Entitat local autònoma

Una entitat local autònoma és una Administració pública de caràcter local que és creada, sobre la base de la Llei 7/1993, de 27 de juliol, reguladora de la demarcació municipal d'Andalusia, per a l'administració descentralitzada dels interessos propis d'un nucli separat de població dins d'un terme municipal.

Les entitats locals autònomes que es creuen a l'empara de l'esmentada llei, tindran la condició i tractament d'entitats locals, igualment gaudiran d'aquesta condició aquelles entitats creades amb anterioritat a l'aprovació d'aquesta Llei pel Parlament d'Andalusia, com les EATIM regulades per l'art. 45 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, tret que els veïns en forma majoritària i directa mostrin la seva voluntat contrària.

Govern local

modifica

Els òrgans de govern en les entitats locals autònomes són la Junta Veïnal i el/la President/a o Alcalde/sa de l'entitat local autònoma.

La Junta Veïnal estarà composta per un nombre de vocals que no podrà ser inferior a dos ni superior al terç del nombre de regidors que integrin l'Ajuntament. La distribució de les vocalies es realitza en funció dels resultats de les eleccions per a l'Ajuntament en la secció o seccions constitutives de l'entitat local autònoma.

Atribucions de l'Alcaldia

modifica

L'alcalde de l'entitat local autònoma presideix i executa els acords de la Junta Veïnal, representa a l'entitat local i dirigeix el seu govern i administració. A més ostenta respecte a aquella les funcions que la Legislació de Règim Local atribueix a l'Alcalde/sa, quan es corresponguin amb l'àmbit de la seva competència.

Atribucions de la Junta Veïnal

modifica

La Junta Veïnal, composta pel President de l'entitat local i els vocals assumeix el govern i l'administració general d'aquesta, corresponent-li específicament les funcions recollides en la Llei 7/1993 de Demarcació Municipal d'Andalusia que en definitiva són totes aquelles atribucions que corresponent al Ple de l'Ajuntament, li siguin aplicable per raó de la seva competència.

Competències de les entitats locals autònomes

modifica

Les competències de les entitats locals autònomes es divideixen entre pròpies o mínimes i delegades.

Competències mínimes o pròpies

modifica

Competències delegades

modifica

Són competències delegades aquelles que els Ajuntaments deleguin en les Juntes Veïnals d'acord amb la seva capacitat i en atenció a la major proximitat de la gestió administrativa respecte als ciutadans quan aquesta prestació es trobi localitzada en l'àmbit territorial de la mateixa entitat.

Vegeu també

modifica