Lema de Dehn

En topologia de 3-varietats hi ha un resultat anomenat Lema de Dehn, intuït per Max Dehn en els anys trenta però només demostrat a finals dels cinquanta per Christos Papakyriakopoulos. L'enunciat és:

Sigui un mapeig continu d'un disc a una 3-varietat. Suposem que ; llavors hi ha un encaix tal que la restricció és igual a .

Papakyriakopoulos no només va demostrar el lema sinó que el va generalitzar en l'anomenat Teorema del bucle. La demostració utilitza una enginyosa construcció d'espai revestiment anomenada the tower construction.