nom a Guido Fubini, estableix que si

aleshores la integral respecte al producte de dos intervals en l'espai , es pot expressar com

on les dues primeres integrals són integrals simples i on la tercera és una integral sobre el producte dels dos intervals.

A més a més, també es compleix que si

aleshores

Quan la integral de més amunt no té un valor finit, la integració doble pot donar valors diferents.

El teorema de Tonelli està fortament relacionat amb el de Fubini.

Definició formal modifica

Siguin (X, A, μ) i (Y, B, ν) espais mesurables complets i sigui (X×Y, C, μ×ν) l'espai mesurable producte. Aleshores, per a qualsevol funció mesurable f de X×Y a la recta real estesa (recta real que inclou +∞ i −∞), si f és integrable en μ×ν, això és

 

aleshores es compleixen les condicions següents:

1. Per quasi tot x de X, la funció fx que fa correspondre y (de Y) a f(x, y) és integrable. El mateix succeeix per fy.

2. La funció definida per

 

és integrable. El mateix succeeix per FY

3. Aquestes integrals satisfan

 

Aplicacions modifica

L'avaluació de la integral de Gauß és una de les aplicacions del teorema de Fubini. Això és, que es compleix la següent igualtat

 

Vegeu també modifica