Pila baptismal

Les piles o piques baptismals són recipients els quals es conté l'aigua per a impartir el sagrament del baptisme.

Pila baptismal de Sant Martí de Peralada dels segles xi-xii

Les piles baptismals es troben ja a les catacumbes i des de la pau de Constantí als baptisteris, de fàbrica. Les primitives eren grans piles rectangulars i estaven enfonsades a terra, apareixent únicament les vores damunt d'elles com pot veure's a les catacumbes de Sant Poncià, on encara se'n conserva una amb la particularitat d'introduir-se en ella el peu d'una creu pintada amb gran ornamentació al mur.

Va continuar als baptisteris construïts des de la pau constantiniana l'ús de les piles grans i enfonsades, ja fos de forma rectangular, ja fossin poligonals i cilíndriques, encara que també se'n van disposar després d'altres elevades sobre el sòl. Aquestes últimes es feien comunament de pedra, però n'hi va haver de bronze, trobant suport les unes amb les altres sobre algun peu o suport unit a elles.

Suprimit gairebé del tot el baptisme per immersió en finalitzar el segle xiv (encara que va subsistir en alguns llocs durant dos segles més), les piles es van fer de menor grandària des del segle xv i es van cobrir en aquest segle amb una espècie de torreta o cimbori.

L'exterior de les piles que no estaven enfonsades es va adornar amb relleus propis de l'estil dominant a l'època de la seva realització i de vegades amb figures i símbols al·lusius al baptisme. Però l'interior quedava llis, dividit en general a les piles petites per un envà de dos compartiments, un com a dipòsit i l'altre per a recollir l'aigua que queia del cap del batejat.

Es conserven a diferents llocs piles dels primers segles de l'edat mitjana com: