Numerals en català

Els nombres[1] o numerals en català són els determinants usats per expressar quantitats conegudes, a diferència dels indefinits, que fan referència a xifres menys concretes. Existeixen diferents tipus de numerals en català: cardinals, ordinals, multiplicadors, partitius i col·lectius (si bé molts d'aquests no són determinants sinó substantius que expressen el mateix concepte).

CardinalsModifica

Les formes bàsiques del numerals cardinals són les següents:

Unitats Desenes Altres
Xifra Cardinal Xifra Cardinal Xifra Cardinal Xifra Cardinal
1 un/u 11 onze 10 deu 0 zero
2 dos/dues 12 dotze 20 vint 100 cent
3 tres 13 tretze 30 trenta 1.000 mil
4 quatre 14 catorze 40 quaranta 10⁶ un milió
5 cinc 15 quinze 50 cinquanta 109 un miliard
6 sis 16 setze 60 seixanta 1012 un bilió
7 set 17 disset 70 setanta 1018 un trilió
8 vuit 18 divuit 80 vuitanta 1024 un quadrilió
9 nou 19 dinou 90 noranta 1030 un quintilió
Variacions[2]
Xifra Valencià Balear Septentrional
8 huit
17 dèsset desset* desesset
18 díhuit devuit desevuit
19 dènou/dèneu denou* desenou
80 huitanta
* També en alguerès[3][4]

El cardinal un (i els seus derivats) pren la forma reduïda u com a substantiu per referir-se a la xifra i al nombre 1, i quan s'utilitza amb valor d'ordinal: l'u de maig (el primer dia de maig), la pàgina trenta-u (la trenta-unena pàgina).

Les formes del 17 al 19 estan compostes per l'al·lomorf di-, o de-, com a simplificació de deu. Les desenes a partir del 30 presenten la terminació -nta.

Les potències decimals són noms col·lectius que formen part del sistema de numeració. Les més usuals són: milió, bilió (un milió de milions) i trilió (un milió de bilions). D'ús més restringit és miliard (mil milions) que equival al billion anglosaxó, terme que sovint genera confusió. Altres potències són formacions cultes poc habituals: quadrilió, quintilió, sextilió, septilió, etc.

En la resta de casos els numerals tenen formes compostes. Del 21 al 29 van coordinats amb la conjunció i: vint-i-un, ..., vint-i-nou. Del 31 al 99, i les centenes (200 al 900), són juxtaposats amb un guionet: trenta-un, ..., noranta-nou, ..., dos-cents, ..., nou-cents. En els altres casos no hi ha guionet: cent dos (102), dos mil (2.000), cent vint-i-dos (122), dos mil dos-cents vint-i-dos (2.222).

Flexió dels cardinalsModifica

Xifra Masculí Femení
1 un una
2 dos dues
21 vint-i-un vint-i-una
22 vint-i-dos vint-i-dues
100 cent cent
200 dos-cents dues-centes
300 tres-cents tres-centes
2000 dos mil dues mil

En la majoria de casos els cardinals no tenen flexió de gènere i nombre. En són excepcions l'1, el 2 i el 100, i els seus derivats.

El cardinal un és inherentment singular, però pot adoptar una forma plural en cas que especifiqui un substantiu pluralia tantum (com ara uns pantalons).

El cardinal dos (i els seus derivats) s'utilitza de forma invariable també per al femení en alguns parlars.

Els cardinals presenten flexió de nombre quan s'utilitzen com a substantius: dosos, tresos, quatres... (apostar amb un trio de cincs). Però, en canvi, són invariables quan es refereixen a hores o anys (són les vuit, durant la dècada dels seixanta).

OrdinalsModifica

Vegeu el capítol 12, molt complet, de la Gramàtica essencial de la llengua catalana, de l'Institut d'Estudis Catalans, per aprofundir en el tema dels numerals ordinals en català.[5] També es poden consultar les formes plurals allí, i les seves abreviatures a l'Optimot de la Generalitat de Catalunya.[6]

Abreviatura
masculina
Abreviatura
femenina
Ordinal
masculí
Ordinal
femení
Valencià
masculí
Valencià
femení
Alternatiu
llatinitzat m.*
Alternatiu
llatinitzat f.*
1r 1a primer primera prim prima
2n 2a segon segona
3r 3a tercer tercera terç terça
4t 4a quart quarta
5a cinquè cinquena cinqué quint quinta
6a sisè sisena sisé sext sexta
7a setè setena seté sèptim sèptima
8a vuitè vuitena huité huitena octau octava
9a novè novena nové
10è 10a desè desena desé dècim dècima
11è 11a onzè onzena onzé
21è 21a vint-i-unè vint-i-unena vint-i-uné
35è 35a trenta-cinquè trenta-cinquena trenta-cinqué
100è 100a centè centena centé centèsim centèsima
101è 101a cent-unè cent-unena cent-uné centunèsim centèsima
1000è 1000a milè milena milé mil·lèsim mil·lèsima

Els numerals ordinals (en masculí singular com a adjectius) presenten unes formes específiques per als quatre primers, i la resta es formen a partir del cardinal corresponent amb el sufix , o en valencià, excepte el nou, que es converteix en novè o nové, i el deu, que es converteix en desè o desé.

Els ordinals en format adjectiu en femení singular es formen afegint una -a al final de la forma masculina pels primers quatre numerals, i afegint -na a la forma masculina a tota la resta.

La pronúncia del sufix masculí singular sol ser amb e oberta en català central i septentrional, vocal neutra en balear, i e tancada en català occidental. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua dona preferència la grafia amb accent tancat, però el Diccionari normatiu valencià inclou totes dues possibilitats.

Com a adjectius, presenten variació de gènere i nombre: primer/primera/primers/primeres, ..., onzè/onzena/onzens/onzenes, ... Les variants singulars s'indiquen a la taula.

* Els ordinals llatinitzats es mantenen fins a cert punt en el llenguatge col·loquial, tot i que els dos primers de la taula, com a mínim, son formes rares. En registres formals s'utilitzen les formes regulars, tret d'algunes expressions concretes (la quinta essència), o com a substantius cultes referits a intervals musicals (p. ex. octava) o combinacions de versos. També són utilitzats en el àmbit del lèxic Casteller.

Els ordinals poden anar posposats al nom, però normalment s'hi posen davant: el segon dia o el dia segon. Com a abreviatura s'utilitza la xifra corresponent i l'última lletra de l'ordinal, en el cas del singular (1r, 1a, 5è, 5a), i les dues últimes lletres en el cas del plural (1rs, 1es, 5ns, 5es). És optatiu posar-hi un punt després de la lletra.[7] Darrere de noms propis i de segles, i davant d'esdeveniments periòdics, se solen utilitzar xifres romanes amb valor d'ordinals: Pere IV (Pere quart), XIX Concurs de castells (dinovè concurs).

Es pot utilitzar el cardinal amb valor d'ordinal, sobretot posposats a noms propis a partir de l'onzè, i quan es pot pressuposar l'existència del nom número: Joan XXIII (Joan vint-i-tres), la fila [número] sis.

PartitiusModifica

Per als numerals partitius s'utilitzen els ordinals corresponents, amb l'excepció del segon: mig, mitja, mitjos, mitges (1/2). Com a partitius s'utilitza exclusivament la forma llatinitzada terç (1/3), i preferentment les formes dècim (1/10), centèsim (1/100) i mil·lèsim (1/1.000).

Els partitius tenen una funció nominal, excepte mig que funciona com a especificador nominal i com a substantiu pot ser també meitat.

A partir de terç és freqüent la construcció amb l'ordinal femení seguit de part o fracció: una quarta part de pastís, una dècima [fracció] de segon.

Col·lectiusModifica

Els numerals col·lectius s'expressen amb l'ordinal femení: una dotzena d'ous, una cinquantena de persones. Per a nombres grans sol tenir un caràcter aproximat.

Són formes específiques: parell (2), tern o terna (3), qüern o tètrada (4), quintern (5), centenar (100), grossa (144, dotze dotzenes), miler o milenar (1.000).

En contextos específics s'utilitza també duo (2) i trio (3), i alguns ordinals en diminutiu: tercet (3), quartet (4), quintet (5), ...; o alguns cardinals en diminutiu: treset (3), quatreta (4), cinquet (5), ...

Per designar períodes d'anys prenen la terminació -enni: bienni (2), trienni (3), quadrienni (4), quinquenni (5), sexenni (6), septenni (7), decenni (10), centenni (100), mil·lenni (1.000).

MultiplicadorsModifica

Factor Multiplicatiu
2 doble, duple
3 triple
4 quàdruple
5 quíntuple
6 sèxtuple
7 sèptuple
8 òctuple
9 nònuple
10 dècuple
100 cèntuple

Els numerals multiplicadors estan formats per un radical llatí i la terminació -uple, excepte doble i triple. Tenen flexió de gènere, excepte doble, però són invariables quan expressen el nombre d'elements (la triple aliança).

Habitualment, sobretot a partir de quàdruple, se sol substituir per una perífrasi amb el cardinal i vegades més.

ReferènciesModifica

Vegeu la categoria Numerals en català al Viccionari, amb una llista de mots sobre numerals en català.
  1. Alcover, Antoni M.; Moll, Francesc de B. «nombre». A: Diccionari català-valencià-balear. Palma: Moll, 1930-1962. ISBN 8427300255. 
  2. Alcover, Antoni M.; Moll, Francesc de B. Diccionari català-valencià-balear. Palma: Moll, 1930-1962. ISBN 8427300255 [Consulta: 25 maig 2009]. 
  3. «12. Els quantificadors nominals. > 12.3.1 Els numerals cardinals», Gramàtica essencial de la llengua catalana, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 2a edició, juny 2020. [Consultat el 18-02-2021].
  4. «Llicions: Numerals» (pdf). Curs d'Alfabetització de Català de l'Alguer. L'Alguer: Ajuntament de l'Alguer. Arxivat de l'original el 14 de juliol 2009. [Consulta: 25 maig 2009].
  5. «12. Els quantificadors nominals. > 12.3.5 Els numerals ordinals», Gramàtica essencial de la llengua catalana, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 2a edició, juny 2020. [Consultat el 18-02-2021].
  6. Fitxa 107/3. «Abreviatures dels ordinals: 1r, 2n, etc.», Optimot. Consultes lingüístiques, GenCat. [Consultat el 18-02-2021].
  7. «Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana». aplicacions.llengua.gencat.cat. [Consulta: 9 octubre 2016].

Vegeu tambéModifica

Enllaços externsModifica