ViquietiquetaModifica

Hola, 84.76.29.111. Gràcies per col·laborar amb la Viquipèdia; algunes modificacions que heu realitzat, poden resultar ofensives per a d'altres viquipedistes i no és segur que s'atenguen a la Viquietiqueta, que és una de les polítiques oficials de la Viquipèdia. Si considereu que un comentari, efectuat sobre la vostra persona o sobre les modificacions que heu realitzat, vos resulta ofensiu d'alguna manera, primer pressuposeu bona fe i llavors tracteu de calmar-vos abans de donar una resposta. --Parouger 616 (Sí?) 20:51, 13 nov 2019 (CET)