Realimentació

(S'ha redirigit des de: Feedback)

En una organització, la realimentació o retroacció (en anglès, feedback) és el procés de compartir informació, observacions, preocupacions i suggeriments amb una altra persona. La realimentació es un procés bidireccional.

Sistema amb realimentació

La realimentació també és el senyal de la sortida d'un sistema que hi retorna per tal de controlar-lo. El bucle que forma s'anomena bucle de realimentació. Normalment un sistema de control té entrada i sortida al sistema; quan la sortida del sistema torna a entrar al mateix sistema, s'anomena "realimentació".

En cibernètica, la realimentació és un procés pel qual una certa proporció del senyal de sortida d'un sistema es redirigeix de nou a l'entrada. Això és d'ús freqüent per a controlar el comportament dinàmic del sistema. Els exemples de la realimentació es poden trobar en la majoria dels sistemes complexos, tals com enginyeria, arquitectura, economia, i biologia. Arturo Rosenblueth, investigador mexicà i mèdic en què el seu seminari de 1943 va fer una ponència anomenat "Behavior, Purpose and Teleology" ("comportament, propòsit i teleologia"), d'acord amb Norbert Wiener, va fixar les bases per a la nova ciència de la cibernètica i va proposar que el comportament controlat per la realimentació negativa, aplicada a un animal, a l'ésser humà o a les màquines era un principi determinant i directiu, en la naturalesa o en les creacions humanes.

Visió general Modifica

La realimentació és un mecanisme, un procés on el senyal es mou dintre d'un sistema, i torna al principi d'aquest sistema com en un bucle. Aquest bucle es diu "bucle de realimentació".

En un sistema de control, aquest té entrades i sortides del sistema; quan parteix del senyal de sortida del sistema, torna de nou al sistema com a part de la seva entrada, es diu a això "retroalimentació".

La realimentació i l'autoregulació estan íntimament relacionades. La retroalimentació negativa ajuda a mantenir estabilitat en un sistema a pesar dels canvis externs. Es relaciona amb l'homeòstasi. La realimentació positiva amplifica les possibilitats creatives (evolució, canvi de metes); és la condició necessària per a incrementar els canvis, l'evolució, o el creixement. Dona al sistema la capacitat de tenir accés a nous punts de l'equilibri.

Per exemple, en un organisme viu, la realimentació positiva més forta, és la proporcionada per l'autoexcitació ràpida d'elements dels sistemes endocrí i nerviós (particularment, com resposta a condicions d'estrès) i ocupa un paper dominant en la regulació de la morfogènesi, del creixement, i del desenvolupament dels òrgans. Tots aquests processos són amb la finalitat de sortir ràpidament de l'estat inicial. L'homeòstasi és especialment visible en els sistemes nerviosos i endocrins quan es considera això a un nivell orgànic.

Llaç obert i llaç tancat Modifica

Hi ha dos tipus de sistemes, principalment. Els no realimentats o de llaç obert i els realimentats o de llaç tancat. Els sistemes de control realimentats es diuen de llaç tancat. El llaç tancat funciona de tal manera que fa que el sistema es realimenti: la sortida torna al principi perquè analitzi la diferència i en una segona operació ajusti més, així fins que l'error és acceptable (idealment zero). Qualsevol concepte bàsic que tingui com a naturalesa una quantitat controlada com ara temperatura, velocitat, pressió, cabal, força, posició, etc. són paràmetres de control de llaç tancat. Els sistemes de llaç obert no es comparen a la variable controlada amb una entrada de referència. Cada ajust d'entrada determina una posició de funcionament fix en els elements de control.

Tipus de realimentació Modifica

Els tipus de realimentació són:

  • Realimentació negativa: la que tendeix a reduir el senyal de sortida o a reduir l'activitat.
  • Realimentació positiva: La que tendeix a augmentar el senyal de sortida, o activitat
  • Retroalimentació bipolar: La que pot augmentar o disminuir el senyal o activitat de sortida.

La realimentació bipolar està present en molts sistemes naturals i humans. De fet generalment la realimentació és bipolar, és a dir, positiu i negatiu segons les condicions mediambientals, que, per la seva diversitat, produeixen respostes sinèrgiques i antagòniques com resposta adaptativa de qualsevol sistema.

Realimentació negativa Modifica

És la més utilitzada en sistemes de control Es diu que un sistema està realimentat negativament quan tendeix a estabilitzar-se.

Retroalimentació positiva Modifica

Un sistema està realimentat positivament si una variació en la seva sortida en determinada direcció provoca un desplaçament encara major en la mateixa direcció.