Ajuda:Catalanització dels tàxons

Aquest és un resum de les normes que permeten catalanitzar els tàxons de gènere i categories superiors.

Metodologia modifica

Un tàxon consisteix en dues parts: el lexema i el sufix.

La catalanització del lexema és més complicada, ja que depèn de l'etimologia de cadascun i s'ha d'analitzar independentment. El sufix és més senzill, ja que depèn d'unes normes estrictes recollides a les seccions següents i que són diferents per a animals, plantes i bacteris.

Lexemes modifica

Transcripció modifica

Diftongs
 • ae esdevé e («Dromaeosauridae» ⇨ «dromeosàurid»)
 • ei esdevé i («Metacheiromyidae» ⇨ «metaquiròmid»)
 • oe esdevé ePoebrotherium» ⇨ «pebroteri»)
 • oi esdevé eOikopleuridae» ⇨ «ecoplèurid»)
 • ou esdevé u

Atenció! Si aquestes combinacions de vocals apareixen en forma d'hiat, es conserven en la forma original.

Lletres individuals
 • c es conserva com a cCycadaceae» ⇨ «cicadàcia»)
 • g es conserva com a g independentment de la lletra que porti darrere
 • y esdevé i
Combinacions consonàntiques
 • ch esdevé qu davant de «e» o «i»; esdevé c davant les altres lletres
 • ll esdevé l·l
 • ph esdevé f
 • st esdevené est al principi de la paraula
 • th esdevé t
 • les consonants geminades només es mantenen si existeix aquesta mateixa combinació en català, i se simplifiquen si aquesta combinació no es dóna segons les normes ortogràfiques habituals de la llengua.

Aquesta metodologia no s'aplica ni als noms científics que inclouen lexemes de llengües que no són ni el grec ni el llatí (que es transcriuen segons els criteris corresponents a la llengua en qüestió) ni als epònims (que mantenen el nom del lloc o persona en la mesura del possible).

Sufixos modifica

Animals modifica

En general, els noms transliterats de tàxons animals són masculins.

Categoria taxonòmica Terminació En català Exemples
Diverses (ordre, classe ...) -ida ida/ides* Hexactinellida (hexactinèl·lides)
Superfamília -oidea -oïdeu/oïdeus Hominoidea (hominoïdeus)
Família -idae -id/ids Hominidae (homínids)
Subfamília -inae -í/ins Homininae (hominins)
Tribu -ini -ini/inis Hominini (homininis)
* En zoologia, el sufix «-ida» és masculí (en botànica es femení, vegeu més avall).

Hi ha algunes adaptacions tradicionals per a alguns gèneres:

Terminació llatina Terminació catalana Exemple llatí Exemple català
-ceratops -ceratop Brachyceratops Braquiceratop
-dactylus -dàctil Pterodactylus Pterodàctil
-pithecus -pitec Sivapithecus Sivapitec
-saurus -saure Tyrannosaurus Tiranosaure
-therium -teri Homotherium Homoteri
-ornis -ornis Presbyornis Presbiornis
Famílies modifica

L'accent sempre cau sobre l'última vocal abans de la terminació: per exemple, bòv-id. Quan es tracta d'una vocal que pot dur accent obert o tancat, sempre el portarà obert. Quan l'última vocal de l'arrel està en contacte directe amb la i de la terminació, no porta accent: per exemple, lepisoste-id.

Plantes modifica

En general, els noms transliterats de tàxons vegetals són femenins. En són una excepció les divisions i subdivisions.

Hi ha diversos articles del Codi Internacional de Nomenclatura per a algues, fongs i plantes (Codi de Shenzhen), que tipifiquen les terminacions dels tàxons supragenèrics:

 • Article 16.3. Tipifica la terminació de la divisió, subdivisió, classe i subclasse.
 • Article 17.1. Tipifica la terminació de l'ordre i del subordre.
 • Article 18.1. Tipifica la terminació de la família.
 • Article 19.1. Tipifica la terminació de la subfamília.

La següent taula és un resum de les terminacions dels tàxons supragenèrics de les plantes:

Categoria Terminació En català Gènere

gramatical

Exemples
Divisió -phyta -fit/fits masculí Magnoliophyta (els magnoliòfits)
Subdivisió -phytina -fití/fitins masculí Magnoliophytina (els magnoliofitins)
Classe -opsida -òpsida/òpsides femení Magnoliopsida (les magnoliòpsides)
Subclasse -idae -ida/ides femení Magnoliidae (les magnòlides)
Ordre -ales -al/als femení Rosales (les rosals)
Subordre -ineae -inia/inies femení Rosineae (les rosínies)
Família -aceae -àcia/àcies femení Rosaceae (les rosàcies)
Subfamília -oideae -òidia/òidies femení Rosoideae (les rosòidies)

Algues modifica

Segons el Codi Internacional de Nomenclatura per a algues, fongs i plantes (Codi de Shenzhen) les algues funcionen com les plantes, a excepció de la classe i la subclasse:

Categoria Terminació En català Gènere

gramatical

Exemple
Classe -phyceae -fícia/fícies femení Chlorophyceae (les clorofícies)
Subclasse -phycidae -fícida/fícides femení

Fongs modifica

En el cas dels fongs, el Codi Internacional de Nomenclatura per a algues, fongs i plantes (Codi de Shenzhen) en indica que les diferències amb les plantes i les algues són:

Categoria Terminació En català Gènere

gramatical

Exemple
Divisió -mycota -mico/micots masculí Ascomycota (els ascomicots)
Subdivisió -mycotina -micotí/micotins masculí Saccharomycotina (els sacaromicotins)
Classe -mycetes -micet/micets masculí Saccharomycetes (els sacaromicets)
Subclasse -mycetidae -micètid/micètids masculí Agaricomycetidae (els agaricomicètids)

Bacteris modifica

Categoria Terminació En català Exemples
Classe -ia -i/is Betaproteobacteria
Subclasse -idea
Ordre -ales Neisseriales
Subordre -ineae
Subfamília -oideae

És molt habitual, en el món mèdic, que els gèneres es diguin en plural alhora de quantificar-los: és un cas espontani de catalanització de gèneres. Són casos no regulats però que es poden trobar al Diccionari Enciclopèdic de Medicina. També s'hi poden trobar noms catalanitzats d'agents patògens en concret.

Casos concrets modifica
 • bacter > bàcter
 • bacterium > bacteri
 • cetes > cet
 • coccus > coc

Virus modifica

En el cas dels virus, hi ha tres terminacions científiques típiques: els ordres, les famílies i els gèneres. En qualsevol cas, el nom anirà en cursiva afegint la plantilla {{títol cursiva}} a l'inici de l'article.

 • Els ordres acaben en -virales, per exemple Mononegavirales.
 • Les famílies acaben en -idae, per exemple Papillomaviridae.
 • Els gèneres acaben en -virus, per exemple Guttavirus. En alguns casos en què el gènere sigui causant d'una malaltia humana o destacable en general, es pot utilitzar l'adaptació al català del tipus següent: Virus de la varicel·la zòster.

En aquests casos el Termcat i el DIEC no recomanen fer-ne adaptacions al català ja que no es documenten amb una ocurrència significativa. S'ha de prendre com a correcte, doncs, la nomenclatura oficial de l'ICTV (Comitè Internacional de Taxonomia de Virus).

Casos concrets modifica

És habitual que nous clades sense categoria taxonòmica es creïn amb la terminació -a. En aquests casos és habitual treure-la.

La terminació -zoa que apareix tant entre els animals com en clades superiors esdevé -zou en català.

Ús de i en els clades acabats en -ia modifica

Hi ha clades de categoria superior a la família que acaben amb la terminació -ia. A vegades hi ha confusió sobre l'ús de la i: mesonic o mesoniqui?, anquilosaure o anquilosauri?

En aquests casos el que cal fer és fixar-se en la forma singular llatina. Si aquesta forma duu i, aleshores la transliteració catalana en durà, i si aquesta forma no té i, la transliteració no en durà. Per exemple, "euteri" duu la i perquè el singular de theria (therium) porta i; en canvi, "escandent" no duu la i perquè el singular de scandentia (scandens) no en porta.

Així doncs:

Singular en -i
Tàxon Singular Català
theria therium teri
radiolaria radiolarium radiolari
bacteria bacterium bacteri
Sigular sense -i
Tàxon Singular Català
pinnipedia pinnipes pinnípede
ankylosauria ankylosaurus anquilosaure
scandentia scandens escandent