El valor actual net, també conegut amb les sigles VAN, és un mètode de selecció d'inversions de tipus dinàmic. Per definir el valor actual net, es parteix d'un projecte d'inversió amb la següent estructura:

-D0 F1 F₂ F₃ ... Fn

On:

Aleshores, el valor actual net és el resultat de calcular l'operació següent:

A la fórmula, i és la taxa d'actualització o de descompte. És un valor donat, que pot ser el tipus d'interès de mercat o el cost d'oportunitat del capital.

El criteri de selecció estableix:

 1. Si un projecte té VAN>0, serà aconsellable realitzar-lo
 2. Si un projecte té VAN<0, no serà aconsellable realitzar-lo
 3. Si un projecte té VAN=0, serà indiferent realitzar-lo o no

En cas de comparar diferents projectes d'inversió, serà més aconsellable realitzar aquell projecte que tingui un VAN major.

Avantatges modifica

 • És molt senzill d'aplicar, ja que per a calcular-lo es realitzen operacions simples.
 • Té en compte el valor del diner en el temps.

Inconvenients modifica

 • Dificultat per a establir el valor de i. A vegades es fan servir els següents criteris.
  • Cost del diner a llarg termini.
  • Taxa de rendibilitat a llarg termini de l'empresa.
  • Cost de capital de l'empresa.
  • Com un valor subjectiu
  • Com un cost d'oportunitat.
 • El VAN suposa que els fluxos que surten del projecte es reinverteixen en el projecte el mateix valor K que l'exigit al projecte, el qual pot no ser cert.
 • El VAN és el valor present dels fluxos futurs d'efectiu menys el valor present del cost de la inversió.

Referències modifica

 • LÓPEZ DUMRAUF, G. (2006), Cálculo Financiero Aplicado, un enfoque profesional,2a edición, Editorial La Ley, Buenos Aires.
 • GAVA, L.; E. ROPERO; G. SERNA y A. UBIERNA (2008), Dirección Financiera: Decisiones de Inversión, Editorial Delta.
 • BREALEY, MYERS Y ALLEN (2006), Principios de Finanzas Corporativas, 8ª Edición, Editorial Mc Graw Hill.
 • Bu, C. (2009). Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión. México.
 • ROCA, FLORENCIA (2011). Finanzas para Emprendedores. Amazon Kindle Publishing.

Enllaços externs modifica